Seçmeli Tarih 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Orta Asya kültürlerinden olan Tagar kültürü, MÖ 300 yıllarından itibaren yeni bir gelişme göstererek aşağıdaki hangi ismi almıştır?

 • Anav Kültürü
 • Taştık Kültürü
 • Karasuk Kültürü
 • Andronova Kültürü
Soru 2

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Bir kültürün oluşmasında, içinde yaşanılan coğrafyanın özellikleri, insanların ihtiyaçları ve doğa ile olan ilişkileri önemli etkiler gösterir.
 • Kültür, bir milletin tarihi boyunca meydana getirdiği maddi ve manevi değerlerin bütünüdür.
 • Uygarlık, bütün insanlar tarafından benimsenen ortak değerlerdir.
 • Kültür, insanlığın ortak malıdır.
Soru 3

Aşağıda, bazı Türk devlet adamları,hükümdarı olduğu devletlerle eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

KAPGAN --> MOYENÇUR --> BALAMİR

 • Kutluk --> Uygur --> Avrupa Hun
 • Asya Hun --> Avrupa Hun --> Ak Hun
 • Avrupa Hun --> Kutluk --> Uygur
 • Ak Hun --> Asya Hun --> Hazar
Soru 4

• Bilinen ilk atlı göçebe kavimdir.
• Bozkırın kuyumcuları olarak ünyapmışlardır.
• Perslerle yaptıkları savaşlar Alp Er Tunga destanında anlatılmıştır.
Bazı özellikleri verilen Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türgişler
 • Avarlar
 • Uygurlar
 • İskitler
Soru 5

Bögü Kağan Dönemi’nde Uygur Devleti’nde büyük sarayların yapılmış olması durumu, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

 • Ticarette ileri gidildiğinin
 • Yerleşik hayata geçildiğinin
 • Güçlü ordular kurulduğunun
 • Savaşçı bir toplum olunduğunun
REKLAM
Soru 6

Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasına neden olan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kavimler Göçü
 • İstanbul’un fethi
 • Mete Han’ın tahta çıkışı
 • Uygurların yerleşik hayata geçmesi
Soru 7

I. Kök Türk Devleti’nin halkı en parlak dönemlerini, aşağıdaki hangi hakanları zamanında yaşamıştır?

 • Şipi Kağan
 • Tapo Kağan
 • Bumin Kağan
 • Mukan Kağan
Soru 8

• Mete Han, ordusuyla Çin’i alabilecek güce sahip iken bu ülkeyi almayıp, vergiye bağlamayı tercih etmiştir.
• Uygur kağanı Bögü Kağan güçlübir orduya sahip olmasına rağmen Çin’i hâkimiyeti altına almayı tercih etmemiştir.
Mete Han’ın ve Bögü Kağan’ın Çin’e karşı uyguladıkları bu siyasetin temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Halkının, millî benliklerini kaybedeceklerine inanmaları
 • Coğrafi şartların Çin’e hâkim olmayı önlemesi
 • Çin’i yönetemeyeceklerini düşünmeleri
 • Anadolu’yu fethetmeyi tercih etmeleri
Soru 9

Orta Asya’daki Avar egemenliğine, aşağıdaki devletlerden hangisi son vermiştir?

 • Uygur
 • Tuna Bulgar
 • I. Kök Türk
 • II. Kök Türk
Soru 10

Türklerin, Çin’e karşı verdikleri bağımsızlık savaşının ardından 682 yılında kurdukları devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • II. Kök Türk Devleti
 • I. Kök Türk Devleti
 • Uygur Devleti
 • Hazar Devleti
Soru 11

Hun Türklerinin Afganistan, Horasan ve Kuzey Hindistan bölgelerinde kurduğu devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ak Hun
 • Asya Hun
 • Avrupa Hun
 • Batı Hunları
Soru 12

Avrupa Hunları;
I. Galya
II. İtalya
III. Çin
seferlerinden hangilerini düzenlemişlerdir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 13

Balkan kavimlerinin Germenleşmesini (Almanlaşmasını) engelleyen Türk kavmi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Avarlar
 • Macarlar
 • Sabarlar
 • Kırgızlar
REKLAM
Soru 14

“_________ Dönemi kaplarının en önemli özelliği, motiflerin kabın üstüne yapıştırılmış olması idi.”
Verilen bilginin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Peçenekler
 • Hazar
 • Karluk
 • Macar
Soru 15

İslamiyet öncesi Türklerde;
I. Dokumacılık
II. Demircilik
III. Hat
sanatlarından hangileri gelişme göstermiştir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 16

İlk Türk devletlerinde siyasi, askerî ve ekonomik kararların alındığı en üst yönetim organı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yuğ
 • Kut
 • Tuğ
 • Toy
Soru 17

İlk Türklerin “Aileler Birliği” ne verdikleri isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Boy
 • Bodun
 • Urug
 • Oguş
Soru 18

Aşağıdaki destanlardan hangisi Uygurlara aittir?

 • Şu Destanı
 • Göç Destanı
 • Manas Destanı
 • Bozkurt Destanı
Soru 19

Aşağıdaki dinlerden hangisi, Türkler arasında kabul görmemiştir?

 • Zerdüştlük
 • Musevilik
 • Hristiyanlık
 • Gök Tanrı inancı
Soru 20

Kök Türkler, İpek Yolu’nu ele geçirmek isteyen Sasanilerle mücadele edebilmek için, aşağıdaki hangi devletle ittifak yapmışlardır?

 • Uygur Devleti’yle
 • Akhun Devleti’yle
 • Abbasi Devleti’yle
 • Bizans İmparatorluğu’yla
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDADBADACAACBCBDCBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?