Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

İslam’a göre bir insanı herhangi bir dine inanmaya zorlanmasının yasak olması aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilir?

 • İnanç özgürlüğü
 • İfade özgürlüğü
 • Ekonomik Özgürlük
 • Dil özgürlüğü
Soru 2

“İşçinin ücretini alın teri kurumadan ödeyiniz.”
Bu hadiste aşağıdaki davranışlardan hangisi için bir uyarı yapılmıştır?

 • İşçiyi gücünü aşan işte çalıştırmak
 • Çalışanlar arasında ayrım yapmak
 • Çalıştırdığı elemanları küçümsemek
 • Çalışanına ücretini geciktirerek ödemek
Soru 3

“İlim öğrenmek her Müslüman kadın ve erkeğe farzdır.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Eğitim karma yapılmalıdır.
 • İlim öğrenmek her yaşta gereklidir.
 • Eğitim tüm insanlar için bir gerekliliktir.
 • Toplumun eğitimi için önce kadın eğitilmelidir.
Soru 4

“Sizin en hayırlılarınız eşlerine karşı en iyi davrananınızdır.”
Bu hadisten hangisi çıkarılamaz?

 • Kadın hakları gözetilmelidir.
 • Kadınların onuru korunmalıdır.
 • Kadınlara değer vermek gerekir.
 • Kadınlar erkeklerden üstün tutulmalıdır.
Soru 5

Hangisi Hz. Peygamber’in yönetim ilkelerinden değildir?

 • İşlerin ehli olanlara teslim edilmesi
 • Yöneticinin belirli bir soydan gelmesi
 • Halkın yönetime katılımının sağlanması
 • Toplumsal birlik ve beraberliğin oluşturulması
REKLAM
Soru 6

Mekke’nin seçkin ailelerinden birine mensup olan bir kişi hırsızlık yapmıştı. Bu ailenin ileri gelenleri suçlunun ceza almaması için Hz. Peygamber’in çok sevdiği Üsame b. Zeyd’i araya koydular. Hz. Peygamber de bunun üzerine şöyle buyurdu “Sizden öncekiler işte bu yüzden helak olmuştur.Onlar kanunları fakirlere uygular, zenginleri ise affederlerdi. Allah’a yemin olsun ki kızım Fatıma dahi hırsızlık yapsaydı ona ceza verirdim.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Yöneticiler adil davranmalıdırlar.
 • Fakirlerin işlediği suçlar affedilmelidir.
 • Adaletsizlik bir toplumu yok edecek kadar kötüdür.
 • Yakınımız aleyhine de olsa haktan yana olunmalıdır.
Soru 7

“İnkârcılar birbirleriyle müttefiktirler,siz de (birbirinizle) öyle olmadıkça yeryüzünde fitne ve büyük bir karışıklık baş gösterecektir.”
(Enfal suresi, 73. ayet)
Bu ayet aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

 • Yöneticilerle ilişkilerin nasıl olması gerektiğini
 • Yöneticilerde bulunması gereken özelliklere
 • Yönetilenlerin görev ve sorumlulukları
 • Yöneticilerin görev ve sorumlulukları
Soru 8

Hz. Peygamber yönetimin ilk kuralı olarak aşağıdakilerden hangisini görmüştür?

 • Adalet
 • Sabır
 • Çalışkanlık
 • Cesaret
Soru 9

Medine Sözleşmesi’nde “Yahudiler müminlerle birlikte bir toplulukturlar.Yahudilerin dinleri kendilerine, müminlerin dinleri de kendilerinedir. Buna gerek kendileri gerekse müttefikleri dâhildir.” maddesi yer almaktadır.
Bu durum İslam dininin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini göstermektedir?

 • İfade özgürlüğüne
 • İnanç özgürlüğüne
 • Ekonomik özgürlüklere
 • Kültürün korunmasına
Soru 10

“Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en iyi olanıdır.Sizin en hayırlılarınız da kadınlara karşı hayırlı olanlarınızdır.”
Bu hadisten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Ahlak sahibi bir müminin imanı Allah katında daha değerlidir.
 • Kadınlara iyi davranmak ahlakın bir gereğidir.
 • Ahlak aile içinde de varlığını göstermelidir.
 • Çocukların da aile içinde görevleri vardır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre bir yöneticinin görevleri arasında sayılamaz?

