GİRİŞ/KAYIT

Türk Edebiyatı 1 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi edebî metindir?

 • A) Yukarı yönlü hava akışını kuvvetlendiren yüzey rüzgârları serbestçe esmeye devam ettiği sürece hortum oluşmaz. Ancak burüzgârlar, örneğin aşağıya doğru sen soğuk rüzgârla kesilirse dönen havanın kütlesi büzüşür vehız kazanır.
 • B) Volkanlar jeolojik zaman içinde hiç beklenmedik anlarda aktif hâle geçerek yer yuvarındaki yaşamın şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Yer yuvarının ilkel atmosferinin oluşmasında volkanların çok büyük bir payı var.
 • C) Dünyanın en kalabalık ikinci, alan olarak en büyük yedinci ülkesi Hindistan. Asya’nın güneyindeki bu dev yarımada farklı dinleri, dilleri, gelenekleri bir araya getiriyor.Hindistan yirmi sekiz eyaletten oluşuyor ve 1 milyar 200 milyon nüfusu var.
 • D) Umut, bir ışık keskinliğiyle beynine vurdu. O zamana kadar hiçbir ciddi dövüşte denemeye fırsat bulamadığı pazı kuvveti, derisine gergin bir sızı gibi yüklendi.Teselli, iki yumruk gibi kollarının ucunda duruyordu.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi edebî eserlerin özelliklerinden biri değildir?

 • A) Okuyucuların dil zevki kazanmasını sağlar.
 • B) Öğretici bilgiler vermek amacıylakaleme alınır.
 • C) İnsanların duygu, düşünce ve hayal dünyasını zenginleştirir.
 • D) Kişinin, hissettiği ancak tanımlayamadığı duyguları ortaya koyar.
SORU 3

Aşağıdaki dizelerden hangisi çağrışım yönünden daha sınırlıdır?

 • A) Ateş ve akşamı alırsam; ay kırılır Bilmem ki güneş ve gölge nasılbuluşur?
 • B) Evler… Demirden aynalar olmalı Yüzlerimiz… vazgeçilmez bir yangın yeri
 • C) Ürperdik, dönerken umarsızca dünya Yürekler tiril tirildi hayatın yaralarında
 • D) Ve sonra hiçbir şey olmamış gibi Ağır, usul bir hazırlık başlar
SORU 4

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Vahiy ve bilim birbiriyle asla çatışmazlar.
 • B) Bilim; akıl, deney ve araştırma yoluyla elde edilir.
 • C) İslam’a göre doğru bilgiye yalnızca duyularla ulaşılır.
 • D) Allah’ın gönderdiği buyruklar din olarak adlandırılır.
SORU 5

Aşağıdaki dizelerden hangisi hece ölçüsünün farklı bir kalıbıyla yazılmıştır?

 • A) Atalardan kalma söylenen sözdür Su yokuş yukarı çıkmaz demişler.
 • B) Yolcuyu bitmeyen yol inletiyor Arıyı yaptığı bal inletiyor.
 • C) Dedim dilber ne melilsin Dedi ürek parçalanmış
 • D) Ağacın toprağa toprağın suya İnsanın insana ihtiyacı var
SORU 6

Aşağıdaki dizelerden hangisinin durakları farklıdır?

 • A) Kütüğüne bakma içi boşların Belası tükenmez deli başların
 • B) Şenlik değil işim gam ile keder Bahtım vücudumu etti derbeder
 • C) Yolum geçti o ağıldan bir gece Soruyorlar birbirine bilmece
 • D) Ağaçlar dikilir bir orman olur Herkes bir ev yapar bir derman bulur
SORU 7

Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur?

 • A) Türkmen ellerinde giderin hasret Sevinç gözyaşları kalplerde rahmet
 • B) Kara bulut üstümüzden savuşsun Tüm insanlar mutluluğa kavuşsun
 • C) Zengin nere varsa ırahat olur Züğürdün her işi kabahat olur
 • D) Dünyanın yokuşu düzü sendedir Bütün güzellerin özü sendedir
SORU 8

Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin uyak vardır?

 • A) Hayli ömür ister bir daha görek Yâri elden aldı o kanlı felek
 • B) Nesin methedeyim bir kaşı kara Şu sineme açtı unutulmaz yara
 • C) Ey dostlar Veysel’i anlatsam size Sığdıramam onu derya denize
 • D) Güzeller perdesin yüzüne vursa Bir yiğit sevdiğin sesini duysa
SORU 9

Sevda kopuzunu çal Korkut Ata
Nağmeler gönülden kederi ata
Ak duvaklı gelin binince ata
Mutluluk bağına sürmeli yârim

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Tunç uyak vardır.
 • B) Uyak düzeni “aaab” şeklindedir.
 • C) 11’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.
 • D) Lirik bir şiirdir.
SORU 10

Aşağıdaki dizelerden hangisi farklı bir geleneğe aittir?

