GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklar arasında yer alır?

 • A) Dilekçe hakkı
 • B) Seçme ve seçilme hakkı
 • C) Kişi dokunulmazlığı hakkı
 • D) Kamu hizmetlerine girme hakkı
SORU 2

• Herkesin yasalar karşısında eşit sayılması
• Benzer suçlara benzer cezalar verilmesi
• Vatandaşların “nimette ve külfette” eşit olmaları
Bu özellikler aşağıdaki kavramların hangisiyle doğrudan ilgilidir?

 • A) Yetki
 • B) Adalet
 • C) Laiklik
 • D) Özgürlük
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özellikleri arasında yer almaz?

 • A) Cezalar ve yaptırımlar içerirler.
 • B) Toplumsal düzeni sağlama amacı taşırlar.
 • C) Bütün hukuk kuralları emredici nitelik taşır.
 • D) Kamu gücü tarafından desteklenirler.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet anlayışının gerekleri arasında yer almaz?

 • A) Yargının bağımsız olması
 • B) İşsizlikle mücadele edilmesi
 • C) Sosyal denge ve barışın sağlanması
 • D) Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi
SORU 5

Devletin sınırsız ve koşulsuz bir bağımsızlığa sahip olması, ülke içinde kendine rakip başka bir gücün bulunmaması ve uluslararası alanda diğer devletlerle eşit iradeye sahip olmasıdır.
Yukarıda hangi kavram tanımlanmıştır?

 • A) Hak
 • B) Ülke
 • C) Anayasa
 • D) Egemenlik
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığınca oluşturulan kurul ve komisyonlardan değildir?

 • A) Türk Demokrasi Vakfı
 • B) İnsan Hakları Üst Kurulu
 • C) İnsan Hakları Danışma Kurulu
 • D) İnsan Hakları İl ve İlçe Kurulları
SORU 7

Ülkemizde seçimlerle ilgili uyuş mazlıkları çözüme kavuşturmakla görevli organ aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Anayasa mahkemesi
 • B) Yüksek Seçim Kurulu
 • C) Devlet Denetleme Kurulu
 • D) Türkiye Büyük Millet Meclisi
SORU 8

I. Askerî öğrenciler
II. Silah altında bulunan er ve erbaşlar
III. Ceza infaz kurumlarında hükümlü bulunanlar
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre yukarıdakilerden hangileri seçimlerde oy kullanma hakkına sahip değildir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin işlevlerinden biri değildir?

 • A) Beklentileri gerçekleşmeyen çevrelerin huzursuzluğunu artırırlar.
 • B) Halk ile iktidar arasında aracılık yaparlar.
 • C) Ülke sorunlarını halkın gündemine getiririler.
 • D) Ülkeyi yönetecek lider kadroları eğitirler.
SORU 10

Aşağıdaki kavramlardan hangisi “halk egemenliği” anlamına gelir?

 • A) Teokrasi
 • B) Demokrasi
 • C) Yönetim
 • D) Aristokrasi
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası döneminde çıkartılan kanunlardan değildir?

 • A) Eşitliğin
 • B) Tevhidi Tedrisat Kanunu
 • C) Milletvekilliliği ve askerliğin aynı kişide birleşmemesi
 • D) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi ve elverişli çalışma ortamlarının sağlanmasını gerçekleştirmek amacıyla oluşturulmuştur?

 • A) Avrupa Konseyi
 • B) Milletler Cemiyeti
 • C) Apartheid’a Karşı Grup
 • D) Uluslararası Çalışma Örgütü
SORU 13

1961’de Londra’da kurulan, düşünce suçluları ile siyasi suçluların serbest kalması amacıyla faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uluslararası Af Örgütü
 • B) Uluslararası Kızılhaç Komitesi
 • C) Uluslararası Hukuk Komisyonu
 • D) Green Peace Örgütü
SORU 14

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi insan haklarının korunmasına engel oluşturur?

 • A) Teknolojik gelişmelerin kontrollü kullanılması
 • B) Bölgeler arası kalkınmışlık farklarının artırılması
 • C) Öğrencilerin konuşma yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olmak.
 • D) Hızlı toplumsal değişmenin olumsuz etkilerinin önlenmesi
SORU 15

• 1839 yılında, Padişah Abdülmecit döneminde hazırlanmıştır.
• Padişah yetkilerini tek taraflı olarak kısıtlayacağına söz vermiştir.
• Osmanlı topraklarında yaşayan Müslüman ve gayrimüslimlere eşit haklar tanımıştır.
Özellikleri verilen bu belge aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kanun-i Esasi
 • B) Islahat Fermanı
 • C) Sened-i İttifak
 • D) Gülhane Hatt-ı Hümayunu
SORU 16

Bireylerin ya da toplumların günlük yaşamı düzenleyen kuralları, devletin işleyişine ilişkin yapıları akla, özgür düşünceye, eleştiri ve sorgulamaya dayanarak oluşturmalarıdır.
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

 • A) Devlet
 • B) Devrim
 • C) Aydınlanma
 • D) İnsan hakları
SORU 17

Bir toplumda toplumsal yapının bütününe dokunmaksızın eskiyen, toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurum ve kuralların düzeltilmesine ve iyileştirilmesine ne ad verilir?

 • A) Reform
 • B) İnkılap
 • C) Bilimsellik
 • D) Gelenekçilik
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İnkîlabının amaçları arasında yer almaz?

 • A) Dünya barışına katkıda bulunmak
 • B) Kadınları siyasi hayatın dışında tutmak
 • C) Halkın egemenliğine dayalı bir devlet sistemi kurmak
 • D) Vatanın bağımsızlığını ve milletin özgürlüğünü sağlamak
SORU 19

I. Laiklik
II. Milliyetçilik
III. Cumhuriyetçilik
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk ilkeleri arasında yer alır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin anlamları arasında yer almaz?

 • A) Ekonomik ve sosyal eşitliğin sağ lanması
 • B) Halk arasında sosyal dayanışmanın olması
 • C) Toplumda farklı ekonomik ve sosyal sınıfların bulunması
 • D) Halkın egemenliğine dayalı bir yönetim sistemi oluşturulması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBCADABDABDDABDCABDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?