Seçmeli Sosyoloji 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Toplumsal olgu, toplumsal ilişkiler sonucunda aynı alanda gerçekleşen birçok toplumsal olayın genel adıdır.Tek bir kişiye ya da tek bir topluma özgü olmadığı gibi, yeri ve zamanı da belli değildir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal olgudur?

 • Göç
 • Kavimler Göçü
 • Kurtuluş savaşı
 • Birinci dünya savaşı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminin amaçları arasında yer almaz?

 • Toplumları bilimsel olarak anlamak
 • İnsanın kökenini ve evrimini incelemek
 • Toplumların nasıl değiştiğini ortaya çıkarmak
 • Toplumların değişimi hakkındatahminde bulunmak
Soru 3

Karl Marx toplumları sınıflandırırken aşağıdaki ölçütlerden hangisini kullanmıştır?

 • Ekonomi
 • Yönetim
 • Yerleşim
 • Düşünsel gelişim
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi tarım toplumlarından değildir?

 • Özler
 • Siteler
 • Boylar
 • Feodal toplumlar
Soru 5

Sosyoloji, iklimin toplumların yaşamı üzerindeki etkilerini incelerken, aşağıdaki bilimlerden öncelikle hangisiyle ilişki kurmalıdır?

 • Tarih
 • Coğrafya
 • Ekonomi
 • Antropoloji
REKLAM
Soru 6

Bilimsel bir araştırmada ileri sürülen varsayımların sınandığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gözlem
 • Hipotez
 • Genelleme
 • Deneyleme
Soru 7

Bir araştırmacı köyler üzerinde araştırma yaparken, kendi bildiği birkaç köy modeline ve onlar hakkında daha önce edindiği bilgilere dayanarak genellemelerde bulunmuş ve yanıltıcı sonuçlar elde etmiştir.
Bu araştırmada yanıltıcı sonuçlar elde edilmesi, araştırmacının aşağıdaki ilkelerden hangisine uymamasından kaynaklanmıştır?

 • Somutluk ilkesine
 • Nedensellik ilkesine
 • Bilmediğini var saymak ilkesine
 • Konunun sınırlandırılması ilkesine
Soru 8

Herhangi bir konuda, birden çok insanın görüş ve eğilimlerini öğrenmek amacıyla kullanılan bir tekniktir.Araştırmanın konusu ile ilgili yazılı sorulardan oluşur. Araştırmaya katılan kişilerden sorulara açık ve netyanıt vermeleri istenir.
Bu bilgiler sosyolojik araştırmalarda kullanılan hangi veri toplama tekniğine aittir?

 • Anket
 • Gözlem
 • Mülakat
 • Sosyometri
Soru 9

“Bir yolculuk esnasında tanıştığımız biriyle yolculuk süresince kurduğumuz ilişki”aşağıdaki ilişki türlerinden hangisine örnektir?

 • Birincil ilişki
 • Kısa süreli ilişki
 • Periyodik ilişki
 • Uzun süreli ilişki
Soru 10

Bireylerin sahip oldukları statüyü belirleyen en evrensel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cinsiyet
 • Soy bağı
 • Dinsel inanış
 • Servet sahipliği
Soru 11

Bireyin yerine getirdiği roller birbirine benziyorsa, bu roller birbirini kolaylaştırabilir.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Anahtar rol
 • Rol çatışması
 • Rol pekişmesi
 • Toplumsal rol
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal normların özelliklerden değildir?

 • Zaman geçse de aynı kalma
 • Belli bir yaptırım gücüne sahip olma
 • Her toplumda farklı şekilde uygulanma
 • Toplumsal ilişkiler üzerinde etkili olma
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi olumsuz toplumsal sapma davranışlarına neden olmaz?

 • İşsizliğin artması
 • Toplumsal dayanışmanın artması
 • Gelir dağılımının adaletsiz olması
 • Ekonomik bunalımların yaşanması
REKLAM
Soru 14

I. İlişkiler amaca yönelik ve resmidir
II. Üyelerinde “biz” bilinci hâkimdir.
III. Yazılı normlara dayalı olarak kurulurlar.
Yukarıdakilerden hangileri ikincil toplumsal grupların özellikleri arasında yer alır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal grup oluşturmaz?

 • Bir sendikanın üyeleri
 • Bir üniversitenin öğrencileri
 • Bir milleti oluşturan bireyler
 • Bir tiyatro oyununu izleyenler
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi köy toplumsal yapısının özelliklerindendir?

 • Nüfus yoğunluğu fazladır.
 • Statü değiştirme çok sık görülür.
 • Ekonomi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
 • Teknik iş bölümü ve uzmanlaşma gelişmiştir.
Soru 17

I. Toprak birliği
II. Tarih birliği
III. Ekonomi birliği
Yukarıdakilerden hangileri milleti oluşturan unsurlar arasında yer alır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 18

Bir ülkede milli birlik ve beraberliğin olması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamaz?

 • Terör olaylarının artmasına
 • Toplumsal barışın devamlılığına
 • Toplumsal kalkınmanın gerçekleştirilmesine
 • Dış tehditlere karşı koyma gücünün artmasına
Soru 19

Bireyler, demokratik toplumlarda meslek ve statülerinde değişiklik yapabilirler ve daha iyi bir yaşam standardına ulaşabilirler. Tabaka değiştirmede geleneklerden veya yasalardan kaynaklanan herhangi bir engel yoktur.
Buna göre demokratik toplumlarda aşağıdakilerden hangisi görülür?

 • Kölelik sistemi
 • Açık sınıf tabakalaşması
 • Kapalı sınıf tabakalaşması
 • Yarı kapalı sınıf tabakalaşması
Soru 20

Coğrafi alanda yatay hareketlilik, bir ülkeden başka bir ülkeye ya da ülke içinde, bir bölgeden başka bir bölgeye yapılan göçü ifade eder.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi coğrafi alanda yatay hareketliliğe örnektir?

 • Bir işçinin işveren olması
 • Bir lokanta sahibinin iflas ederek garson olması
 • Bir bakkalın bakkallığı bırakıp manavlığa başlaması
 • Köyde tarla işçisi olan birinin kente gelip fabrika işçisi olması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABACBDCABDCABCDCDABD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?