Tarih 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Avrupa devletlerinin 18. yüzyılda devletler arası politikalarında benimseyip uyguladıkları “amaca ulaşmak için her türlü araca başvurmanın uygun olduğu” anlayış tarzı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sosyalizm
 • Liberalizm
 • Makyavelizm
 • Panslavizm
Soru 2

18. yüzyılda İngiltere, aşağıdaki devletlerden hangisine karşı Avrupa hürriyetinin savunucusu olmuştur?

 • Fransa
 • İspanya
 • Almanya
 • Hollanda
Soru 3

İran’ın Kafkasya’daki toprakları, aşağıdaki hangi antlaşmayla Rusya ve Osmanlı devletleri arasında paylaşılmıştır?

 • Kerden Antlaşması
 • İstanbul Antlaşması
 • Pasarofça Antlaşması
 • Ahmet Paşa Antlaşması
Soru 4

Osmanlı Devleti’ndeki azınlık ayaklanmalarının çıkmasında, Avrupa’da yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur?

 • Rönesans
 • Fransız ihtilali
 • Sanayi inkılabı
 • Reform Hareketleri
Soru 5

Kasrışirin Antlaşması’nın şartlarını içeren ve son Osmanlı – İran antlaşması olma özelliğini taşıyan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Serav Antlaşması
 • Kerden Antlaşması
 • Ahmet Paşa Antlaşası
 • Nasuh Paşa Antlaşması
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi III. Selim Dönemi gelişmelerinden biri değildir?

 • Önemli Avrupa başkentlerin de daimî elçiliklerin açılması
 • Sağlık alanında ilk kez çiçek aşısının uygulanması
 • Rusya ile Yaş Antlaşması’nın imzalanması
 • 70 metreden sonra yolun daralacağını
Soru 7

Osmanlılar, 18. yüzyılın ilk çeyreğinde imzaladığı aşağıdaki hangi antlaşmayla Avrupa’nın askerî üstünlüğünü kabul ederek “Batılılaşma Hareketleri” denilen ıslahatlara başlamak zorunda kalmışlardır?

 • Pasarofça Antlaşması
 • Balta Limanı Antlaşması
 • Küçük Kaynarca Antlaşması
 • Londra Boğazlar Sözleşmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi İnkılabı’nın gerçekleşmesiyle ortaya çıkan ham madde ve pazar ihtiyacındaki artışın sonuçlarından biri değildir?

 • Sömürgeciliğin yaygınlaşması
 • Büyük şirketlerin kurulması
 • Coğrafi keşiflerin başlaması
 • I. Dünya Savaşı’nın çıkması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toprak yönetiminde uygulanan sistemlerden biri değildir?

 • Malikâne
 • İltizam
 • Tımar
 • Esham
Soru 10

Avusturya, aşağıdaki hangi antlaşmadan sonra Osmanlı Devleti ile barışçıl bir politika izlemeye karar vermiştir?

 • Ziştovi Antlaşması
 • Vasvar Antlaşması
 • Pasarofça Antlaşması
 • Küçük Kaynarca Antlaşması
Soru 11

Hemşireliğin kurucusu olarak bilinen Florence Nightingale (Florans Naytıngel), aşağıdaki hangi savaşta gönüllü hasta bakıcı olarak İstanbul’a gelmiştir?

 • 93 Harbi
 • Dömeke
 • Kırım
 • Çanakkale
Soru 12

Padişah II. Mahmut’un âyanlarla imzaladığı sözleşme, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mecelle
 • Senedi ittifak
 • Islahat Fermanı
 • Tanzimat Fermanı
Soru 13

İngiliz, Fransız ve Rus gemilerinden kurulmuş müttefik donanma, aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunan Osmanlı donanmasını yakmıştır?

 • İskenderiye
 • Navarin
 • Çeşme
 • Sinop
REKLAM
Soru 14

1829 Edirne Antlaşması’yla bağımsızlığını elde eden ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karadağ
 • Bulgaristan
 • Yunanistan
 • Arnavutluk
Soru 15

“Devleti oluşturan bütün milletlerin din, mezhep ve ırk farkı gözetilmeden adalet, özgürlük ve eşitlik prensipleri içinde bir arada yaşamalarını amaçlayan fikir akımıdır.”
Verilen tanım, aşağıdaki devleti kurtarmaya yönelik olarak ortaya atılan hangi fikir akımına aittir?

 • Osmanlıcılık
 • Turancılık
 • İslamcılık
 • Batıcılık
Soru 16

Milliyetçilik hareketleri sonucunda Osmanlı Devleti’nde imtiyaz elde eden ilk toplum, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Arnavutlar
 • Yunanlılar
 • Bulgarlar
 • Sırplar
Soru 17

Avrupa devletleri, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nden alacaklarını tahsil etmek için, aşağıdakilerden hangisini kurmuşlardır?

 • Kutsal İttifak’ı
 • Eşkinci Ocağı’nı
 • İradıcedit Hazinesi’ni
 • Düyunu umumiye İdaresini
Soru 18

Türk tarihinin ilk yazılı anayasası, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mecelle
 • Kanun-i Esasi
 • Islahat Fermanı
 • Tanzimat Fermanı
Soru 19

Osmanlı Devleti, tarihe “93 Harbi” olarak geçen savaşı, aşağıdaki hangi devletle yapmıştır?

 • Avusturya
 • İngiltere
 • Rusya
 • İtalya
Soru 20

Padişah II. Mahmut Dönemi’nde devlet memuru yetiştirmek için açılan okulun adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mektebi maarifi adliye
 • Mektebi ulûmı edebiyye
 • Mektebi harbiye
 • Cerrahhane
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABBBBACDACBBCADDBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?