Türk Dili ve Edebiyatı 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Dil, duygu ve düşüncenin âdeta kabıdır. Bir milletin bütün duygu ve düşünce hazinesi, dil kalıbına dökülür ve bu dil kalıbı ile yerden yere, nesilden nesile aktarılır. Böylece kültür, söz ile bir millet arasında yayılır.
Bu parçanında asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dil, kültürün temel unsurudur.
 • Dil, en önemli iletişim aracıdır.
 • Her milletin kendine özgü bir dili vardır.
 • Diller arasında daima bir etkileşim vardır.
Soru 2

Türkçenin tarihî gelişimi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Eski Türkçe, Osmanlı ve Selçuklu devirlerini içine alır.
 • Kuzey Türkçesi, Kıpçak Türkçesi veya Tatarca olarak da adlandırılır.
 • Osmanlı Türkçesinde Arapça ve Farsçanın etkisi vardır.
 • Türkiye Türkçesi 1928 yılından itibaren Latin alfabesiyle yazıya geçirilmektedir.
Soru 3

Aşağıdaki dillerden hangisi HintAvrupa dil ailesinde yer almaz?

 • Farsça
 • Rusça
 • Macarca
 • İngilizce
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi Türkçenin ses özelliklerine uygundur?

 • Beklediğim telefon bir türlü gelmedi.
 • Hayvanat bahçesinde zürafa yoktu.
 • Diploma töreniniz çok güzeldi.
 • Çınar ağacı çok görkemli olur.
Soru 5

Bir gülün çizdiği boşlukta bakışlarım
Hız istiyorum, bir bulut aralığında o
Sağanak diyorum, gözlerimizde birden

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

 • Ünlü daralması
 • Ünsüz düşmesi
 • Ünsüz sertleşmesi
 • Ünsüz yumuşaması
REKLAM
Soru 6

Hiçbir edebî metinde yaşanan gerçeklik olduğu gibi anlatılmaz; anlatılırsa tarih olur, öğretici metin olur.
Bu cümlede edebî metnin hangi özelliği anlatılmak istenmiştir?

 • Kurmaca olduğu
 • Farklı yorumlara açık olduğu
 • Sanatlı bir dille oluştuğu
 • Tarihe kaynaklık edebileceği
Soru 7

Ak üzüm parmak gibi
Sevdiğim kaymak gibi
Beni yardan ayıran
Devrilsin kavak gibi

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

 • Mecazımürsel
 • İstiare
 • Teşhis
 • Teşbih
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Sözlü Edebiyat Dönemi türlerinden değildir?

 • Destan
 • Sagu
 • Koşma
 • Sav
Soru 9

Yazma sürecinin hazırlık aşamasında kullanılan bu teknikte özgürce ortaya konulan fikir, düşünce ve hayaller yazılır. Konuyla doğrudan ilgili olanlar birbirleriyle ilişkilendirilir, farklı ve yaratıcı olanlar seçilir. Bu tekniğin amacı konu hakkındaki kavram, fikir ve çağrışımların herhangi bir süzgeçten geçirilmeden açığa çıkarılmasıdır.
Bu parçanında tanıtılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kavram ağı oluşturma
 • Araştırma yapma
 • Gözlem
 • Beyin fırtınası
Soru 10

Orkideler hem tohumla hem de toprak altındaki yumrularla çoğalabilen bitkilerdir. Kökünde bir tanesi daha küçük olmakla beraber iki adet yumrusu vardır.
Bunlardan küçük olan yumru, mevcut bitkinin beslenip çiçeklenmesi ve meyve bağlaması için gerekli enerjiyi sağlar. Daha iri olan ise bir sonraki sene için üretilen yumrudur.
Bu parçanınnın anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır?

