Tarih 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Hz. Muhammed’e hangi özelliğinden dolayı “Muhammed’ül-Emin” denilmiştir?

 • Zekilik
 • Doğruluk
 • Güvenirlik
 • Çalışkanlık
Soru 2

İslamiyet’in doğuşu sırasında Çin’e hangi hanedan egemendi?

 • Sui
 • Wei
 • Zhou
 • Tang
Soru 3

Afrika’nın kuzeyi, İslamiyet’in doğuşu sırasında aşağıdaki devletlerden hangisinin egemenliği altında idi?

 • Sasani
 • Bizans
 • Moğol
 • Kök Türk
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, İslam tarihinin incelediği dönemler arasında yer alamaz?

 • Uygurlar Dönemi
 • Abbasiler Dönemi
 • Gazneliler Dönemi
 • Dört Halife Dönemi
Soru 5

• Lat
• Menat
• Uzza Verilenlerin ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ünlü Arap kabileleri
 • Arapların ünlü panayırları
 • Arapların tapındığı büyük putlar
 • Kuzey Arabistan’da kurulan devletler
REKLAM
Soru 6

İslam tarihinde miladi 620 yılına “Üzüntü yılı” denilmesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uhud Savaşı’nda Hz. Hamza ilebirlikte yaklaşık yetmiş sahabenin şehit olması
 • Hz. Muhammed’in amcası Ebu Talip ile eşi Hz. Hatice’yi kaybetmesi
 • Müslümanların, müşriklerin eziyetlerinden kaçmak için Habeşistan’agöç etmeleri
 • Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret etmesi
Soru 7

İslam medeniyetinin aşağıdaki bölgelerden hangisine Türklerin etkisiyle yayıldığı söylenemez?

 • Anadolu
 • Balkanlar
 • Hindistan
 • Kuzey Afrika
Soru 8

Türklerin büyük kitleler hâlinde İslamiyet’e geçişi, aşağıdaki devletlerden hangisi dönemine rastlar?

 • Sasaniler
 • Emeviler
 • Abbasiler
 • Endülüs Emevileri
Soru 9

Karahanlı Devleti’nin ikiye bölünmesinde etkili olan nedenler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • Taht kavgaları ile Haçlı Seferleri
 • Haçlı Seferleri ile Moğol saldırıları
 • Moğol saldırıları ile Selçuklu akınları
 • Taht kavgaları ile Gaznelilerle yapılan mücadeleler
Soru 10

Aşağıdaki Selçuklu komutanlarından hangisi 1067 yılında Malatya yakınlarında bir Bizans kuvvetini yenerek Kayseri’yi ele geçirmiştir?

 • İbrahim Yınal
 • Gümüştekin
 • Kavurd
 • Afşin
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kurulan ilk Türk devletlerden biri değildir?

 • İnaloğulları
 • İnsanları doğruya götüren şey yapıcı eleştiridir.
 • Dilmaç oğulları
 • Tanrı vermiş oğulları
Soru 12

Türkiye Selçuklu Devleti’nin bilinen son hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • II. Mesut
 • II. İzzeddin Keykavus
 • III. Gıyaseddin Keyhüsrev
 • IV. Rükneddin Kılıç Arslan
Soru 13

Türkiye Selçuklu Devleti’ne;
I. İznik
II. Konya
III. Edirne
IV. İstanbul
şehirlerinden hangileri başkentlik yapmıştır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve IV.
REKLAM
Soru 14

Çaka Bey için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İlk Türk denizcisidir.
 • I. Kılıç Arslan’ın kayınpederidir.
 • İstanbul’un fethine katılmıştır.
 • Oğuzların Çavuldur koluna mensuptur.
Soru 15

İslam yazarları eserlerinde, aşağıdaki hangi coğrafya için “Memalik-i Rum” ya da “Diyar-ı Rum” ismini kullanmışlardır?

 • Sibirya
 • Anadolu
 • Kafkaslar
 • Arap Yarımadası
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde Anadolu’da yaşayan Hristiyan ahaliden değildir?

 • Araplar
 • Rumlar
 • Ermeniler
 • Süryaniler
Soru 17

İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısının tamamen ortadan kalkmasında etkili olan olay, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Haçlı Seferleri
 • Kavimler Göçü
 • Kerbela Olayı
 • Malazgirt savaşı
Soru 18

Aşağıdaki siyasi olaylardan hangisi 13. yüzyılda meydana gelmemiştir?

 • I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Antalya’yı alması
 • Celaleddin Harzemşah’ın Ahlat’ı kuşatması
 • Bizans İmparatorluğu’nun yıkılması
 • Kösedağ Savaşı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçuklu Devleti’nin hukuk sisteminde yer alan görevlilerinden biri değildir?

 • Kadı
 • Pervaneci
 • Kadi’l-kudat
 • Kadı-yı leşker
Soru 20

Türkiye Selçuklularını denizciliğe yönelten en önemli faktör, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Madencilik
 • Hayvancılık
 • Tarım
 • Ticaret
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABACBDCDDBABCBADCBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?