 • Hukuka saygılı olmak
 • Halkın menfaatini düşünmek
 • Kararları tek başına almak
 • Herkese hakkını teslim etmek
Soru 12

İslamiyet’e göre özgürlüklerin sınırları konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Ekonomik özgürlük helallerle sınırlıdır.
 • Düşünme özgürlüğü başkasına hakaret içeriyorsa sınırlandırılır.
 • İfade özgürlüğü kamu düzenini ve toplumsal huzuru bozuyorsa sınırlandırılır.
 • İbadet özgürlüğü yaygın olan inancın ibadetleriyle sınırlandırılır.
Soru 13

Hz.Hatice ticaretle, Abdullah b. Mesud’un eşi Zeynep el sanatlarıyla, Rufeyde, Ümmü Atiyye, Ümmü Ümare gibi hanım sahabeler de hastaları tedavi etmeleriyle tanınmışlardır.
Buna göre Hz. Peygamber dönemindeki kadınlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Evlilik kararlarında kızların görüşü alınmıştır.
 • Kadınlar sosyal hayatta yer almışlardır.
 • Kadınlar da mirastan pay almışlardır.
 • Kadınların eğitimine önem verilmiştir.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre kadın erkek ilişkilerinde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

 • Zenginlik
 • Hoşgörü
 • Nezaket
 • Sabır
Soru 15

Aşağıdaki ayetlerden hangisi inanç özgürlüğü ile doğrudan ilgili değildir?

 • “De ki: Hak (bu Kur’an), Rabb’iniz-dendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin …”( Kehf suresi, 29. ayet)
 • “Rabb’in dileseydi, insanları (aynı inanca bağlı) tek bir ümmet yapardı.”( Hûd suresi, 118. ayet)
 • “Allah kimin gönlünü İslam’a açmış-sa o, Rabb’inden bir nur üzerinde değil midir?...”(Zümer suresi, 22. ayet)
 • “Dinde zorlama yoktur, artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır…”(Bakara suresi, 256. ayet)
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi İslam dini-ne göre kadın ile erkeğin eşit tutulduğu durumlardan biri değildir?

 • Fiziki özellikleri
 • Temel hakları
 • Yaratılış gayeleri
 • Hukuk karşısındaki durumları
Soru 17

Yönetilenlerin yöneticilere karşı tutumlarında aşağıdakilerden hangisinin bulunmaması gerekir?

 • İlkeli olma
 • Fitneden uzak durma
 • Menfaat beklememe
 • Sınırsız sevgi, saygı gösterme
Soru 18

Müslümanların fethettikleri topraklarda uyguladığı tutumlardan hangisi inanç ve ibadet özgürlüğü ile ilgilidir?

 • Yeşil alanlara zarar vermemişler, su kaynaklarını kirletmemişlerdir.
 • Din adamlarına, kilise, havra ve sinagoglara zarar vermemişlerdir.
 • Kadınlara, çocuklara, yaşlılara merhametle yaklaşmışlardır.
 • İnsanların evine, malına zorla sahip olmamışlardır.
Soru 19

“Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp, aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi O’nun varlığının delillerindendir…”
(Rûm suresi, 21. ayet)
Bu ayete göre evlilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Neslin korunması için iyi bir yoldur.
 • Helal ve meşru bir şekilde olmalıdır.
 • Sevgi ve merhamet temeline dayanmalıdır.
 • İki tarafın da hak ve sorumlulukları vardır.
Soru 20

İslam insanlara kazanma ve kazandıklarını harcama gibi ekonomik haklar verir. Fakat malını, kendine veya topluma zarar verecek şekilde harcaması yasaklanmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir hak olamaz?

 • Miras
 • Ticaret
 • Rüşvet
 • Hibe
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCDBBCABDCDBACADBCC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?