Türk Edebiyatı 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Türkler İslamiyet’i kabul etmeden önce Budizm, Maniheizm gibi dinlere inanıyordu.
 • Muhakemetü’l Lügateyn, Mecalisü’n Nefais İslami Dönem’e ait ilk eserlerdir.
 • Gök tanrı inancındaki ahlak ve erdem gibi anlayışlar Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinde etkili olmuştur.
 • İslamiyet’i topluluk hâlinde kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılardır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin matla beytidir?

 • Değilken birine lâyık çü benden Bana bu lutf ile ihsan nedendir
 • Kılma insana hakâretle nazar Anla sırr-ı nüsha-i kübrâya bak
 • Cihanı hiçe satmaktır adı aşk Döküp varlığı gitmektir adı aşk
 • Gördün mü bağda salınan âfeti gönül Serv-i hırâm derler ana âd u sanile
Soru 3

Kasidede doğa güzelliklerinin dile getirildiği bölüme _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Girizgâh
 • Fahriye
 • Medhiye
 • Nesîb
Soru 4

Kimdir ki gamında nâle vü zar etmez
Derdin sana nâle ile ızhar etmez
Feryâdına hiç kimsenin yetmezsin
Feryâd ki feryâd sana kâr etmez

Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gazel
 • Koşma
 • Rubai
 • Mesnevi
Soru 5

“Danişmendname”ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • 13. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
 • Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
 • Osmanlı tarihçileri için kaynak niteliğindedir.
 • Danişmend Gazi’nin Orta Doğu seferini ve savaşlarını konu alır.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir durak kullanılmıştır?

 • Kurtulamam üç nesnenin elinden Biri firkat biri gurbet biri aşk Üçü bilmez birbirinin dilinden Biri firkat bir gurbet biri aşk
 • O nazlı canana uğrasa yollar Bize mesken oldu kahveler hanlar Yârin meclisinde oturan canlar Hesap etsin yıllar beş midir nedir
 • Sedası bülbüldür kendisi civan Pek tatlıdır dili kaşları keman Şu benim aklımı başımdan alan Tuti kumru gibi diller değil mi
 • Uluslar anlaşsın savaş olmasın İnsanlar yürekten yara almasın Sözlükte savaştan eser kalmasın Türküler söylensin barıştan yana
Soru 7

İnsan var ölse de sapmaz doğrudan
İnsan var kaldırmak güçtür uykudan
İnsan var geliri gayrimeşrudan
Bereketsiz para pulu neyleyim

Bu dörtlüğün konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Taşlama
 • Koçaklama
 • Ağıt
 • Güzelleme
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi âşık tarzı halk şiirinin özelliklerinden değildir?

 • Hecenin 7, 8 ve 11’li kalıpları kullanılmıştır.
 • Genellikle aşk, ayrılık, tabiat, güzellik, ölüm konuları işlenmiştir.
 • En çok kullanılan nazım şekli koşma ve semaidir.
 • Daha çok zengin uyak tercih edilmiştir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu değildir?

 • Karagöz
 • Meddah
 • Köy seyirlik oyunu
 • Komedi
Soru 10

Sarı yapracığım sarı
Girid’e gönderdim yâri
Yıkılası Girid şarı
Sefer döndü mü döner mi

Girid’in taşı kayası
Atludan çoktur yayası
Yeniçeriler ağası
Sefer döndü mü döner mi

Bu dizelerin nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlahi
 • Rubai
 • Türkü
 • Mâni
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kesik mâni örneğidir?

 • Su gelir deste gider Ayrılır dosta gider Gurbet yansın yıkılsın Sağ gelen hasta gider
 • Bağ bana Bahçe sana bağ bana Değme zincir kâr etmez Zülfün teli bağ bana
 • Bahçenizde dut var mı Havada bulut var mı Ben yârimi kaybettim Bulmaya umut var mı
 • Ay doğar ayazlanır Gün doğar beyazlanır Mahmur gözlü sevdiğim Uyanmaya nazlanır
Soru 12

Divan edebiyatında çeşitli devirlerde yaşayan şairlerin hayatları ve eserlerinden kısaca söz eden kitaplara _______ denir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Seyahatname
 • Medhiye
 • tezkire
 • Kaside
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi orta oyununun özelliklerinden değildir?

 • Serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşur.
 • Orta oyununda kapı, dükkân, paravana ve meydan bulunur.
 • Başkarakterleri Pişekâr ve Kavuklu’dur.
 • Yazılı bir metin yoktur, doğaçlama oynanır.
REKLAM
Soru 14

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi mâni nazım biçimine aittir?

 • Uyak düzeni “aaba” biçimindedir.
 • En az 3 en çok 5 dörtlükten oluşur.
 • Dörtlüğün son iki dizesi doldurmadır.
 • Son dörtlükte şairin mahlası geçer.
Soru 15

Manas Destanı _______ geleneklerini,ahlak ve aile hayatlarını, dünya ve ahiret görüşlerini anlatması açısından önem taşımaktadır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Kazakların
 • Kırgızların
 • Türkmenlerin
 • Azerilerin
Soru 16

(I) 12 hikâyeden oluşan Dede Korkut Hikâyeleri Türk kültürü için önemli bir kaynaktır. (II) Hikâyelerde Müslüman Oğuzların iç ve dış savaşları anlatılır. (III) Sözlü gelenekte yaşayan bu hikâyeler ancak 17. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. (IV) Canlı doğa tasvirlerine, hikâyelerde sık sık tekrarlayan kalıplaşmış söz biçimlerine yer verilmiştir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 17

Bir gün Nasrettin Hoca eşeğine binmiş kasabaya pazara giderken çocuklar yolunu kesmiş. Heyecanla hepside pazardan düdük istemişler. Ama içlerinden yalnızca biri para vermiş.Dönüşte Hoca’yla eşeğini karşıdan gören çocuklar koşup çevresini sarmış. “Hoca, düdükleri getirdin mi?”diye bağrışıyorlarmış. Hoca, cebinden bir düdük çıkarıp parayı veren çocuğa uzatmış. Diğer çocuklar “Eee, hani bizim düdüklerimiz?” diye söylenmeye başlamışlar. Bunun üzerine Hoca“Kusura bakmayın çocuklar.” demiş.“Parayı veren, düdüğü çalar!”
Bu parçadan Nasrettin Hoca fıkralarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Topluma ve insana ait durumlar bir nükteyle anlatılır.
 • Nasrettin Hoca’nın eşeği de olayların akışında etkilidir.
 • Hoca’nın bazı sözleri deyim, atasözü niteliği kazanmıştır.
 • Genellikle bir ders çıkarılır.
Soru 18

Aşağıdaki eser → yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Harname – Süleyman Çelebi
 • Hüsn ü Aşk – Şeyh Galip
 • Leyla ve Mecnun – Fuzuli
 • Garibname – Âşık Paşa
Soru 19

Aşağıdakilerin hangisinde koşmayla ilgili doğru bir bilgi verilmiştir?

 • 8’li hece ölçüsüyle yazılır.
 • Yerme amacıyla söylenenlere ağıt denir.
 • Daha çok zengin uyak kullanılmıştır.
 • Uyak düzeni “aaab-cccb” şeklinde olabilir.
Soru 20

Atabetü’l Hakayık ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Yüknekli Edip Ahmet tarafından yazılmıştır.
 • Mesnevi türünün edebiyatımızdaki ilk örneğidir.
 • Edep, ahlak, töre ve dinî konularda öğütler verilmiştir.
 • İslami Dönem Türk Edebiyatı’nın önemli kaynaklarındandır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDCDAADDCBCAABCBADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler