Dil ve Anlatim 7 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Gökyüzünün başka rengi de varmış! Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış! Her doğan günün bir dert olduğunu, İnsan bu yaşa gelince anlarmış.
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Sanatsal metne örnektir.
 • Bilgi verme amacı vardır.
 • Üslup kaygısıyla yazılmıştır.
 • Dil, şiirsel işleviyle kullanılmıştır.
Soru 2

Ders vermek amacıyla hayvanlar ya da cansız varlıklar arasında geçen bir olayı genellikle manzum olarak anlatan yazılara ___________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Fabl
 • Masal
 • Hikâye
 • Roman
Soru 3

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zamanların birinde bir padişahın ülkesinde fukara bir balıkçı varmış. Gün gelmiş balıkçı ölmüş, bir oğlu kalmış arkada. Babasının sanatını eline alarak o da balıkçılığa başlamış.
Bu parçanın aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • Romandan
 • Mesneviden
 • Manzum hikâyeden
 • Masaldan
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ilahi bakış açısıyla kaleme alınmıştır?

 • Çaresizlik içindeyim. Ötede, ülkemde bir evim var. Oraya dönemiyorum. Artık dönemeyeceğim de. Hasretlik çok zor geliyor.
 • Sabah. Saat daha yedi olmadığı hâlde Makar Kuzmiç Bliostkov’un berber dükkânı açık. Şık giyimli ama üstü başı kir içinde, yirmi yaşlarındaki dükkân sahibi Makar, sabah temizliği yapmakta.
 • O eski şevki kayboluverdi. Ruhuna koyu bir karanlık doldu. Kalbine acı bir ağırlık çöktü. Artık Deli Mehmet’in yeşil nurdan mezarı içinde sürdüğü zevki göremez oldu.
 • Buradan ayrıldıktan sonra ne yapacağım? Sıhhatim yavaş yavaş düzeliyor. Fakat nafile öyle hissediyorum ki içimde müebbeden kırılmış bir şey var.
Soru 5

16. yüzyıldan itibaren destanların yerini tutmaya başlayan ve günümüzde de özellikle Doğu Anadolu da yaşamaya devam eden halk hikâyeleri aşağıdaki anlatıcıların hangisi tarafından günü müze kadar getirilmiştir?

 • Hükümdar ve devlet başkanları
 • Din adamları
 • Âşıklar
 • Edebiyat tarihçileri
REKLAM
Soru 6

I. Bu tarz hikâyelerde gerçekler abartılarak verilir.
II. Merak ögesi ikinci plandadır.
III. Kahramanlar karşılıklı konuşma içinde bulunur.
IV. Serim, düğüm, çözüm planına uyulur.
Numaralanmış özelliklerden hangileri durum hikâyesi için söylenemez?

 • I ve II
 • I ve IV.
 • II ve III
 • III ve IV.
Soru 7

Romanda çatışmaların ve engellerin ortadan kalktığı, olayların sona erdiği bölüm aşağıdakilerin hangisidir?

 • Çözüm
 • Giriş
 • Döşeme
 • Gelişme
Soru 8

• Dış âlemdeki olaylardan çok, kahramanların iç dünyası ve ruh hâlleri anlatılır.
• Kişilerin toplumla ilişkileri üzerinde durulur.
• Bu türün edebiyatımızdaki ilk başarılı örneği Eylül romanıdır.
Bu özellikler aşağıdaki roman türlerinden hangisine aittir?

 • Macera
 • Tarihî
 • Psikolojik
 • Otobiyografik
Soru 9

• Edebiyatımızda ilk yerli roman Namık Kemal’in “İntibah” adlı romanıdır.
• Roman türünün ilk örneği Victor Hugo’nun “Sefiller”idir.
• Edebiyatımızdaki ilk çeviri roman “Telemak” adlı eserdir.
Romanla ilgili verilen bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirilecek olursa sıralama aşağıdakilerin hangisi olur?

 • D – D – Y
 • Y – Y – D
 • D – Y – Y
 • Y – D – Y
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi komedyanın özelliklerinden değildir?

 • Konular toplumdan veya günlük yaşamdan alınır.
 • Yüksek ve soylu bir üslup kaygısı güdülmez.
 • Acı veren olaylar seyircinin önünde canlandırılabilir.
 • Üç birlik kuralına uyulmaz.
Soru 11

Bu tiyatronun göze çarpan yönü kalıplaşmış gerçeklere karşı çıkmak, tabiattan ve mantıktan uzaklaşmak, insanları düşündürmektir. Az olay ve sözle önemli şeyler anlatmak düşüncesi ön plana çıkar. Sahne, perde düzeni, giriş-çıkışlar, serim, düğüm, çözüm bölümleri önemli değildir.
Bu parçanında kısaca tanıtılan tiyatro türü aşağıdakilerin hangisidir?

 • Epik tiyatro
 • Tragedya
 • Dram
 • Absürt tiyatro
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyunundaki tiplerden biri değildir?

 • Tuzsuz Deli Bekir
 • Çelebi
 • Pişekâr
 • Zenne
Soru 13

Manzume ile şiir karşılaştırmasına dair aşağıda verilenlerin hangisi yanlıştır?

 • Şiirde olay örgüsü vardır, manzumede yoktur.
 • Manzumelerde anlatılanlar düzyazıyla ifade edilebilir, şiirde bu çok güçtür.
 • Şiirde duygu ve çağrışım ön plandadır, manzumede yaşanabilecek şeyler işlenir.
 • Şiirde çok anlamlılık ve imge ağır basar, manzumede kelimeler genelde gerçek anlamlarıyla kullanılır.
REKLAM
Soru 14

Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık;
Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar.
İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık;
Biri benim, biri de serseri kaldırımlar.

Bu dörtlüğe hâkim olan tema aşağıdakilerin hangisidir?

 • Yalnızlık
 • Ölüm
 • Özlem
 • Şaşkınlık
Soru 15

Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi Batı edebiyatından alınarak edebiyatımızda kullanılan türlerden biridir?

 • Müstezat
 • Sone
 • Semai
 • Mâni
Soru 16

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yay ayraç içinde verilen tiyatro terimine uygun değildir?

 • Tiyatro eserinde olay örgüsüne verilen addır. (dramatik örgü)
 • Dekora yardımcı küçük eşyalardır. (figüran)
 • Rol gereği yapılan yüz ifadeleridir. (mimik)
 • Konunun ana bölümlerinden her birine verilen addır. (perde)
Soru 17

Romanda anlatılan konunun süresini günlere hatta saatlere indirme şeklinde görülen çağdaş roman tekniğine ___________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Bilinç akımı
 • Montaj
 • Leitmotiv
 • Görece zaman anlayışı
Soru 18

I. Teşhis ve intak sanatları üzerine kurulmuştur.
II. Sadece nesir biçiminde yazılır.
III. Sonunda her zaman bir ahlak dersi vardır.
IV. Kahramanları genellikle insanlardır.
Numaralanmış özelliklerden hangileri “fabl” için söylenemez?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi masallar üzerinde çalışan önemli derlemecilerimizden biridir?

 • Turgut Uyar
 • Sezai Karakoç
 • Eflatun Cem Güney
 • Nurullah Ataç
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi olay öykücülüğünün edebiyatımızdaki önemli temsilcilerinden biri değildir?

 • Ömer Seyfettin
 • Memduh Şevket Esendal
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Refik Halit Karay
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADCCBACBDDCAABBDCCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler