GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Tarih 1 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

Orta Asya kültürlerinden olan Tagar kültürü, MÖ 300 yıllarından itibaren yeni bir gelişme göstererek aşağıdaki hangi ismi almıştır?

 • A) Anav Kültürü
 • B) Taştık Kültürü
 • C) Karasuk Kültürü
 • D) Andronova Kültürü
SORU 2

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Her insanın eşit olarak yaşama, eğitim, inanç, ibadet gibi hakları vardır.
 • B) Hakların özgür olarak kullanılması, kişinin sorumluluğunu kaldırır.
 • C) Doğuştan gelen haklar vazgeçilmez ve dokunulmazdır.
 • D) Hakların kullanımı, belli kurallara bağlıdır.
SORU 3

Aşağıda, bazı Türk devlet adamları,hükümdarı olduğu devletlerle eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

KAPGAN --> MOYENÇUR --> BALAMİR

 • A) Kutluk --> Uygur --> Avrupa Hun
 • B) Asya Hun --> Avrupa Hun --> Ak Hun
 • C) Avrupa Hun --> Kutluk --> Uygur
 • D) Ak Hun --> Asya Hun --> Hazar
SORU 4

• Bilinen ilk atlı göçebe kavimdir.
• Bozkırın kuyumcuları olarak ünyapmışlardır.
• Perslerle yaptıkları savaşlar Alp Er Tunga destanında anlatılmıştır.
Bazı özellikleri verilen Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Türgişler
 • B) Avarlar
 • C) Uygurlar
 • D) İskitler
SORU 5

Bögü Kağan Dönemi’nde Uygur Devleti’nde büyük sarayların yapılmış olması durumu, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

 • A) Ticarette ileri gidildiğinin
 • B) Yerleşik hayata geçildiğinin
 • C) Güçlü ordular kurulduğunun
 • D) Savaşçı bir toplum olunduğunun
SORU 6

Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasına neden olan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kavimler Göçü
 • B) İstanbul’un fethi
 • C) Mete Han’ın tahta çıkışı
 • D) Uygurların yerleşik hayata geçmesi
SORU 7

I. Kök Türk Devleti’nin halkı en parlak dönemlerini, aşağıdaki hangi hakanları zamanında yaşamıştır?

 • A) Şipi Kağan
 • B) Tapo Kağan
 • C) Bumin Kağan
 • D) Mukan Kağan
SORU 8

• Mete Han, ordusuyla Çin’i alabilecek güce sahip iken bu ülkeyi almayıp, vergiye bağlamayı tercih etmiştir.
• Uygur kağanı Bögü Kağan güçlübir orduya sahip olmasına rağmen Çin’i hâkimiyeti altına almayı tercih etmemiştir.
Mete Han’ın ve Bögü Kağan’ın Çin’e karşı uyguladıkları bu siyasetin temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Halkının, millî benliklerini kaybedeceklerine inanmaları
 • B) Coğrafi şartların Çin’e hâkim olmayı önlemesi
 • C) Çin’i yönetemeyeceklerini düşünmeleri
 • D) Anadolu’yu fethetmeyi tercih etmeleri
SORU 9

Orta Asya’daki Avar egemenliğine, aşağıdaki devletlerden hangisi son vermiştir?

 • A) I. Kök Türk Devleti
 • B) II. Kök Türk Devleti
 • C) Avrupa Hun Devleti
 • D) Tuna Bulgar Devleti
SORU 10

Türklerin, Çin’e karşı verdikleri bağımsızlık savaşının ardından 682 yılında kurdukları devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) II. Kök Türk Devleti
 • B) I. Kök Türk Devleti
 • C) Uygur Devleti
 • D) Hazar Devleti
SORU 11

Hun Türklerinin Afganistan, Horasan ve Kuzey Hindistan bölgelerinde kurduğu devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ak Hun
 • B) Asya Hun
 • C) Avrupa Hun
 • D) Batı Hunları
SORU 12

Avrupa Hunları;
I. Galya
II. İtalya
III. Çin
seferlerinden hangilerini düzenlemişlerdir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I, II ve III
SORU 13

Balkan kavimlerinin Germenleşmesini (Almanlaşmasını) engelleyen Türk kavmi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Avarlar
 • B) Macarlar
 • C) Sabarlar
 • D) Kırgızlar
SORU 14

“_________ Dönemi kaplarının en önemli özelliği, motiflerin kabın üstüne yapıştırılmış olması idi.”
Verilen bilginin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Peçenekler
 • B) Hazar
 • C) Karluk
 • D) Macar
SORU 15

İslamiyet öncesi Türklerde;
I. Dokumacılık
II. Demircilik
III. Hat
sanatlarından hangileri gelişme göstermiştir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 16

İlk Türk devletlerinde siyasi, askerî ve ekonomik kararların alındığı en üst yönetim organı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yuğ
 • B) Kut
 • C) Tuğ
 • D) Toy
SORU 17

İlk Türklerin “Aileler Birliği” ne verdikleri isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Boy
 • B) Bodun
 • C) Urug
 • D) Oguş
SORU 18

Aşağıdaki destanlardan hangisi Uygurlara aittir?

 • A) Su
 • B) Göç
 • C) Manas
 • D) Ergenekon
SORU 19

Aşağıdaki dinlerden hangisi, Türkler arasında kabul görmemiştir?

 • A) Zerdüştlük
 • B) Musevilik
 • C) Hristiyanlık
 • D) Gök Tanrı inancı
SORU 20

Kök Türkler, İpek Yolu’nu ele geçirmek isteyen Sasanilerle mücadele edebilmek için, aşağıdaki hangi devletle ittifak yapmışlardır?

 • A) Uygur Devleti’yle
 • B) Akhun Devleti’yle
 • C) Abbasi Devleti’yle
 • D) Bizans İmparatorluğu’yla
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BBADBADAAAACBCBDCBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?