Seçmeli Sanat Tarihi 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Bale
II. Edebiyat
III. Opera
IV. Heykel
V. Müzik
Yukarıda verilen sanat dallarından hangileri “Fonetik Sanatlar”dandır?

 • Yalnız I
 • II ve V.
 • I, II ve III
 • I, III, IV ve V.
Soru 2

Aşağıdaki bilim dallarından hangisinin Sanat Tarihi bilimi ile doğrudan bir bağlantısı yoktur?

 • Genetik
 • Epigrafi
 • Kronoloji
 • Nümizmatik
Soru 3

“Kişinin kendi duygu ve yaratıcılık sürecinin ürünü” olarak açılımını yapabileceğimiz kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sanat Tarihi
 • Sanatsever
 • Sanat eseri
 • Zanaatkâr
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi “Heykel” kavramının dar anlamlısıdır?

 • Lahit
 • Şapel
 • Tuval
 • Yontu
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, Mısır resim sanatının özelliklerinden değildir?

 • Resimlerde daha çok cenazetörenleri, dinî törenler, tarlada çalışanlar, firavunlara armağan sunanlar ve güncel konular çizilmiştir.
 • Resimlerde çoğu zaman koyurenkler kullanılmıştır.
 • Resimlerdeki fon her zaman beyazdır.
 • Resimlerde derinlik yoktur.
REKLAM
Soru 6

Türlü renklerde küçük küp biçiminde mermer, taş veya pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan resim ve bezeme tekniğine ne ad verilir?

 • Mozaik
 • Fresko
 • Grafik
 • Gravür
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Hitit mimarlığının özelliklerinden değildir?

 • Anıtsal olması
 • Planlarının hiçbir geometrik düzene uymaması
 • Bütün yapılarda megaron planınesas alınması
 • Tapınakların, sarayların ve evlerin temellerinde iri taşlar, duvarlarında ahşap destekli kerpiç tuğlalar kullanılması
Soru 8

Roma tapınaklarındaki sütun başlıkları ve sütunların taşıdığı saçaklar, hangi mimarı nizamda yapılmışlardır?

 • Dor
 • İyon
 • Tromp
 • Korint
Soru 9

Yunan heykel sanatının başlangıç dönemi olan Arkaik Dönem’de yapılan frontal duruşlu heykellerde hangi uygarlığın etkisi görülür?

 • Bizans
 • Mısır
 • Lidya
 • Roma
Soru 10

Tarihî ve kültürel varlıklara sahip çıkılmasına verilebilecek güzel bir örnek de,Mısır’da Assuan Barajı’nın yapımındasular altında kalacak olan bir tapınağın bir başka yere taşınması olayıdır.
Yekpare kayaların kesilerek şimdi bulunduğu yere taşınıp tekrar bir araya getirilen tapınak, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Abu Simbel Kaya Tapınağı
 • Kraliçe Haçepsut Tapınağı
 • Zeus Olympos Tapınağı
 • Luksor Amon Tapınağı
Soru 11

Aşağıdaki Rönesans mimarlarından hangisinin en önemli eseri Floransa Katedrali’nin kubbesidir?

 • Alberti
 • Brüneleski
 • Bramante
 • Michelangelo
Soru 12

Roman mimarisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Tonoz ve kubbe mimarlığıdır.
 • İçte ve dışta yuvarlak kemerler kullanılır.
 • Yapılarda bazilikal haç planı tercihedilir.
 • Sütün başlıkları ve taşıdıkları saçaklar korint nizamındadır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisinin Gotik mimarisinin en önemli eseri olduğu söylenebilir?

 • İtalya’daki Pisa Yapı Grubu
 • İspanya’daki Compostella Kilisesi
 • Fransa’daki Notre Dame Katedrali
 • İngiltere’deki St. Albans Katedrali
REKLAM
Soru 14

“1874 yılında kendilerine ‘Ressamlar,Heykeltıraşlar ve Gravürcüler Birliği’adını veren bir grup sanatçı Paris’tebir sergi açmıştır. Sergilenen eserlerarasında Claude Monet’e (Klod Mone)ait sergi kataloğundaki “İmpression”(İzlenim – Gün Doğumu) adlı tablo, buakımın adı olmuştur.”
Metinde sözü edilen sanat akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Realizm
 • Sürrealizm
 • Ekspresyonizm
 • Empresyonizm
Soru 15

Neoklasisizm akımı, aşağıdaki hangi tarzların yapaylığına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır?

 • Barok ve Rokoko
 • Roman ve Gotik
 • Kübizm ve Fovizm
 • Realizm ve Rönesans
Soru 16

Donato Bramante’nin tamamlayamadan öldüğü Roma’daki Saint Pietro (Sen Piyer) Kilisesi’nin kubbesini, aşağıdaki mimarlardan hangisi tamamlamıştır?

 • Leonardo da Vinci
 • Michelangelo
 • Borromini
 • Alberti
Soru 17

Barok Sanatı, Avrupa’da hangi yüzyıllar arasında görülen bir sanat akımıdır?

 • 5.- 8. yy
 • 9. - 12. yy
 • 13.- 15. yy
 • 16. - 18. yy
Soru 18

“Piskoposluk Kilisesi” anlamında kullanılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şapel
 • Manastır
 • Katedral
 • Ziggurat
Soru 19

“Pablo Picasso” denilince akla gelen sanat akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fovizm
 • Kübizm
 • Dadaizm
 • Fütürizm
Soru 20

İngiltere’nin 19. yüzyılda yetiştirdiği en büyük manzara ressamı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • John Constable
 • Eugene Delacroix
 • Vincent Van Gogh
 • Jean François Millet
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACDBACDBABDCDABDCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?