Din Kültürü 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi insanı di ğer canlılardan ayıran bir özelliktir?

 • Yemek yemesi
 • Yürümesi
 • Düşünmesi
 • Görmesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi insanın diğer canlılarla olan ortak özelliklerinden biridir?

 • Akıllı ve iradeli olması
 • Sorumluluk sahibi olması
 • Düşünerek hareket etmesi
 • Solunum yapması
Soru 3

“Her çocuk fıtrat (tevhit inancı) üzerine doğar. Sonra onu anne ve babası ya Yahudi ya Hristiyan ya da Mecusi yapar.”
Bu hadiste anlatılmak istenen dü şünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kişinin dinini özgürce seçme hakkı vardır.
 • Her insanın doğasında inanma ihtiyacı vardır.
 • Dış etkenler inancın oluşmasında etkili değildir.
 • Herkes sahip olduğu inancından sorumludur.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi dinin sosyal hayattaki etkilerinden biri değildir?

 • Ferdin manevi gelişimine katkıda bulunur.
 • Birlik ve beraberliğin kökleşmesini sağlar.
 • Suç işleme oranlarının azalmasında etkilidir.
 • Huzur ve güven ortamının geliş mesini sağlar.
Soru 5

Tek tanrıcılık anlamına gelir. Evrendekileri ve içindekileri yaratan ve onları yaşatan Allah’tır. Ezeli ve ebedidir. Sonsuz şefkat sahibi bir varlıktır. Yalnız ona ibadet edilir.
Bu cümlede tanrı anlayışı açıklanan inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Politeizm
 • Monoteizm
 • Gnostisizm
 • Agnostisizm
REKLAM
Soru 6

• Hedefi tanrısız bir dünya kurmaktır.
• Bunalım felsefesi olarak adlandırılır.
• “Din afyondur” ve “yok ispatlanamaz” tezini savunur.
Hakkında bilgi verilen inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ateizm
 • Monoteizm
 • Politeizm
 • Gnostisizm
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ibadetin yapılış amaçlarından biri değildir?

 • Karşılık beklemedenAllah’a gerektiği gibi şükretmek
 • Allah’ın emrini yerine getirmek, rızasını kazanmaya çalışmak
 • Sosyal ortamlarda sevgi ve saygınlık kazanmak
 • İmanı güçlendirmek, güzel ahlak sahibi olmak
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi guslün şartlarından biridir?

 • Yüzü üç defa yıkamak
 • Kulak içlerini temizlemek
 • Boynu ıslak elle mesh etmek
 • Bütün bedeni kuru yer kalmaksızın yıkamak
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir?

 • Elleri dirseklere kadar yıkamak
 • Ağzı üç defa suyla çalkalamak
 • Başın dörtte birini mesh etmek
 • Ayakları topuklarla birlikte yıkamak
Soru 10

Teyemmüm hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Suyun bulunmadığı veya kullanılamayacağı durumlarda geçerlidir.
 • Teyemmüm İslam dininin ibadette sağladığı bir kolaylıktır.
 • Su bulunduğunda teyemmümün hükmü ortadan kalkar.
 • Her namaz için ayrı ayrı teyemmüm alma şartı yoktur.
Soru 11

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İlk hicret 622 yılında Habeşistan’a yapılmıştır.
 • İlk Cuma namazı Ranuna Vadisi’nde kılınmıştır.
 • İlk vahiy 610 yılı Ramazan ayında gelmiştir.
 • I.Akabe Biatı 620 yılında yapılmıştır.
Soru 12

Muhammed Mustafa (sav.)
1. Doğum yeri: Mekke
4. Anne adı: ________
2. Doğum tarihi: ________
5. Dede adı: ________
3. Baba adı: _________
6. Amca adı: Ebu Talip
Tabloda boş bırakılan yerlere yazılması gerekenler sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 • 571, Abdullah, Aişe, Hamza
 • 622, Hamza, Amine, Ebu Bekir
 • 571, Abdullah, Amine, Abdulmuttalib
 • 632,Abdulmuttalib, Halime,Abdullah
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) toplumsal barışa yönelik etkinliklerinden biri değildir?

 • Muhacirlerle ensar arasında kardeşlik tesis etmesi
 • Cahiliye Döneminden kalan kan davalarını kaldırması
 • Medine’deki farklı inanç gruplarıyla Barış Antlaşması imzalaması
 • Mescid-i Nebi’nin bitişiğine ‘’Suffe’’ denilen bölümler yaptırması
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesi’nde yer alan konulardan biri değildir?

 • Tevhit inancı
 • Temel Haklar
 • Melek inancı
 • Emanetler
Soru 15

“Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisingeri dönecek misiniz? Kim geri dönerse bilsin ki Allah’a asla bir zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri ödüllendirecektir.”
(Âl-i İmran suresi, 144. ayet) Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılabilecek sonuçlardan biridir?

 • Allah’a isyanda kula itaat yoktur.
 • Bütün canlılar ölümlü, Allah ise bakîdir.
 • Hz. Muhammed (sav.) her insan gibi ölümlüdür.
 • Kur’an-ı Kerim’de 25 Peygamberin adı geçmektedir.
Soru 16

I. Ensar: Dinleri için Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlar.
II. Muhacir: Hicret edenlere her türlü yardımı yapan Medineli Müslümanlar.
III. (sav.): “Allah’ın rahmeti ve bereketi onun (Peygamberimizin) üzerine olsun” anlamında bir dua.
IV. Suffe: İslam’ı öğrenmek için Medine dışından gelen yoksul, kimsesiz ve yetimlerin kaldığı odalar.
Numaralanmış kavramlardan hangilerinin açıklaması doğru olarak verilmiştir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 17

Kur’an-ı Kerim hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Bir defada indirilmiştir.
 • Mesajları evrenseldir.
 • 114 sure, 30 cüzden oluşur.
 • Son gelen ilahi kitaptır.
Soru 18

İslam’ı doğru bir şekilde öğrenmek isteyen bir kimsenin başvurması gereken ilk kaynaklar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cemaatler ve tarikatlar
 • Medyumlar ve falcılar
 • Alimler ve mürşitler
 • Kur’an ve Sünnet
Soru 19

Kur’anı Kerim’in değişmeden gü nümüze kadar gelmesinde aşağıdakilerden hangisi en etkili olmuştur?

 • Mekke ve Medine’de nazil olması
 • İnen ayetlerin yazıya geçirilmesi
 • Ayetlerin 23 yılda inmesi
 • Dilinin Arapça olması
Soru 20

Aşağıdaki kavramlar bir kurala göre eşleştirilmiştir.
Buna göre hangi eşleştirme yanlıştır?

 • Ayet - Hadis
 • Mukabele - Cüz
 • Sure - Tecvit
 • Meal - Tefsir
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBABACDBDACDCCDADBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?