 • Benzetme – örnekleme
 • Tanımlama – karşılaştırma
 • Karşılaştırma – tanık gösterme
 • Örnekleme – sayısal verilerden yararlanma
Soru 11

Kara çadır eğmeyinen
Önü çapraz düğmeyinen
Kozanoğlu teslim olmaz
Beş bin atlı gelmeyinen

Bu dizeler konusuna göre şiir türlerinden hangisine örnektir?

 • Epik
 • Lirik
 • Satirik
 • Didaktik
Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

 • Artık kaptıkaçtı yapanlara büyük cezalar veriliyor.
 • Mahallede Ramazan Bayramı için program düzenleyeceğiz.
 • Sizleri de açık oturumda görmek bizi memnun edecek.
 • Esnafta ki tebessüm ve içtenlik bizleri çok etkiledi.
Soru 13

Hikâyelerde farklı düşüncelere, özelliklere sahip olmaktan veya hayat tarzından dolayı yaşanan anlaşmazlık durumları “___________” terimi ile ifade edilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • çatışma
 • tema
 • bakış açısı
 • konu
REKLAM
Soru 14

Osmanlı mimarisinin en ilgi çekici(I) ve en büyük(II) düzenlemeleri arasında(III) saraylar önemli(IV) bir yere sahiptir.
Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin hangisi yapım eki almamıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 15

Durum hikâyeciliğinin edebiyatımızdaki en önemli temsilcisidir. Eserlerinde ada sakinleri, Rum balıkçılar, kenar mahalle yoksulları başta olmak üzere çeşitli kesimlerden insanları kahraman olarak seçmiştir. “Mahalle Kahvesi, Semaver, Son Kuşlar” eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçanında tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ömer Seyfettin
 • Sait Faik Abasıyanık
 • Memduh Şevket Esendal
 • Refik Halit Karay
Soru 16

Ramazan devlet ayıdır
Kişinin kısmet ayıdır
Kısmetler artar eksilmez
Bu bir bereket ayıdır

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • 8’li hece ölçüsü ile söylenmiştir.
 • Nazım birimi dörtlüktür.
 • Sözcük hâlinde redif vardır.
 • Zengin uyak kullanılmıştır.
Soru 17

• Bilimsel metinler arasında yer alır.
• Öznel anlatım söz konudur.
• Araştırma ve inceleme sonucu oluşturulur.
“Makale” türüyle ilgili bu cümleler doğru – yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – D – D
 • Y – Y – D
 • D – Y – D
 • D – Y – Y
Soru 18

Sana yaklaşıyor ki bir daha tanı
Şimdilik gül diyorum ya ona
Sümbül de olabilir özgürlük bayrağı da
Begonya, zeytin dalı, İznik çalısı

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Belirtili isim tamlaması
 • Belirtisiz isim tamlaması
 • Kişi zamiri
 • İşaret zamiri
Soru 19

Aşağıdaki eser – sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Eylül – Mehmet Rauf
 • İntibah – Recaizade Mahmut Ekrem
 • Sinekli Bakkal – Halide Edip Adıvar
 • Yaban – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Soru 20

Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir anlatıcı kullanılmıştır?

 • Hasan’a kitap okumanın en zevkli kısmı, onun anlamadığı yerleri açıklamaktı. Bunu yaparken onunla alay eder, işi şamataya dökerdim.
 • Nimet, gençliğinde gece gündüz çalışıp bayağı para kazanmıştı. Oturduğu gecekonduyu da o yılların parasıyla almıştı. Şimdi ise tek uğraşı bahçesindeki ağaçlardı.
 • Dünden beri uğramadığım odamın ağır havasını dağıtmak için küçük pencereyi açtım. Masanın üzerindeki kitaplara şöyle bir göz atıp çalışmaya koyuldum.
 • Göz alabildiğince uzanan ovaya bakıyorduk. Herkes bu büyüleyici manzara karşısında güzel hayallere dalmıştı. Bense iş yerindeki sıkıntıyı nasıl çözebileceğimi düşünüyordum.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
AACDBADCDBADACBDCABB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler