Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, ilk cumhuriyet hükûmetini kurma görevini, aşağıdakilerden hangisine vermiştir?

 • İsmet Paşa’ya
 • Fethi Okyar’a
 • Kazım Karabekir’e
 • Adnan Menderes’e
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet rejiminin bir özelliği değildir?

 • Hükümetin meclisi kapama yetkisinin olması
 • Egemenliğin halka ait olması
 • Yönetenlerin yasalara bağlı kalması
 • Mecliste bütün görüşlerin temsil edilmesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın ortak özelliğidir?

 • İktidar partisi olmaları
 • İsyanlar sonucu kapatılmaları
 • Her ikisininde aynı gün kurulmaları
 • Türkiye’nin ilk muhalefet partileri olmaları
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi devlet yapısının laikleştirilmesi aşamalarından biri değildir?

 • Halifeliğe son verilmesi
 • Harf inkılabının yapılması
 • Saltanatın kaldırılması
 • Tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması
Soru 5

Cumhuriyet Dönemi’nde GüzelSanatlar Akademisi’ne dönüştürü len eğitim kurumu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Darülmaarif
 • Musiki Muallim Mektebi
 • Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane
 • Mühendishane-i Bahri-i Hümayun
REKLAM
Soru 6

Cumhuriyetin ilanından sonra kapatılan Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin yerine kurulan kuruluş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Etibank
 • Hazine Müsteşarlığı
 • Genelkurmay Başkanlığı
 • Diyanet İşleri Başkanlığı
Soru 7

Millî ve çağdaş eğitim politikasının uygulama aşamasında eğitiminyaygınlaştırılması amacıyla, aşağıdakilerden hangisi açılmıştır?

 • Millet Mektepleri
 • İstanbul Üniversitesi
 • Türk Tarih Kurumu
 • Güzel Sanatlar Akademisi
Soru 8

Türkiye’deki yabancı ve azınlık okullarının dinî ve siyasi amaçlı öğrenim yapmalarına, aşağıdaki kanunlardan hangisi ile son verilmiştir?

 • Teşvik-i Sanayi Kanunu’yla
 • Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’yla
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla
 • Takrir-i Sükûn Kanunu’yla
Soru 9

• Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
• Millet Mekteplerinin açılması
inkılapları aşağıdaki alanlardan hangisine yöneliktir?

 • Ekonomi
 • Eğitim
 • Siyasi
 • Askeri
Soru 10

Aşağıdaki kanunlardan hangisi inkılap amacıyla yapılmamıştır?

 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu
 • Takrir-i Sükûn Kanunu
 • Soyadı Kanunu
 • Medeni kanun
Soru 11

4 Ekim 1926 yılında yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu ile kadınlara tanınan haklar arasında hangisi yer almaz?

 • Evlenme ve boşanma hakkı
 • Resmi nikah hakkı
 • Mirasta ve tanıklıkta eşit olma hakkı
 • Seçme ve seçilme hakkı
Soru 12

“Eğitimde fikri hür, vicdanı hür nesiller ancak ___________ ilkesinin uygulanması ile yetiştirilebilir.”
Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

 • Laiklik
 • Halkçılık
 • Milliyetçilik
 • Devletçilik
Soru 13

• Ülkede millî birlik ve beraberliği gerçekleştiren,
• Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuç lanmasını sağlayan,
• Türk milletine millî bilinç ve millî gurur aşılayan,
• Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun kurulmasını sağlayarak millî kültürümüzün gelişmesine hizmet eden
Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cumhuriyetçilik
 • Milliyetçilik
 • Devletçilik
 • Laiklik
REKLAM
Soru 14

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Osmanlı Dönemi’nde yabancıların kapitülasyonlardan yararlanarak kurdukları ticaret işletmelerini satın alarak işletmeye başlaması, Atatürk’ün hangi ilkesine göre hareket edildiğinin bir kanıtıdır?

 • Laiklik
 • Halkçılık
 • Devletçilik
 • Cumhuriyetçilik
Soru 15

Türkiye’nin aşağıdaki komşularından hangisiyle olan sınırı, diğerlerine göre daha sonra belirlenmiştir?

 • Bulgaristan
 • Yunanistan
 • Gürcistan
 • Irak
Soru 16

Aşağıdaki devletlerden hangisi Balkan Antantı’na üye değildir?

 • Arnavutluk
 • Yugoslavya
 • Yunanistan
 • Romanya
Soru 17

Türkiye, aşağıdaki devletlerden hangisiyle “Yabancı Okullar Sorunu” yaşamıştır?

 • Rusya
 • Fransa
 • İngiltere
 • Yunanistan
Soru 18

II. Dünya Savaşı sırasında, İngiltere Başbakanı Winston Churchill ile daha savaşa girmemiş olan ABD Başkanı Franklin Roosevelt’in Atlas Okyanusu’nda bir İngiliz savaşgemisinde beş gün süren gö rüşmeleri neticesinde 14 Ağustos 1941’de yayımladıkları ortak bildiri, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Acheson Planı
 • Porter Doktrini
 • Atlantik Bildirisi
 • Litvinov Protokolü
Soru 19

Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın aşağıdaki organlarından hangisi, Milletler Cemiyetindeki manda rejimi yerine oluşturulmuştur?

 • Vesayet Konseyi
 • Güvenlik Konseyi
 • Uluslararası Adalet Divanı
 • Ekonomik ve Sosyal Konsey
Soru 20

Türkiye’de “Kuzey Atlantik Paktı”olarak bilinen uluslararası kurulu şun İngilizce kısaltması, aşağıdakilerden hangisidir?

 • OECD
 • NATO
 • UNICEF
 • UNESCO
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
AADBCDACBBDABCDABCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?