Siyer 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Medine’den sürülen Yahudi kabilelerinden Nadiroğulları’nın Mekkeli müşrikleri Müslüman larla savaşmaya ikna etmeleri sonucu gerçekleşen savaş hangisidir?

 • Bedir
 • Hendek
 • Huneyn
 • Mute
Soru 2

Namaza çağrının “Yüksek bir yerde ateş yakılarak yapılması”şeklindeki teklifi Hz. Peygamber niçin uygun görmemiştir?

 • Uykudaki kişiye bir fayda sağlamayacak olması
 • Yahudi ve Hristiyanlara özgü bir işaret olması
 • Mecusilere ait bir adet olması
 • Zahmetli bir iş olması
Soru 3

Aşağıdaki olaylardan hangisi Medine Döneminde gerçekleşmiştir?

 • Miraç
 • Akabe Biatları
 • Habeşistan’a hicret
 • Kıblenin değişmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’nin sonuçlarından biri değildir?

 • Yahudilerin Mekkeli müşriklerle ittifak kurmaları engellenmiştir.
 • Medine’de İslam dışındaki dinlerin varlığı sona ermiştir.
 • Medine’de siyasi birlik sağlanmıştır.
 • Müslümanların varlığı tanınmıştır.
Soru 5

Aşağıdaki seferlerden hangisi “se-riyye”olarak isimlendirilir?

 • Batn-ı Nahle
 • Beni Nadir
 • Huneyn
 • Tebük
REKLAM
Soru 6

Kıblenin değişmesi hangi tarihte olmuştur?

 • 620
 • 622
 • 624
 • 626
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Hendek savaşının sonuçlarından biridir?

 • Müslümanlar Kureyzaoğulları’nı nihanetine uğramışlardır.
 • Savaş, müşriklerin galibiyeti ile sona ermiştir.
 • Kaynuka oğulları Medine’den sürülmüştür.
 • Nadir oğulları Medine’den çıkarılmıştır.
Soru 8

Hz. Peygamber ve sahabilerin hicretin altıncı yılında umre yapmasının Mekkeli müşriklerce engellenmesi aşağıdaki olaylardan hangisine sebep olmuştur?

 • Uhud Savaşı’na
 • Tebük Seferi’ne
 • Medine Sözleşmesi’nin feshine
 • Hudeybiye Anlaşması’nın imzalanmasına
Soru 9

Mekkeli müşrikler, Müslümanlarla yaptıkları Hudeybiye Antlaşma-sı’nın maddelerinden hangisinin iptal edilmesini istemişlerdir?

 • Antlaşmanın geçerlilik süresi on yıldır.
 • Müslümanlar o yıl Kâbe’yi ziyaret edemeyeceklerdir.
 • Arap kabileleri istedikleri tarafla ittifak kurabilecektir.
 • Kureyş’ten İslam’ı kabul edenler Mekkelilere iade edilecektir.
Soru 10

Hangisi Hz. Peygamber’in İslam’a Çağrı Mektubu gönderdiği hükümdarlardan biri değildir?

 • Perviz
 • Şücâ’ b. Vehb
 • Şurahbil bin Amr
 • Herakliyus
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Mek ke’nin fethinde etkili olmamıştır?

 • Kâbe’nin putlardan temizlenmek istenmesi
 • Hudeybiye Antlaşması’nın bozulması
 • Mekke’ye olan manevi bağ
 • Mekkelilerin daveti
Soru 12

Halkının müşriklerle hareket etmeleri,onlara destek olmaları ve Hendek Savaşı’nda Yahudileri Müslümanlara karşı kışkırtmaları gibi nedenlerle tehdit oluşturduğu için fethedilen Yahudi yerleşim yeridir.
Hakkında bilgi verilen şehir hangisidir?

 • Hayber
 • Mekke
 • Yemen
 • Taif
Soru 13

Hangisi Mekke’nin Fethi’nin sonuçlarından birisi değildir?

 • Kureyşliler tehdit olmaktan çıkmıştır.
 • Müslümanların sayısı artmıştır.
 • Hz. Peygamber tekrar Mekke’ye yerleşmiştir.
 • Kâbe Müslümanların hâkimiyetine geçmiştir.
REKLAM
Soru 14

Taif çevresinde bulunan kabilelerin Mekke’nin Fethi’nden sonra Müslümanlara pusu kurmaları sebebiyle gerçekleşen savaş hangisidir?

 • Hayber
 • Huneyn
 • Tebük
 • Mute
Soru 15

Hz. Muhammed (sav.) ilahi emirlerden muaf tutulmamıştır. Kendisine vahy edilen bu emirleri ilk kendi uygulamış ve sahabeye de öğretmiştir.
Bu durum Hz. Muhammed (sav.)’in hangi yönünü göstermektedir?

 • Son peygamber olduğunu
 • Ümmî bir insan olduğunu
 • Evrensel bir peygamber olduğunu
 • Bir insan ve kul olduğunu
Soru 16

“Sen bundan önce ne bir yazı okur,ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı batıla uyanlar kuşku duyardı.”
( Ankebut suresi, 48. ayet)
Bu ayet ile Hz. Muhammed (sav)’in hangi özelliği vurgulanmaktadır?

 • Ümmî
 • Müjdeci
 • Uyarıcı
 • Beşer
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in görevleri arasında yer almaz?

 • İnsanları uyarmak
 • Dini tebliğ etmek
 • Kur’an-ı Kerim’i açıklamak
 • Kıyamet vaktini bildirmek
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in üslubuyla ilgili söylenemez?

 • Anlaşılır ve etkili
 • Yaptıklarıyla tutarlı
 • Jest ve mimikten uzak
 • Rencide etmekten kaçınan
Soru 19

“Güzel soru ilmin yarısıdır.”
Bu hadis ile aşağıdaki sonuçlardan hangisi vurgulanmaktadır?

 • İlim öğrenmek her Müslümanafarzdır.
 • Soru sormak eğitimde iyi bir metottur.
 • Eğitimde kolay olan tercih edilmelidir.
 • İnsan her işini güzel yapmalıdır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in ehl-i beyti arasında yer almaz?

 • Hz.Fatma
 • Hz.Hasan
 • Hz. Ömer
 • Hz. Ali
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CCDBACADDBDACBDADCBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?