Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Hz. Muhammed (sav.)’in doğduğu çevreyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kadın erkek eşit sayılırdı.
 • Sözlü edebiyat ve şiir çok gelişmişti.
 • “Cahiliye Dönemi” olarak adlandırılır.
 • Her kabilenin kendine ait bir putu vardı.
Soru 2

Kurak ve sıcak bir iklime sahip olan Arabistan’ın büyük bir bölümü çöllerle kaplıydı. Mekke, dağlık bir bölgede yer aldığı için toprakları tarıma elverişli değildi.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin yaygınlaşmasına neden olmuştur?

 • Sözlü edebiyat
 • Hayvancılık
 • Putperestlik
 • Ticaret
Soru 3

– Oku!
– Ben okuma bilmem.
– Oku!
– Ben okuma bilmem.
– Oku! Yaratan Rabb’inin adıyla oku!
Bu konuşma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Sonrasında Alak suresinin ilk beş ayeti inmiştir.
 • Kâbe’nin etrafında Mescid-i Haram’da gerçekleşmiştir.
 • Hz. Muhammed (sav.) ile Cebrail arasında gerçekleşmiştir.
 • 610 yılında Ramazan ayının Kadir Gecesi’nde gerçekleşmiştir.
Soru 4

Hz. Peygamber’in himayesini üstlenen son kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Halime
 • Abdullah
 • Ebu Talip
 • Abdülmuttalip
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Mu-hammed (sav.)’in peygamberliğine ilk inananlardandır?

 • Hz. Hamza
 • Hz. Ömer
 • Hz. Hatice
 • Hz. Ayşe
REKLAM
Soru 6

Mekkeli müşriklerin baskıları artınca Müslümanlar ilk olarak nereye hicret etmişlerdir?

 • Taif
 • Habeşistan
 • Medine
 • Yemen
Soru 7

Hz. Peygamber’in “O ölünceye kadar Kureyş bana pek dokunmazdı.”diyerek hatırladığı kişi kimdir?

 • Ebu Talip
 • Hz. Ömer
 • Hz. Hatice
 • Abdülmuttalip
Soru 8

Hz. Peygamber’in sağlıkla ilgili hadislerin bütününe ne ad verilir?

 • Tıbb-ı Nebevi
 • Kanun fi’t-Tıb
 • Kütüb-ü Sitte
 • Riyazu’s-Salihin
Soru 9

“Hiç kimse midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Oysa insana kendisini ayakta tutacak kadar yemesi yeter. Kişi yiyeceği zaman midesinin üçte birini yemeğe, üçte birini içeceğe ve üçte birini de nefes alıp vermeye ayırmalıdır.”
Bu hadis aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmektedir?

 • Helal lokma yemeyi
 • Dengeli beslenmeyi
 • Görgü kurallarına uymayı
 • Temizliğe dikkat etmeyi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in sağlığa faydalı olduğu için tavsiye ettiği davranışlardan biri değildir?

 • Bal yemek
 • Kan vermek
 • Spor yapmak
 • Selam vermek
Soru 11

Hz. Muhammed (sav.) öfkelendiği zaman öfkesine kapılmayıp haksızlık yapmaz, sevdiklerini ölçülü sever,onları zaman zaman uyarır ve kayırmazdı.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi için örnek oluşturur?

 • İnançta denge
 • İbadetlerde denge
 • Duygularda denge
 • Harcamalarda denge
Soru 12

İnanç konusundaki aşırılıklardan biri insanları fazlasıyla yüceltmedir. Tarih boyunca bazı insanlar peygamberleri ölçüsüzce yücelterek onların Allah’ın oğlu olduğunu iddia etme gibi aşırılıklara gitmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu konuda Kur’an-ı Kerim’in verdiği örneklerden biridir?

 • Hz. Âdem
 • Hz. İsa
 • Hz. Musa
 • Hz. Yusuf
Soru 13

Bir iş yaparken acele etmemek, yapılacak işin öncesini ve sonrasını düşünmektir. Hata yapma ihtimalini asgariye indiren, insanı pişmanlığa düşmekten koruyan güzel bir özelliktir. Davranışlarda dengeli olmak içinbu özelliğe çokça ihtiyaç duyulur.
Hakkında bilgi verilen bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İhsan
 • Hilm
 • Tevazu
 • Teenni
REKLAM
Soru 14

Hz. Peygamber Uhut dağı kadar dahi altını olsa onu hiç bekletmeden ihtiyaç sahiplerine dağıtacağını belirtmiştir.
Aşağıdaki hadislerden hangisi bu durum ile ilişkilidir?

 • Asıl yiğit öfkelendiği zaman öfkesine hâkim olan kişidir.
 • Yüce Allah işi sağlam ve iyi yapmanızdan hoşnut olur.
 • Allah cömerttir, cömertliği sever.
 • Ameller niyetlere göredir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi şirkle ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • Allah’a ortak koşmaktır.
 • Sapkın bir inançtır.
 • İnançta aşırılığa düşmektir.
 • Küçük günahlardandır.
Soru 16

“Benim kalbim temiz, ibadet yapmam gerekmez.” gibi ifadeler dinimizin ilkeleriyle örtüşmeyen yanlış sözlerdir. Allah’ın emri olan ibadetleri yapmaksızın böyle bir iddiada bulunmak doğru değildir. Bu hususta Allah insanları Kur’an-ı Kerim’de uyarmaktadır.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu konudaki uyarılardan biridir?

 • “… Siz kendinizi temize çıkarma-yın. Kimin gerektiği şekilde kulluk-ta bulunduğunu en iyi Allah bilir.”(Necm suresi, 32. ayet)
 • “Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır.İşte bunda inananlar için bir ibret vardır.”( Ankebût suresi, 44. ayet)
 • “Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. O’nun kelimelerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur…”(Kehf suresi,27. ayet)
 • “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.”(Tevbe suresi, 119.ayet)
Soru 17

Bu tablodaki konu ve hadis eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 18

Hangisi münafıklarla ilgili söylenemez?

 • Dostlarını yarı yolda bırakırlar.
 • Çıkarları değerlerinden önemlidir.
 • İkiyüzlü, çelişkili ve kararsız insanlardır.
 • Hz. Peygamber’in vefatından sonra ortaya çıkmışlardır.
Soru 19

Hz. Peygamber’in ______ olarak adlandırılan kabri Medine’de Mescid-i Nebevi’nin içinde bulunmaktadır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Cennet’ül Mualla
 • Cennet’ül Baki
 • Ravza-i Mutahhara
 • Ashâb-ı Suffa
Soru 20

İnançta dengeli olmanın en önemli şartı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Allah’ı bir kabul etmek
 • Mal sevgisinden uzak olmak
 • Fayda vermeyen işleri terk etmek
 • İbadetleri vaktinde yerine getirmek
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBCCBAABDCBDCDAADCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?