Seçmeli Tarih 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Bizans’ın merkezi olan İstanbul, Arap orduları tarafından ilk kez aşağıdaki dönemlerin hangisinde kuşatılmıştır?

 • Hz. Muhammed Dönemi
 • Dört Halife Dönemi
 • Emeviler Dönemi
 • Abbasiler Dönemi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi “ganimet” kavramının tanımıdır?

 • Savaşta ve yağma sırasında elege çirilen mal
 • Müslümanlardan onda bir oranında alınan ürün vergisi
 • Müslüman olmayan halktan alınan arazi ve gelir vergisi
 • Zengin Müslümanların mallarından kırkta bir oranında alınanvergi
Soru 3

Miladi 707 yılında Mesleme idaresindeki Araplar, aşağıdaki hangi Türk boyunu yaşadıkları yerlerden Kafkasların kuzeyindeki Dağıstan bölgesine sürmüşlerdir?

 • Peçenekleri
 • Hazarları
 • Sabarları
 • Avarları
Soru 4

Tolun oğulları hükümdarı olan Humaraveyh’in babası, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ceyş
 • Harun
 • Tolun
 • Ahmet
Soru 5

Selçuklu Türklerinin batıya doğru ilerlemelerinin önünü açan ve Horasan topraklarının Selçuklulara geçmesini sağlayan savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pasinler
 • Malazgirt
 • Dandanakan
 • Yassı Çimen
REKLAM
Soru 6

Halife Kadir Billah, aşağıdaki hangi Gazne hükümdarına, Sumnat’taki büyük putu kırmasından dolayı “Kehfüddevle Ve’l-İslam” unvanını vermiştir?

 • Sultan Mahmut
 • Sultan Mesut
 • Sultan Mevdut
 • Behram Şah
Soru 7

Müslümanları, Haçlılara karşı korumaya çalışan son Büyük Selçuklu hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sultan Sencer
 • Mehmet Tapar
 • Tuğrul Bey
 • Melikşah
Soru 8

Selçukluların atası Selçuk Bey, Oğuz Yabgu Devleti’nde hangi görevde bulunuyordu?

 • Subaşı
 • Kadı
 • Ulak
 • Pervaneci
Soru 9

Romen Diyojen’in Türkleri Anadolu’dan çıkarmak amacıyla hazırladığı orduda, aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi yoktur?

 • Uzlar
 • Uygurlar
 • Kıpçaklar
 • Peçenekler
Soru 10

“Ben Alp Arslan’ın büyük kardeşi,sen küçük oğlusun. Kardeşim Alp Arslan’ın mirasına ben senden daha çok layığım.” diyerek Melikşah’a isyan eden devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kavurd
 • Sencer
 • Çağrı Bey
 • Berkyaruk
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

 • Anadolu Türk tarihi başlamıştır.
 • Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.
 • Anadolu’da birçok Türk beylikleri kurulmuştur.
 • Selçuklu hanedan mensupları bulundukları yerlerde bağımsızlıklarını ilan etmiştir.
Soru 12

Aşağıdaki devletlerden hangisinin toprakları, Karahanlılarla Gazneliler arasında Ceyhun Nehri sınır kabul edilerek paylaşılmıştır?

 • Tolunoğulları
 • Samanoğulları
 • Harzemşahlar
 • Endülüs Emevileri
Soru 13

• Eser 1072 – 1077 yılları arasında Arapça olarak yazılmış ve Abbasi halifesine sunulmuştur.
• Türkçe’nin ilk ansiklopedik sözlüğüve dil bilgisi kitabıdır.
• Türk dilinin zenginliğini ve güzelliğini göstermek, özellikle Araplara budili öğretmek amacıyla yazılmıştır.
• Kitap aynı zamanda içeriği bakımından döneminin dili, edebiyatı,tarihi, coğrafyası ve sosyolojisi hakkında geniş bilgilerde vermektedir.
Hakkında kısa bilgi verilen ve Karahanlılar Dönemine ait olan eser, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şehname
 • Kutadgu Bilig
 • Divan-ı Hikmet
 • Divan-ı Lügat-it-Türk
REKLAM
Soru 14

“_________, Fatımî Devleti’ne son vererek Müslümanlar arasındaki mezhep kavgalarını önemli ölçüde önlemiştir.”
Verilen cümlenin doğru olabilmesi için boş yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Baybars
 • Canibek Han
 • Selahattin Eyyubi
 • Celaleddin Harzemşah
Soru 15

Türk Memlukleri Dönemi’ne son veren ve Çerkez Memlukleri Dönemi’nin de ilk sultanı olan kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Berkuk
 • Kalavun
 • Ferec
 • Aybek
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Ayn-ı Calûd Savaşı’nın sonuçlarından biridir?

 • Kıbrıs Adası’nın fethi
 • II. Haçlı Seferinin yapılması
 • Suriye ve Mısır’ın Moğol istilasından kurtarılması
 • Halifelik kurumunun Osmanlı hanedanlığına geçmesi
Soru 17

• Merkezi Tebriz olmak üzere İran’da kurulan,
• Kösedağ Savaşı’nda Anadolu Selçuklu Devleti’ni mağlup eden,
• Abbasi halifeliğine son veren
Moğol devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlhanlı Devleti
 • Kubilay Devleti
 • Çağatay Devleti
 • Altın Orda Devleti
Soru 18

Babür Devleti’nde doğrudan doğruya hükümdara ait topraklara verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Suyurgal topraklar
 • Halise topraklar
 • Tuyul topraklar
 • Kopı topraklar
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, Altın Orda Devleti’nin parçalanması sonucunda ortaya çıkan yeni hanlıklardan biri değildir?

 • Kazan
 • Kırım
 • Küçüm
 • Kubilay
Soru 20

Aşağıdaki devletlerden hangisinin tarihinde “Sipahi İsyanı” olayı vardır?

 • Altın Orda Devleti
 • Memlûk Devleti
 • Timur Devleti
 • Babür Devleti
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABDCABABADBDCACABDD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?