Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

İslam öncesinde, Arapların haram kabul ettikleri aylarda yapılan savaşlara _______ denmiştir.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?

 • nedve
 • ficar
 • boykot
 • nahle
Soru 2

Aşağıdaki olaylardan hangisi 571 tarihinde gerçekleşen olaylardan biri değildir?

 • Abdülmüttalip’in vefat etmesi
 • Hz. Muhammed (sav.)’in doğması
 • Yemen valisi Ebrehe’nin Kâbe’ye saldırması
 • Hz. Muhammed (sav.)’in sütannesinin yanında kalmaya başlaması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi peygamber efendimize verilen künyedir?

 • Ebu’l-Ali
 • Ebu’l-İbrahim
 • Ebu’l-Kasım
 • Ebu’l-Abdullah
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihindeki Raci ve Bi’r-i Ma’ûne olaylarının ortak yönlerinden biridir?

 • Birçok Müslümanın şehit edimesi
 • İslam’ın yayılmasının hız kazanması
 • Hz. Peygamber’in de bizzat katılması
 • Hicretten önce gerçekleşmiş olması
Soru 5

“Allah güzeldir, güzel olanı sever.”
Bu hadis daha çok neyin önemine dikkat çekmektedir?

 • Zenginlik
 • Bilgi
 • Tecrübe
 • Estetik
REKLAM
Soru 6

“Sizler tek hurmanın yarısı ile bunu da bulamazsanız güzel bir sözle de olsa ateşten korununuz.”
Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Hiçbir iyilik küçümsenmemelidir.
 • Güzel söz söylemek de bir hayırdır.
 • Müslümanlar tertibe özen göstermelidirler.
 • İnsanların birbirlerine karşı tutumu Allah için değerlidir.
Soru 7

Hz. Muhammed ( sav.) Medine’ye hicret ettiğinde misafir olarak aşağıdaki sahabelerden hangisinin evine yerleşmişti?

 • Selman-ı Farisi
 • Ebu Eyyüb el-Ensâri
 • Mut’im bin Adiy
 • Ebu Bekir
Soru 8

Habeşistan’a birinci ve ikinci hicret esnasında sırasıyla Müslümanlara kimler liderlik yapmıştır?

 • Hz. Ömer - Hz. Ali
 • Hz. Ali - Hz. Osman
 • Cafer b. Ebu Talip - Hz. Ömer
 • Hz. Osman - Cafer b. Ebu Talip
Soru 9

Allah inancı ve bu inançtan kaynaklanan sorumluluk duygusu nedeniyle kötü, ahlak dışı ve günah olan şeylerden kaçınmaktır. Utanma, sıkılma duygusu anlamlarına da gelir.
Burada hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Haya
 • Dürüstlük
 • Samimiyet
 • Tevazu
Soru 10

Hz. Muhammed (sav.) ile Hz. Ayşe’nin evlendiği yıl aşağıdakilerden hangisidir?

 • 610
 • 622
 • 624
 • 632
Soru 11

“Edep bir tac imiş nur-i Hüda’dan Giy ol tacı emin ol her beladan”
(Edep, Yüce Allah’ın nurundan bir tacdır.
Onu giyen her beladan uzak olur.)
Günümüz Türkçesi ile birlikte verilen bu beyitte anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • Müslüman kişi boş ve anlamsız şeyleri terk etmelidir.
 • Hayâ, insanı kötülüklerden uzaklaştıran bir nimettir.
 • Allah insanı diğer canlılardan üstün yaratmıştır.
 • İyilikler yalnızca Allah rızası için yapılmalıdır.
Soru 12

Müslümanların aleyhine gibi gözükmesine rağmen daha sonra lehine dönüşen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • I. Akabe biatı
 • II. Akabe biatı
 • Medine Sözleşmesi
 • Hudeybiye antlaşması
Soru 13

“Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız bu emanetler,________ ve _______ ‘dır.”
Hz. Peygamber’in Veda Hutbe-si’nden alınan bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 • Sünnet- Hadisler
 • Hadisler – Sahabeler
 • Sahabeler - Kur’an-ı Kerim
 • Kur’an-ı Kerim - Sünnet
REKLAM
Soru 14

“Sizin bana en sevgili olanınız, ahlak yönünden en güzel olanınızdır.”
Bu hadis aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmektedir?

 • Düzenli yaşamayı
 • Davranışta güzelliği
 • İbadetlerde temizliği
 • İnançta samimiyeti
Soru 15

Cebrail ile Hz.Peygamber Ramazan ayında Kur’an’ı birbirlerine karşılıklı okurlardı. Daha sonra bu durum Müslümanlar arasında gelenek halini almıştır.
Burada hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Salavat
 • Telbiye
 • Mukabele
 • Hamdele
Soru 16

Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisini erkekler için uygun bulmamıştır?

 • İpekli giysi giymeyi
 • Saçları taramayı
 • Sürme çekmeyi
 • Güzel koku kullanmayı
Soru 17

Meşhur Cibril hadisinde “ihsan”nasıl tanımlanmaktadır?

 • Her işte kul hakkını gözetmek
 • Kimseye muhtaç olmadan yaşamak
 • Allah’ı görüyormuşçasına ibadet etmek
 • Bir kötülük yapınca ardından iyilik yapmak
Soru 18

Hz. Muhammed (sav.)’in peygamber olmadan önce katıldığı; haksızlığa uğrayanların haklarını alıncaya dek onları himaye etmek için kurulmuş derneğin adı nedir?

 • Dar’ul-Erkam
 • Hılf’ul- Fudûl
 • Rıdvan biatı
 • Daru-n Nedve
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Mu-hammed (sav.)’in damatlarından biri değildir?

 • Hz.Ali
 • Hz.Osman
 • Ebu’l-As b. Rebi
 • Hz.Ebu Bekir
Soru 20

Aşağıdaki isimlerden hangilerinin Müslüman olması ile İslam’ın yayılması hız kazanmıştır?

 • Hz. Hatice- Hz.Ali
 • Hz.Ebu Bekir- Hz.Ayşe
 • Hz.Ömer- Hz.Hamza
 • Hz. Osman- Hz.Zeyd
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACADABDACBDDBCACBDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?