GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Tarih 2 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

Bizans’ın merkezi olan İstanbul, Arap orduları tarafından ilk kez aşağıdaki dönemlerin hangisinde kuşatılmıştır?

 • A) Hz. Muhammed Dönemi
 • B) Dört Halife Dönemi
 • C) Emeviler Dönemi
 • D) Abbasiler Dönemi
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi “ganimet” kavramının tanımıdır?

 • A) Savaşta ve yağma sırasında elege çirilen mal
 • B) Müslümanlardan onda bir oranında alınan ürün vergisi
 • C) Müslüman olmayan halktan alınan arazi ve gelir vergisi
 • D) Zengin Müslümanların mallarından kırkta bir oranında alınanvergi
SORU 3

Miladi 707 yılında Mesleme idaresindeki Araplar, aşağıdaki hangi Türk boyunu yaşadıkları yerlerden Kafkasların kuzeyindeki Dağıstan bölgesine sürmüşlerdir?

 • A) Peçenekleri
 • B) Hazarları
 • C) Sabarları
 • D) Avarları
SORU 4

Tolun oğulları hükümdarı olan Humaraveyh’in babası, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ceyş
 • B) Harun
 • C) Tolun
 • D) Ahmet
SORU 5

Selçuklu Türklerinin batıya doğru ilerlemelerinin önünü açan ve Horasan topraklarının Selçuklulara geçmesini sağlayan savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Pasinler
 • B) Malazgirt
 • C) Yeni açılan okullar
 • D) Yassı Çimen
SORU 6

Halife Kadir Billah, aşağıdaki hangi Gazne hükümdarına, Sumnat’taki büyük putu kırmasından dolayı “Kehfüddevle Ve’l-İslam” unvanını vermiştir?

 • A) Sultan Mahmut
 • B) Sultan Mesut
 • C) Sultan Mevdut
 • D) Behram Şah
SORU 7

Müslümanları, Haçlılara karşı korumaya çalışan son Büyük Selçuklu hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sultan Sencer
 • B) Sultan Sencer
 • C) Tuğrul Bey
 • D) Melikşah
SORU 8

Selçukluların atası Selçuk Bey, Oğuz Yabgu Devleti’nde hangi görevde bulunuyordu?

 • A) Subaşı
 • B) Kadı
 • C) Ulak
 • D) Pervaneci
SORU 9

Romen Diyojen’in Türkleri Anadolu’dan çıkarmak amacıyla hazırladığı orduda, aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi yoktur?

 • A) Uzlar
 • B) Uygurlar
 • C) Kıpçaklar
 • D) Peçenekler
SORU 10

“Ben Alp Arslan’ın büyük kardeşi,sen küçük oğlusun. Kardeşim Alp Arslan’ın mirasına ben senden daha çok layığım.” diyerek Melikşah’a isyan eden devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kavurd
 • B) Sencer
 • C) Çağrı Bey
 • D) Alman
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

 • A) Anadolu Türk tarihi başlamıştır.
 • B) Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.
 • C) Anadolu’da birçok Türk beylikleri kurulmuştur.
 • D) Selçuklu hanedan mensupları bulundukları yerlerde bağımsızlıklarını ilan etmiştir.
SORU 12

Aşağıdaki devletlerden hangisinin toprakları, Karahanlılarla Gazneliler arasında Ceyhun Nehri sınır kabul edilerek paylaşılmıştır?

 • A) İnsanları doğruya götüren şey yapıcı eleştiridir.
 • B) Tevfik Fikret
 • C) Harzemşahlar
 • D) Endülüs Emevileri
SORU 13

• Eser 1072 – 1077 yılları arasında Arapça olarak yazılmış ve Abbasi halifesine sunulmuştur.
• Türkçe’nin ilk ansiklopedik sözlüğüve dil bilgisi kitabıdır.
• Türk dilinin zenginliğini ve güzelliğini göstermek, özellikle Araplara budili öğretmek amacıyla yazılmıştır.
• Kitap aynı zamanda içeriği bakımından döneminin dili, edebiyatı,tarihi, coğrafyası ve sosyolojisi hakkında geniş bilgilerde vermektedir.
Hakkında kısa bilgi verilen ve Karahanlılar Dönemine ait olan eser, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Şehname
 • B) Kutadgu Bilig
 • C) Divan-ı Hikmet
 • D) Divan-ı Lügat-it-Türk
SORU 14

“_________, Fatımî Devleti’ne son vererek Müslümanlar arasındaki mezhep kavgalarını önemli ölçüde önlemiştir.”
Verilen cümlenin doğru olabilmesi için boş yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Baybars
 • B) Canibek Han
 • C) Selahattin Eyyubi
 • D) Celaleddin Harzemşah
SORU 15

Türk Memlukleri Dönemi’ne son veren ve Çerkez Memlukleri Dönemi’nin de ilk sultanı olan kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Berkuk
 • B) Kalavun
 • C) Ferec
 • D) Aybek
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Ayn-ı Calûd Savaşı’nın sonuçlarından biridir?

 • A) Kıbrıs Adası’nın fethi
 • B) II. Haçlı Seferinin yapılması
 • C) Suriye ve Mısır’ın Moğol istilasından kurtarılması
 • D) Halifelik kurumunun Osmanlı hanedanlığına geçmesi
SORU 17

• Merkezi Tebriz olmak üzere İran’da kurulan,
• Kösedağ Savaşı’nda Anadolu Selçuklu Devleti’ni mağlup eden,
• Abbasi halifeliğine son veren
Moğol devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Batı
 • B) Kubilay Devleti
 • C) Çağatay Devleti
 • D) Altın Orda Devleti
SORU 18

Babür Devleti’nde doğrudan doğruya hükümdara ait topraklara verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Suyurgal topraklar
 • B) Halise topraklar
 • C) Tuyul topraklar
 • D) Kopı topraklar
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi, Altın Orda Devleti’nin parçalanması sonucunda ortaya çıkan yeni hanlıklardan biri değildir?

 • A) Kazan
 • B) Kırım
 • C) Küçüm
 • D) Kubilay
SORU 20

Aşağıdaki devletlerden hangisinin tarihinde “Sipahi İsyanı” olayı vardır?

 • A) Altın Orda Devleti
 • B) Memlûk Devleti
 • C) Timur Devleti
 • D) Babür Devleti
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABDCABABADBDCACABDD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?