Seçmeli Sosyoloji 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi ögelerinden değildir?

 • Dil
 • Okullar
 • Değerler
 • Gelenekler
Soru 2

I. Toplumsal olma
II. Zaman geçse de aynı kalma
III. Toplumların geçmişinden bağımsız olma
Yukarıdakilerden hangileri kültürün özellikleri arasında yer almaz?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 3

Bir kültüre başka bir kültürden giren kimi ögelerin bazı bireyler ve gruplar tarafından benimsenmemesi ile aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?

 • Alt kültür
 • Manevi kültür
 • Kültürel çatışma
 • Kültürel emperyalizm
Soru 4

“Bireyin, doğumdan ölüme kadar toplumun istek ve beklentilerine uyacak şekilde etkilenmesi ve değiştirilmesi sürecidir.”
Bu tanım aşağıdaki hangi kavrama aittir?

 • Kültür şoku
 • Kültürleme
 • Kültürel farklılık
 • Kültürel yozlaşma
Soru 5

Toplumsal kurumlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Toplumsal kurumlar birbirleriyle ilişki içine girmezler.
 • Toplumsal kurumların ömrü bireylerin ömrüyle sınırlıdır.
 • Her kurumdan beklenen kural, değer ve davranış örüntüleri aynıdır.
 • Toplumsal kurumlar bir bütün olarak toplumsal sistemi oluştururlar.
REKLAM
Soru 6

Çocuğun içinde yaşadığı toplumun kültürünü öğrenme süreci ailede başlar.
Yukarıda ailenin hangi işlevinden söz edilmiştir?

 • Psikolojik işlevinden
 • Ekonomik işlevinden
 • Toplumsallaştırma işlevinden
 • Neslin devamını sağlama işlevinden
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi çekirdek ailenin özellikleri arasında yer almaz?

 • Erkeğin birden fazla kadınla evlenmesiyle oluşur.
 • Evlilik hukuk kurallarıyla gerçekleşir.
 • Anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşur.
 • Sanayi toplumlarında özellikle kentlerde görülür.
Soru 8

Tibet ve Alaska’da görülen ve az rastlanan bu evlilik türünde, bir kadın birden fazla erkekle evlenir.
Bu bilgi aşağıdaki evlilik türlerinden hangisine aittir?

 • Polijini
 • Poliandri
 • Egzogami
 • Monogami
Soru 9

I. İnsanları psikolojik olarak rahatlatma
II. Birtakım kurallarla toplumsal düzeni sağlamaya çalışma
III. Kişiye nasıl bir yaşam sürmesi gerektiği konusunda öneriler sunma
Yukarıdakilerden hangileri dinin bireysel işlevleri arasında yer alır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 10

“Ruha tapma” anlamına gelen bu inanca göre, doğadaki tüm varlıklar bir ruha sahip ve canlıdır. Tüm evren ruhlarla yönetilir.
Bu dini inanış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Animizm
 • Fetişizm
 • Politeizm
 • Monoteizm
Soru 11

Aşağıdaki kavramlardan hangisi “doğadan elde edilen maddelerin yapılarında, biçimlerinde veya yerlerinde değişiklik yapmak için harcanan insan emeği”olarak tanımlanır?

 • Fayda
 • İş gücü
 • Tüketim
 • Bölüşüm
Soru 12

Aşağıdaki kavramlardan hangisi ulusal para değerinin altın ve döviz karşısında devlet eliyle yükseltilmesini ifade eder?

 • Deflasyon
 • Enflasyon
 • Revalüasyon
 • Devalüasyon
Soru 13

Sosyalist ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisini sağlama iddiasıyla geliştirilmiştir?

 • Özel mülkiyeti özendirme
 • Ekonomide rekabeti artırma
 • Devletlerin ekonomiye müdahalesini engelleme
 • Toplumsal ve ekonomik eşitsizlikleri ortadan kaldırma
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan temel unsurlardan biridir?

 • Seçim
 • Vatan
 • Meşruiyet
 • Baskı grupları
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi demokratik yönetim anlayışına ters düşer?

 • Halkın siyasetin dışında tutulması
 • Hukuksal alanda eşitliğin sağlanması
 • Güçler ayrılığı ilkesinin uygulanması
 • Temel hak ve özgürlüklerin korunması
Soru 16

1 Kasım 1928 yılında kabul edilen Türk Harfleri Hakkındaki Kanun ile birlikte Arap harfleri kaldırılmıştır. Bu harflerin yerine, Latin harflerinin kullanılması kabul edilmiştir.
Bu uygulama aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

 • İhtilale
 • İsyana
 • İnkılâba
 • Gerilemeye
Soru 17

Aşağıdaki toplumsal değişme tiplerinden hangisi toplumların kendiliğinden ve herhangi bir müdahale olmadan değişimini ifade eder?

 • Serbest sosyal değişme
 • Baskı yolu ile değiştirme
 • Demokratik planlı değişme
 • Müdahale yoluyla sosyal değişme
Soru 18

Mısır, Mezopotamya gibi büyük uygarlıklar verimli tarım toprakları ve zengin maden kaynakları üzerinde kurulup gelişmişlerdir. Bu durum ekonomik zenginliği artırmış, daha hızlı toplumsal gelişme ve ilerlemeyi sağlayarak, toplumsal değişmeye neden olmuştur.
Yukarıda toplumsal değişmeye neden olan hangi faktörden söz edilmiştir?

 • Nüfus
 • Fiziki çevre
 • Bilim ve teknoloji
 • Kitle iletişim araçları
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmenin nedenleri arasında yer alır?

 • Orta tabakanın genişlemesi
 • Toplumsal dayanışmanın artması
 • Milli birlik bilincinin güçlenmesi
 • Toplumsal bütünleşmenin sağlanamaması
Soru 20

Aşağıdaki toplumsal değişmeye neden olan durumlardan hangisi Cumhuriyet Döneminde gerçekleşmiştir?

 • Halifeliğin kaldırılması
 • Yeniçeri Ocağının kaldırılması
 • Kanun-ı Esasî’nin ilan edilmesi
 • Tanzimat Fermanı’nın yayınlanması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCBDCABCABCDBACABDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?