GİRİŞ/KAYIT

Tarih 2 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

Hz. Muhammed’e hangi özelliğinden dolayı “Muhammed’ül-Emin” denilmiştir?

 • A) Zekilik
 • B) Doğruluk
 • C) Güvenirlik
 • D) Çalışkanlık
SORU 2

İslamiyet’in doğuşu sırasında Çin’e hangi hanedan egemendi?

 • A) Sui
 • B) Wei
 • C) Zhou
 • D) Tang
SORU 3

Afrika’nın kuzeyi, İslamiyet’in doğuşu sırasında aşağıdaki devletlerden hangisinin egemenliği altında idi?

 • A) Sasani
 • B) Bizans
 • C) Moğol
 • D) Kök Türk
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, İslam tarihinin incelediği dönemler arasında yer alamaz?

 • A) Uygurlar Dönemi
 • B) Abbasiler Dönemi
 • C) Gazneliler Dönemi
 • D) Dört Halife Dönemi
SORU 5

• Lat
• Menat
• Uzza Verilenlerin ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ünlü Arap kabileleri
 • B) Arapların ünlü panayırları
 • C) Arapların tapındığı büyük putlar
 • D) Kuzey Arabistan’da kurulan devletler
SORU 6

İslam tarihinde miladi 620 yılına “Üzüntü yılı” denilmesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uhud Savaşı’nda Hz. Hamza ilebirlikte yaklaşık yetmiş sahabenin şehit olması
 • B) Hz. Muhammed’in amcası Ebu Talip ile eşi Hz. Hatice’yi kaybetmesi
 • C) Müslümanların, müşriklerin eziyetlerinden kaçmak için Habeşistan’agöç etmeleri
 • D) Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret etmesi
SORU 7

İslam medeniyetinin aşağıdaki bölgelerden hangisine Türklerin etkisiyle yayıldığı söylenemez?

 • A) Anadolu
 • B) Balkanlar
 • C) Hindistan
 • D) Kuzey Afrika
SORU 8

Türklerin büyük kitleler hâlinde İslamiyet’e geçişi, aşağıdaki devletlerden hangisi dönemine rastlar?

 • A) Sasaniler
 • B) Emeviler
 • C) Abbasiler
 • D) Endülüs Emevileri
SORU 9

Karahanlı Devleti’nin ikiye bölünmesinde etkili olan nedenler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) Taht kavgaları ile Haçlı Seferleri
 • B) Haçlı Seferleri ile Moğol saldırıları
 • C) Moğol saldırıları ile Selçuklu akınları
 • D) Taht kavgaları ile Gaznelilerle yapılan mücadeleler
SORU 10

Aşağıdaki Selçuklu komutanlarından hangisi 1067 yılında Malatya yakınlarında bir Bizans kuvvetini yenerek Kayseri’yi ele geçirmiştir?

 • A) İbrahim Yınal
 • B) Gümüştekin
 • C) Kavurd
 • D) Afşin
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kurulan ilk Türk devletlerden biri değildir?

 • A) İnaloğulları
 • B) İnsanları doğruya götüren şey yapıcı eleştiridir.
 • C) Dilmaç oğulları
 • D) Tanrı vermiş oğulları
SORU 12

Türkiye Selçuklu Devleti’nin bilinen son hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) II. Mesut
 • B) II. İzzeddin Keykavus
 • C) III. Gıyaseddin Keyhüsrev
 • D) IV. Rükneddin Kılıç Arslan
SORU 13

Türkiye Selçuklu Devleti’ne;
I. İznik
II. Konya
III. Edirne
IV. İstanbul
şehirlerinden hangileri başkentlik yapmıştır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve IV.
SORU 14

Çaka Bey için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) İlk Türk denizcisidir.
 • B) I. Kılıç Arslan’ın kayınpederidir.
 • C) İstanbul’un fethine katılmıştır.
 • D) Oğuzların Çavuldur koluna mensuptur.
SORU 15

İslam yazarları eserlerinde, aşağıdaki hangi coğrafya için “Memalik-i Rum” ya da “Diyar-ı Rum” ismini kullanmışlardır?

 • A) Sibirya
 • B) Anadolu
 • C) Kafkaslar
 • D) Arap Yarımadası
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde Anadolu’da yaşayan Hristiyan ahaliden değildir?

 • A) Araplar
 • B) Rumlar
 • C) Ermeniler
 • D) Süryaniler
SORU 17

İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısının tamamen ortadan kalkmasında etkili olan olay, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Haçlı Seferleri
 • B) Kavimler Göçü
 • C) Kerbela Olayı
 • D) Malazgirt savaşı
SORU 18

Aşağıdaki siyasi olaylardan hangisi 13. yüzyılda meydana gelmemiştir?

 • A) I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Antalya’yı alması
 • B) Celaleddin Harzemşah’ın Ahlat’ı kuşatması
 • C) Bizans İmparatorluğu’nun yıkılması
 • D) Kösedağ Savaşı
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçuklu Devleti’nin hukuk sisteminde yer alan görevlilerinden biri değildir?

 • A) Kadı
 • B) Pervaneci
 • C) Kadi’l-kudat
 • D) Kadı-yı leşker
SORU 20

Türkiye Selçuklularını denizciliğe yönelten en önemli faktör, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Madencilik
 • B) Hayvancılık
 • C) Tarım
 • D) Ticaret
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABACBDCDDBABCBADCBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?