 • A) Kimisi dağlarda gezer Kimisi incisin dizer Al geyen bağrımı ezerİlle mavili mavili
 • B) Aşk oldu müjdeden ferahnâkBin şevk ile kıldı câmesin çâkFilhâl sorup diyâr-ı kalbiTuttu rehi rehgüzar-ı kalbi
 • C) Yiğit atına binmese yakınur Yüreğinde olan elbet çekinürKar yağar da dört köşesi yekinür Yol vermez aşmaya yeli dağların
 • D) Ecelim yetişti yıldızım düştü Dostlarım ağladı düşmanım güldü Yapılan kadırgam deryada kaldıŞu Malta’ya giden yollar elveda22
SORU 11

Irak kalsam yaş dökerim inlerim
Sensiz benim karanlıktır günlerim
Seni seyrederim seni dinlerim
Kulağımdır vatan gözümdür vatan

Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sevgiliye özlem
 • B) Memleket güzellikleri
 • C) Yalnızlık acısı
 • D) Yurt sevgisi
SORU 12

Cemâlin bağında seyrân eyledim
Bülbül sesi gonce sesi hâr sesi
Gûşuma dokundu ihsana geldim
Ayva sesi turunç sesi nâr sesi

Bu dörtlüğün konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Satirik
 • B) Lirik
 • C) Didaktik
 • D) Pastoral
SORU 13

Aldanma cihanın sakın varına
Bir nefesi verme cihan varına
Bugünkü işini koyma yarına
Yâr yıkıldığı gün tozar demişler

Bu dörtlükte altı çizili dizedeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İrsal-i mesel
 • B) Teşbih (benzetme)
 • C) Hüsn-i talil (güzel nedene bağlama)
 • D) Teşhis (kişileştirme)
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf edebiyatı nazım türlerinden değildir?

 • A) Devriye
 • B) Mesnevi
 • C) Nefes
 • D) İlahi
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının genel özelliklerinden değildir?

 • A) Nazım biçimleri beyitle veya bentlerle kurulmuştur.
 • B) Duygu ve düşünceler kalıplaşmış mazmunlarla anlatılmıştır.
 • C) Oldukça sade bir dil kullanılmıştır.
 • D) Şiirler aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
SORU 16

Göklerde dalgalan hayranım sana
Huzurla güveni veriyon bana
Rengin aksediyor damarda kana
Al seninle güzel canım bayrağım

Bu dörtlük, konusuna göre aşağıdaki koşma türlerinden hangisine örnektir?

 • A) Güzellemeye
 • B) Taşlamaya
 • C) Koçaklamaya
 • D) Ağıta
SORU 17

Civarda gezen meşhur eşkıyaların namlarına sığınarak geceleri yüzünü sarıp komşularını soymaya kalkanlar olur.
― Bunları aklıma hiç getirmemiştim.
― O sebepten dövüşmek size kolaygeliyor.
― Mustafa Kemal Paşa mutlakaordu kurmuştur. Göreceksiniz.
― İnşallah… Zaten ordu kurmayavakit bulamadıysa felaket…
― Harp Divanı üyeleri de sizin gibi bunları bilirler. Bu yüzden biraz tutuk davranırlar.

Bir romandan alınmış bu parçayla edebiyatın aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilişkili olduğu söylenebilir?

 • A) Sosyoloji
 • B) Tarih
 • C) Psikoloji
 • D) Coğrafya
SORU 18

Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşbih (benzetme) sanatı vardır?

 • A) Üç beş atlı ileriye seçildi Saçma kurşun dört yanıma saçıldı
 • B) Korkuları bir bakıştan yana çekerdin Acılar akar ve kururdu
 • C) Ayak bastığımız yerler çürüyor Pencereler ihanet ediyor ışıklara
 • D) Kötü bir fotoğraf gibi Yırtıp atasım geliyor bu kenti
SORU 19

Yüce dağlar ne dumanlı başın var
Su olup üstünden akayım dağlar
Üzerinde çinke çinke taşın var
İzin ver üstüne çıkayım dağlar

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Pastoral şiirdir.
 • B) Sarma uyak düzeniyle söylenmiştir.
 • C) Ek ve sözcük hâlinde redif kullanılmıştır.
 • D) Tam uyak vardır.
SORU 20

Aşağıdakilerin hangisi koşma ile gazelin ortak bir özelliğidir?

 • A) Hece ölçüsüyle yazılmaları
 • B) Uyak düzenlerinin “aa-ba-ca-da”şeklinde olması
 • C) En az 3, en fazla 5 birimden oluşmaları
 • D) Şairin son birimde adını (mahlasını)kullanması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBDCCCABABDBABCABDBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?