Seçmeli Türk Edebiyatı 8 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Nazım Hikmet ve Ercüment Behzat Lav’ın yazdıkları şiirler önceki dönemlerin edebî geleneklerinden bir kopuştur. Bu kopuşun temelinde aruz ve heceyi reddeden yeni bir anlayış, yeni bir biçem ve söyleyiş vardır.
Bu parçanında hakkında bilgi verilen edebî anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir
 • Öz şiir anlayışını sürdüren şiir
 • Serbest nazım ve toplumcu şiir
 • İkinci Yeni şiiri
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili yanlış bir bilgi vardır?

 • Şiirlerinde madde ve ruh problemlerini, iç âlemin tutku ve duygularını işlemiştir.
 • Ağır bir dil ve savruk bir üslup, şiirlerinin en zayıf noktasıdır.
 • Halk şiirinin incelikleriyle Fransız şiirinin olgunluğunu birleştirmiştir.
 • İçe dönük, bireyci, maneviyatçı şiirin başarılı örneklerini vermiştir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi “1940 Toplumcu Gerçekçi Kuşağı” olarak adlandırılan şairlerden biri değildir?

 • Bedri Rahmi Eyüpoğlu
 • Rıfat Ilgaz
 • Enver Gökçe
 • Cahit Irgat
Soru 4

Şiirlerini çoklukla hece ölçüsüyle ve içten bir söyleyişle yazan ___________, “Bingöl Çobanları” adlı şiirinde yaşamından ve içli duygularından görüntüler vermiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Arif Nihat Asya
 • Behçet Kemal Çağlar
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Kemalettin Kamu
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • Ahmet Muhip Dıranas’ın şiirinin özünü düşle gerçek, alın yazısıyla istem, yaşamla ölüm arasındaki çatışma belirler.
 • Şiirlerinde bireysel sıkıntıları işleyen Ahmet Arif, Batı geleneğinden beslenen şairlerimizdendir.
 • Hilmi Yavuz, Anadolu şiirindeki imge ustalığının çağdaş şiirde özünden hiçbir şey yitirmeden nasıl kullanılabileceğinin başarılı örneklerini verir.
 • İlk şiirlerinde biçim kaygısı ağır basan Cemal Süreya eski şiirle bağını sesten çok imge yoluyla kurar ve çağrışımlardan yararlanır.
REKLAM
Soru 6

Hayata dair her şey olmalı şiirde. Sizin sıradan gördüğünüz şeyler bile yer almalı benim dizelerimde. Şaşırmalı okuyucu şiirimi okuduğunda. Yaşama sevinciyle dolmalı aynı zamanda. Çünkü umut olmadan yaşam olmaz.
Şiirinin özelliklerini böyle dile getiren bir şairin aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine bağlı olduğu söylenir?

 • Millî Edebiyat zevk ve anlayışını dile getiren şiire
 • II. Yeni şiirine
 • Garip şiirine
 • 1980 sonrası şiire
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının temsilcilerinden biri değildir?

 • Oktay Rifat Horozcu
 • Melih Cevdet Anday
 • Orhan Veli Kanık
 • Orhan Seyfi Orhon
Soru 8

___________, Garip’in tam tersi bir noktadan yola çıkar. Söyleyişteki rahatlığın yerine şiir dilini zorlamayı, anlaşılırlık yerine anlamca kapalılığı, somuta karşılık soyutlamayı getirip halk şiirine sırt çevirir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • II. Yeni
 • İkinci Yeni sonrası toplumcu şiir
 • 1980 sonrası şiir
 • Cumhuriyet Dönemi halk şiiri
Soru 9

• Şiir, diğer sanat dallarıyla yakın ilişki içindedir.
• Romantizm ve parnasizm akımları
II. Yeni’ye kaynaklık eder.
• Daha çok didaktik yönü ağır basan eserler verilmiştir.
“II. Yeni şiiri” ile ilgili verilen bu özellikler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerin hangisi olur?

 • D – D – Y
 • Y – Y – D
 • D – Y – Y
 • Y – D – Y
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni şiirinin temsilcilerinden biridir?

 • Hüseyin Atlansoy
 • İlhan Berk
 • Ömer Bedrettin Uşaklı
 • Yusuf Ziya Ortaç
Soru 11

I. Yoğun söyleyişleri ve mistik bir hava yaratma ustalığıyla dikkati çeker.
II. 1980 sonrası kuşağın en önemli şairlerindendir.
III. Garip anlayışından esinlenerek kendi sesini ve söyleyişini bulmuştur.
IV. Yabancılaşma ve başkaldırı şiirinin iki ana temasıdır.
Numaralanmış cümlelerin hangileri İsmet Özel için söylenemez?

 • I ve II.
 • II ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 12

Aşağıdakilerin hangisi toplumcu şairlerin özelliklerinden biri değildir?

 • Kendilerini toplumun sesi, sözcüsü olarak görmüşlerdir.
 • Şiirde geleneksel söyleyişten yararlanmaya çalışmışlardır.
 • Şiir dilinde aşırılıklardan kaçmışlardır.
 • Kapalı ve imgelerle yüklü bir anlatım benimsemişlerdir.
Soru 13

1980 sonrası şiirle ilgili aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • Bu dönem şiirinde kırsal kesimde yaşayan insanların derinlemesine incelendiği görülür.
 • Türk şiir birikimini yeniden ve bir bütün olarak değerlendirme çabaları vardır.
 • Şiirde yapı ve söyleyişe içerikten daha fazla önem verilmiştir.
 • Uzak çağrışımlara önem verilmiş, şiir düzyazıya yaklaştırılmıştır.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi halk şairlerinden biri değildir?

 • Âşık Veysel
 • Murat Çobanoğlu
 • Karacaoğlan
 • Şeref Taşlıova
Soru 15

Eski dönemlerdeki âşık tipinin değişmesinde aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?

 • Ekonomik şartlar
 • Toplumsal şartlar
 • Kitle iletişim araçları
 • Osmanlı’nın yıkılışı
Soru 16

Aladır gözlerin siyahtır kuşun
Aradım cihanı bulunmaz eşin
Yaylanın karından beyazdır döşün
Uzanıp üstüne ölesim geldi

Konusuna göre bu dörtlüğün türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Koçaklama
 • Taşlama
 • Ağıt
 • Güzelleme
Soru 17

___________, ___________, _________ gibi sanatçılar Anadolu’ya açılarak eserlerinde yurdun güzelliklerini ve Anadolu insanının sıkıntılarını dile getirdiler.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 • Orhan Şaik Gökyay
 • Zeki Ömer Defne
 • Orhan Veli Kanık
 • Ahmet Kutsi Tecer
Soru 18


Ben mi? Ben Ç. köyünden olurum, Çukurova’ya siftah için indik. Esasta üç arkadaştık biz. Köse Hasan öldü fukara, sen sağ ol. Pehlivan Ali de çekti gitti, kaldım ben. Ben de açtım gözümü. Usta oldum. Niye? Şöyle bir vurdum zihnime; Yusuf dedim, köyden şehre ne demeye indin? İş güç sahibi olup iyi kötü üçün beşin yoluna bakmak için. Köye varınca köylüyü kendine güldürme. Yemin ettim duvar ustalığını belledim.
Bir romandan alınan bu parçanın üslup ve içerik bakımından özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki roman geleneklerinden hangisiyle yazıldığı söylenir?

 • Toplumcu gerçekçi
 • Millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren
 • Bireyin iç dünyasını ele alan
 • Modernizmi esas alan
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi çizgide eser veren sanatçılardan biri değildir?

 • Samim Kocagöz
 • Orhan Kemal
 • Kemal Bilbaşar
 • Peyami Safa
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi günümüz roman ve hikâyecilerinden biridir?

 • Halide Edip Adıvar
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Murathan Mungan
 • Refik Halit Karay
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBADBCDACBBDACDDCADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler