Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin 20. yüzyılda yaptığı savaşlardan biridir?

 • Kırım Savaşı
 • Mohaç Savaşı
 • Trablusgarp Savaşı
 • 1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri yanında yer almıştır?

 • Avusturya – Macaristan İmparatorluğu
 • Osmanlı Devleti
 • Almanya
 • Fransa
Soru 3

İtilaf Devletleri, aşağıdaki antlaşmaların hangisinden sonra Osmanlı topraklarını işgale başlamıştır?

 • Kars Antlaşması
 • Sevr Barış Antlaşması
 • Mondros Ateşkes Antlaşması
 • Mudanya Ateşkes Antlaşması
Soru 4

Mustafa Kemal, aşağıdaki hangi görevle Samsun’a gönderilmiştir?

 • Başkomutanlık
 • TBMM Başkanlığı
 • 9. Ordu Müfettişliği
 • Heyet-i Temsiliye Başkanlığı
Soru 5

I. Dünya Savaşı’nın Kafkas Cephesi, aşağıdaki hangi antlaşmayla kapanmıştır?

 • Sevr Antlaşması
 • Nöyyi Antlaşması
 • Versay Antlaşması
 • Brest-Litowsk Antlaşması
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki kongrelerden hangisi, toplanış şekli ve amacı bakımından diğerlerinden farklıdır?

 • Balıkesir
 • Erzurum
 • Alaşehir
 • Sivas
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde bütün millî cemiyetler, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir?

 • Sivas Kongresi’nde
 • Erzurum Kongresi’nde
 • Amasya Görüşmelerinde
 • Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
Soru 8

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milletini aydınlatmak ve iç ayaklanmaları bastırmak için, aşağıdaki kanunlardan hangisini çıkarmıştır?

 • Takrir-i Sükûn
 • Hıyanet-i Vataniye
 • Tevhid-i Tedrisat
 • Teşvik-i Sanayi
Soru 9

Sivas Kongresi’nin yapılacağına dair karar, aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

 • Amasya Görüşmelerinde
 • Amasya Genelgesi’nde
 • Erzurum Kongresi’nde
 • Misakımillî’de
Soru 10

İstanbul’daki Osmanlı Mebusan Meclisinin İtilaf Devletleri tarafından dağıtılıp kapatılması, Temsil Heyetine hangi imkânı sağlamıştır?

 • Misakımillî’yi ilan etme
 • Erzurum Kongresi’ni toplama
 • Tekâlifimilliye Emirlerini yayımlama
 • Ankara’da Büyük Millet Meclisini açma
Soru 11

Kurtuluş Savaşı’nın Batı Cephesi’nde aşağıdakilerden hangisiyle savaşılmıştır?

 • Gürcülerle
 • Ermenilerle
 • Yunanlılarla
 • Fransızlarla
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Muharebesi’nin iç sonuçlarından değildir?

 • TBMM’nin otoritesinin güç kazanması
 • Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması’nın imzalanması
 • Albay İsmet Bey’in rütbesinin generalliğe yükseltilmesi
 • Çerkez Ethem ve kardeşlerinin çıkardığı isyanların bastırılması
Soru 13

Mustafa Kemal Paşa, “Hattı mü dafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz!” emrini, aşağıdaki hangi savaşta vermiştir?

 • Çanakkale Savaşı’nda
 • I. İnönü Muharebesi’nde
 • Sakarya Meydan Muharebesi’nde
 • Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde
REKLAM
Soru 14

TBMM Hükûmetinin imzaladığı ilk uluslararası siyasi belge, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Wilson İlkeleri
 • Havza Genelgesi
 • Misakımillî Kararları
 • Gümrü Antlaşması metni
Soru 15

• Batı Anadolu Yunan işgalinden kurtarıldı.
• Millî bütünlük ve güven sağlandı.
• Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasına ortam hazırladı.
• Türk devletinin kuruluşunu ve sürekliliğini sağladı.
Bu kazanımlar, aşağıdaki hangi savaş sonrasında elde edilmiştir?

 • Başkomutanlık Meydan Muharebesi
 • Sakarya Meydan Muharebesi
 • II. İnönü Muharebesi
 • I. İnönü Muharebesi
Soru 16

Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sevr Antlaşması
 • Moskova Antlaşması
 • Lozan Barış Antlaşması
 • Mondros Ateşkes Antlaşması
Soru 17

Mudanya Konferansı, Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın metnini hazırlamak için, aşağıdaki hangi ülkede toplanmıştır?

 • Yunanistan
 • Bulgaristan
 • Türkiye
 • İsviçre
Soru 18

• Düzenli ordunun kurulmasını hızlandırdı.
• Kurtuluş Savaşı’nın uzamasına neden oldu.
• Çok sayıda Müslüman Türkün şehit olmasına neden oldu.
• İtilaf Devletleri’nin yaptığı işgallerin kolaylaşmasına ve genişlemesine ortam hazırladı.
Verilen bilgileri, aşağıdaki hangi başlık altında toplayabiliriz?

 • Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun Çıkarılma Nedenleri
 • Türkiye Büyük Millet Meclisine Karşı Çıkan İsyanların Sonuçları
 • Çanakkale Zaferi’nin Türk ve İslam Dünyasında Meydana Getirdiği Yansımalar
 • Ali Rıza Paşa Kabinesinin Ankara Hükûmetiyle Amasya’da Yaptığı Görüşmenin Sonuçları
Soru 19

Atatürk’ün “Yolunda yürüyen bir yolcunun ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazımdır.” sözü, onun hangi kişisel özelliğine örnektir?

 • İdealistliğine
 • İnkılapçılığına
 • İleri görüşlülüğüne
 • Birleştirici oluşuna
Soru 20

Lozan Barış Görüşmelerinde ele alınan aşağıdaki konulardan hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin aleyhine çözülmüştür?

 • Musul sorunu
 • Hatay Sorunu
 • Boğazlar Sorunu
 • Kapitülasyonlar
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDCCDDABBDCBCDAACBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?