Temel Dini Bilgiler 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Allah’ın Cebrail (as.) aracılığıyla peygamberlere gönderdiği ilahi emirlerdir. Kelime olarak gizli konuşma,ilham etme, işaret etme gibi anlamlara gelmektedir.
Hakkında bilgi verilen bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vahiy
 • Mushaf
 • Sure
 • Meal
Soru 2

Hangisi Kur’an-ı Kerim’in özelliklerinden birisi değildir?

 • Son ilahi kitaptır.
 • Kendinden önceki vahiyleri doğrular.
 • Bütün insanlığa gönderilmiştir.
 • Tamamlanması on yıl sürmüştür.
Soru 3

• Kur’an-ı Kerim’in bir veya birkaç cümleden oluşan kısımlarıdır.
• Kur’an-ı Kerim’in yüz on dört bölümünden her biridir.
• Kur’an’ın her yirmi sayfasından oluşan bölümlerdir.
Burada aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasına yer verilmemiştir?

 • Cüz
 • Hizb
 • Ayet
 • Sure
Soru 4

• Kur’an’ın yazılıp ezberlenmesinin kolay olması için
• Hz. Peygamber’in gelen sorulara cevap verebilmesi için
• Vahiylerin hayata geçirilip, uygulanmasının kolay olması için
Bu bilgiler hangi sorunun cevabı olarak verilmiştir?

 • Kur’an niçin cüzlere ayrılmıştır?
 • Allah, Kur’an’ı niçin Arapça indirmiştir?
 • Kur’an niçin zamana yayılarak indirilmiştir?
 • Allah insanlara niçin vahiy göndermiştir?
Soru 5

Kur’an-ı Kerim’in, Hz. Peygamber ve sahabelerin açıklamalarına dayanarak yorumlanmasıdır.
Burada tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dirayet Tefsiri
 • Rivayet Tefsiri
 • Muhkem ayet
 • Müteşabih ayet
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kendisine kitap gönderilen peygamberlerden biridir?

 • Hz. Davut (as.)
 • Hz. Yusuf (as.)
 • Hz. İbrahim (as.)
 • Hz. Süleyman (as.)
Soru 7

“Ben Allah’tan hepinizden dahaçok çekinir ve sakınırım. Lakin ben,bazen nafile oruç tutarım bazen de tutmam, gecenin üçte birinde namaz kılarım, üçte birinde uyurum.”
Bu hadisten çıkarılması gereken asıl sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dünya ve ahiret arasında bir denge olmalıdır.
 • Zaman verimli bir şekilde kullanılmalıdır.
 • Bütün peygamberlerin gönderiliş amacı aynıdır.
 • İbadetler, kendi vakitleri içinde yapılmalıdır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Hu dey biye Antlaşması ile ilgili bir bilgi değildir?

 • Bir barış antlaşmasıdır.
 • Müslümanların aleyhine görünmesine rağmen lehine sonuçlanmıştır.
 • Taraflar arasında on yıl savaşmama kararı alınmıştır.
 • Müslümanlar ile Medineli Yahudiler arasında yapılmıştır.
Soru 9

Kur’an’a göre Hz. Muhammed (sav.) hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Yüce bir ahlak sahibi olduğu
 • Mucizevi bir şekilde dünyaya geldiği
 • Âlemlere rahmet olarak gönderildiği
 • Peygamberlerin sonuncusu olduğu
Soru 10

“Onlara (müşriklere): Allah’ın indirdiğine uyun, denildiği zaman onlar,‘Hayır! Biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız.’ dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler?..”
(Bakara suresi, 170-171. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmektedir?

 • Aklın kullanılması
 • Büyüklere saygı gösterilmesi
 • İnançlara hoşgörü ile yaklaşılması
 • Sorgulamadan Allah’a iman edilmesi
Soru 11

Hz. Peygamber’in son haccında Arafat’ta binlerce Müslümana hitaben yaptığı konuşmaya ne ad verilir?

 • Akabe biatı
 • Son Tebliğ
 • Rıdvan biatı
 • Veda Hutbesi
Soru 12

Hz. Peygamber’in Hicret’ten sonra Medine’de yaptırdığı ilk mescit aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mescid-i Haram
 • Mescid-i Nebevi
 • Kûba Mescidi
 • Mescid-i Kıbleteyn
Soru 13

Aşağıdaki ayetlerden hangisi peygamberlerin insanlardan seçilme nedenini açıklar?

 • “Şeytan sizi fakirlikle korkutur, size cimriliği emreder.”(Bakara suresi, 268. ayet)
 • “…her kim bir insanın hayatını kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur…”( Maide suresi, 32. ayet)
 • “Eğer yeryüzünde gezip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten peygamber olarak melek gönderirdik.”(İsra suresi,95. ayet)
 • “İçinizden, insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun.İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.”( Âli İmran suresi,104. ayet)
REKLAM
Soru 14

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız.”
Bu hadis aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekmektedir?

 • İnsanlar arasında adaletle hükmetmenin
 • Akrabalık bağlarını güçlendirmenin
 • Farklı inançlara saygının
 • Din kardeşliğinin
Soru 15

“…Yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar; lanet onlar içindir ve (kötü yurt)cehennem de onlar içindir.”
(Rad suresi, 25. Ayet)
“…Allah bozgunculuk yapanları sevmez.”
(Kasas suresi, 77.ayet)
Bu ayetler bir toplumda bulunması gereken özelliklerden hangisine işaret etmektedir?

 • Barış
 • Cesaret
 • Dayanışma
 • Cömertlik
Soru 16

Peygamberimiz Taif’te kendini taşlayan insanlara “Allah’ım onları affet onlar bilmiyorlar.” diye dua etmiştir.
Bu durum Hz. Peygamber’in hangi özelliğini göstermektedir?

 • Hoşgörüsünü
 • Adaletini
 • Doğruluğunu
 • Çalışkanlığını
Soru 17

“…Bana kulluk et ve namazla beni an.”
(Tâhâ suresi, 14. ayet)
Bu ayet Kur’an’ın ana konularından hangisi için örnek oluşturmaktadır?

 • İnanç
 • İbadet
 • Ahlâk
 • Kıssa
Soru 18

Hangisi münafığın üç alametinden biri değildir?

 • Emanete ihanet etmek
 • Yalan konuşmak
 • Cesur olmamak
 • Sözünde durmamak
Soru 19

“Aldatan bizden değildir.”
Bu hadisten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Haset ve kıskançlıktan uzak durulmalıdır.
 • Din, toplumda güveni önemser.
 • Müslüman özü sözü bir olmalıdır.Allah’tan korkan hile yapmaz.
 • Allah’tan korkan hile yapmaz.
Soru 20

• Kalbi kötü huylardan temizlemek veiyi huylarla doldurmak
• Fani olan her şeyden yüz çevirip,baki olana bağlanmak
Yukarıda amaçlarından bahsedilen Temel İslam Bilimi hangisidir?

 • Fıkıh
 • Kelam
 • Tasavvuf
 • İslam Tarihi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBCBAADBADBCDAABCAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?