Türk Edebiyatı 3 – Test 10 2017-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihinin sağladığı yararlardan değildir?

 • Tarihî olayların nedenlerini ve sonuçlarını öğretir.
 • Değişik çağlardaki kültür birikimini tanıtır.
 • Toplumun değişen düşünce yapısını, dünya görüşünü yansıtır.
 • Edebiyatın geçirdiği dönemleri anlatır.
SORU 2

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Yazılı eser verilmemiştir.
 • Sanatçılara şaman, baksı, kam gibi adlar verilmiştir.
 • Koşuklar kopuz adı verilen bir saz eşliğinde söylenmiştir.
 • Sözlü ürünler düz yazı şeklinde değildir.
SORU 3

Türk edebiyatının gelişip değişmesinde aşağıdaki olaylardan hangisinin etkisi en azdır?

 • Orta Asya’dan Anadolu’ya doğru göç edilmesi
 • Tanzimat Dönemi’nde Batı’nın örnek alınması
 • Osmanlı Devleti’nin kurulması
 • İslamiyet’in kabul edilmesi
SORU 4

I. Fecriati edebiyatı
II. Tanzimat edebiyatı
III. Millî Edebiyat
IV. Servetifünun edebiyatı
Türk edebiyatının numaralanmış dönemlerinin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

 • II - I - IV - III
 • II - IV - I - III
 • IV - II - I - III
 • IV - I - II - III
SORU 5

(I) İÖ 3 binlerde Mezapotamya’da doğmuş olan Gılgamış, bilinen en eski destandır. (II) Gılgamış Destanı’nın günümüze ulaşmış en kapsamlı metni Uygur dilinde yazılmıştır. (III) Ölümsüzlük otunu bulup da bir yılana kaptıran zalim Uruk Kralı Gılgamış ile arkadaşı Enkidu’nun öyküsü anlatılır.(IV) Bu destan Cumhuriyet Dönemi’nde Orhan Asena ve Melih Cevdet Anday gibi sanatçılara ilham kaynağı olmuştur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi sagu ile koşuk arasındaki farktır?

 • Uyak düzeni
 • Nazım birimi
 • Ölçüsü
 • Konusu
SORU 7

Aşağıdaki sanatçı → eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Gülten Akın – Maraş’ın ve Ökkeş’in Destanı
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca – Çakır’ın Destanı
 • N. Y. Gençosmanoğlu – Bozkurtların Destanı
 • Cahit Külebi – Çanakkale Destanı
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet sonrası Türk destanlarındandır?

 • Göç Destanı
 • Şu Destanı
 • Cengiz Han Destanı
 • Bozkurt Destanı
SORU 9

Orhun Yazıtları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Uygur Türklerinin yeniden devlet kurmaları anlatılır.
 • Türk sözcüğünün geçtiği ilk metinlerdir.
 • Söylev biçiminde yazılmıştır.
 • Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adına dikilmiştir.
SORU 10

Aşağıdaki yazarlardan hangisi edebiyat tarihi alanında çalışma yapmamıştır?

 • Nihat Sami Banarlı
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Mehmet Fuat Köprülü
SORU 11

Ben, bizim konaktan Nafi Paşaların konağına sütunları gümüşten, kafesleri altın tellerden bir tahtırevan içinde, önüm sıra çalparalar çalınarak gitmiştim. Laleli’den Vefa’ya kadar geçtiğim yollarda halk öbek öbek sokaklara dökülmüş, at arabalarıyla geçen düğün alayımı seyretmişti. Kaynatamın divan hanesindeki koltuk töreninin geçit resmi ise ayrı bir ihtişama sahipti.
Bu parçadan hareketle olayların anlatıldığı döneme ilişkin aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgilere ulaşılmaz?

 • Mimari yapılar
 • Ulaşım araçları
 • Tarihî olaylar
 • Gelenekler
SORU 12

I. Biş ernek tüz ermes.
II. Aç ne yemes tok ne times.
III. Agılda oğlak bolsa arıkda otı biter.
Numaralanmış bu cümleler aşağıdaki türlerden hangisine örnektir?

 • Destana
 • Saguya
 • Koşuğa
 • Sava
SORU 13

Hakanlar öldüğünde yapılan _______ törenlerinde söylenen, ölen kişinin niteliklerinin dile getirildiği şiirlere _______ denirdi.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • toy – sav
 • yuğ – sagu
 • ağıt – koşuk
 • ayin – destan
SORU 14

Daha hiçbir şey yokken Tanrı KayraHan’la uçsuz bucaksız su vardı.Kayra Han’dan başka gören, sudan başka görünen yoktu. Ay, yıldızlar,gök ve toprak yaratılmamıştı. Bütün tanrıların en büyüğü, varlıkların başlangıcı, insanoğlunun da ilk atası,Tanrı Kayra Han’ın bu sade sudan âlemde canı sıkılıyordu.
Bu parçada bahsedilen İslamiyet öncesi Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oğuz Kağan
 • Yaratılış
 • Türeyiş
 • Ergenekon
SORU 15

I. Çinliler, Türklerin uğurlu taşınıparça parça Çin’e götürdüler.Bundan sonra Türk yurdundaki bütün hayvanlar kendi dilleriyle bu kayanın gidişine ağladılar.Irmaklar kurudu. Toprak çatladı.
II. Gün, Ay, Yıldız tan yönüne gidip altın bir yay bulurlar. Gök, Dağ,Deniz batıya gidip gümüş bir ok bulurlar. Daha sonra babaları yurdu oğulları arasında üleştirir.
III. Dört yüz yıl yaşadıkları ülkeye sığmayan Göktürkler buradan çıkmak isterler. Ama yol bulamazlar. O zaman yollarını kapayan demir dağı eriterek kendilerine yol açarlar.
Numaralanmış metinlerde aşağıdaki destanların hangisine ait bir bölüm verilmemiştir?

 • Türeyiş’e
 • Göç’e
 • Ergenekon’a
 • Oğuz Kağan’a
SORU 16

Oğuz Kağan Destanı’nı yazıya geçiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cuveynî
 • YirmiSekiz Mehmet Çelebi
 • Reşidüddin
 • Kültigin
SORU 17

I. Göktürk Yazıtları Türk edebiyatının ilk yazılı eseridir.
II. Türkler 5 ve 10. yüzyıllar arasında yaygın olarak Mani ve Sogut alfabelerini kullanmışlardır.
III. Kalyanam kara ve Papam kara önemli Göktürk metinleridir.
Numaralanmış cümlelerde verilen bilgiler doğru - yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Y – D – Y
 • D – D – Y
 • D – Y – Y
 • Y – Y – D
SORU R
SORU 18

Murat, toprağı sürdükten sonra hemen sabanı yerine bıraktı ve hayvanları ahıra soktu. Sonra vakit kaybetmeden odasına gitti. En çok ertesi gün yavuklusuna mektubu nasıl ulaştıracağı kurcalıyordu zihnini. “Akkepter Türküsü”nün sözlerini ekledi mi tamamdı mektup. Acaba yavuklusu ne derdi buna? Meğer aşk mektubu yazmak ne zormuş?
Bu parçadan olayların anlatıldığı dönemle ilgili aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgilere ulaşamayız?

 • Sanat
 • Tarım
 • Haberleşme
 • Eğlence
SORU 19

“Fransa Sefaretnamesi”, ______ 1720 yılında yaptığı Paris seyahatini anlatır. Burada kaleleri, sarayları,operayı, okulları, rasathaneyi, fabrikaları ve matbaayı gezerek edindiği izlenimleri aktarır. Yeni bir dünya keşfetmiş gibidir. Bir yıl sonra ülkesine döndüğünde sefaretnamesini padişaha ve sadrazama sunar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Tonyukuk’un
 • Abdülhak Şinasi Hisar’ın
 • Nailî Kadim’in
 • Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in
SORU 20

İlyada ve Odysseia destanını yazıya geçiren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Homeros
 • Firdevsi
 • Sophokles
 • Çiçero
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
AACBBDDCABCDBBACCDDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 3 Online Test 10

Açık lise Test çöz 2017 Türk Edebiyatı 3 testimiz 07 - 08 ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Türk Edebiyatı 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Türk Edebiyatı 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Türk Edebiyatı 3 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 ocak 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Türk Edebiyatı 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Türk Edebiyatı 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Edebiyatı 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Edebiyatı 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Edebiyatı 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Türk Edebiyatı 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 ocak 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Türk Edebiyatı 3 dersi için geçme notu nedir ?

Türk Edebiyatı 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Edebiyatı 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Türk Edebiyatı 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Türk Edebiyatı 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 14 ocak 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Türk Edebiyatı 3 2017 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Türk Edebiyatı 3 soruları toplamda 30 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 3 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Türk Edebiyatı 3 testinin başarı yüzdesi %44. Sınava katılan 30 öğrenci arasından sadece 14 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 7.6 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Türk Edebiyatı 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Türk Edebiyatı 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler