GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 2 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

‘’Bir toplumda genel kabul gören veya benimsenen her türlü duygu, düşünce ve davranışa ___________ denir.’’
Cümlede boş bırakılan yere aşağı daki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

 • A) Hukuk
 • B) Alışkanlık
 • C) Değer
 • D) Sanat
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi değerlerin oluşmunda etkili değildir?

 • A) Ahlâk
 • B) Din
 • C) Kültür
 • D) Soy
SORU 3

I Ahlakî Değerler -- A Helal, haram
II Dini Değerler -- B İyi, kötü
III Sanatsal Değerler -- C Güzel, çirkin
Tabloda verilenler eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

 • A) I - A
 • B) I - B
 • C) II - C
 • D) III - B
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi toplumu birleştiren ortak değerlerden biri değildir?

 • A) Vatan
 • B) Spor
 • C) Hürriyet
 • D) Bağımsızlık
SORU 5

Mehmet Âkif Ersoy bir sözünde “Allah, bir daha bu millete İstiklâl Marşı yazdırmasın!” demiştir. Mehmet Âkif’in bu sözü söylemesindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Vatanın hürriyet ve bağımsızlığı nın kaybedilmesi endişesi
 • B) İstiklâl Marşı’nı yeniden yazacak kadar ömrünün olmaması
 • C) Herkesin milli duygularını açıkça ifade edecek güce sahip olamayacağı
 • D) TBMM tarafından İstiklal Marşı’nı yazacak şaire ödül verilmesine karşı olması
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin korunmasını istediği temel ilkelerden biri değildir?

 • A) Can
 • B) Dil
 • C) Mal
 • D) Namus
SORU 7

İslam dini; dil, din, ırk, cinsiyet, milliyet, sosyal statü ve renk gözetmeksizin insana, insan olduğu için bir takım haklar tanımış, hem teoride hem de pratikte bunu ortaya koymuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez?

 • A) Veda Hutbesi
 • B) Medine Sözleşmesi
 • C) Kan davası ve köleliğin yasaklanması
 • D) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
SORU 8

Din, her zaman bireyi esas almış ve insanın davranışlarından sorumlu olacağını bildirmiştir.
Aşağıda verilen ayetlerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez?

 • A) “Hiç kimse başkasının günah yü künü yüklenmez...” (Zümer suresi, 7. ayet)
 • B) “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.” (Zilzâl suresi, 7 ve 8. ayetler)
 • C) “Ve de ki: Gerçek, rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin...” (Kehf suresi, 29. âyet)
 • D) “Mü’minler o kimselerdir ki, Allah’ın adı anıldığında yürekleri titrer, kendilerine Allah’ın âyetleri okunduğunda bu onların imanını arttırır.” (Enfâl suresi, 2. âyet)
SORU 9

Aşağıda laiklik hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Devletin tüm inançlara eşit mesafede olmasıdır.
 • B) Belli bir inancı empoze etmek için ortaya çıkmıştır.
 • C) 1789 Fransız İhtilali ile laiklik önemini yitirmiştir.
 • D) Rönesans ve Reform hareketleri laikliği olumsuz etkilemiştir.
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi laikliğin temel amaçlarından biri değildir?

 • A) Din ve vicdan hürriyetini güvence altına almak.
 • B) Dinin istismar edilmesine müsade etmemek.
 • C) İslam dinini ön plana çıkarmak.
 • D) Ruhbanlık anlayışının oluşmasını önlemek.
SORU 11

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına Laiklik ilkesi kaç yılında girmiştir?

 • A) 1919
 • B) 1924
 • C) 1937
 • D) İyiye yönlendirir.
SORU 12

Atatürk’ün laiklik anlayışında aşa ğıdakilerden hangisi yoktur?

 • A) Tutuculuk
 • B) Çağdaşlık
 • C) Dindarlık
 • D) Hoşgörü
SORU 13

Laiklik ilkesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • A) İfade özgürlüğü
 • B) Hukukun üstünlüğü
 • C) Din ve mezhep taassubu
 • D) İnançlara saygı
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi TürklerinMüslüman olma sürecini kolaylaş tıran durumlardan biri değildir?

 • A) Emevilerin tutumları
 • B) Ehl-i beytle tanışmaları
 • C) Abbasilerle kurulan ilişkiler
 • D) Tek tanrı ve ahiret inancı
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslüman Türk Devletleri’nden biri değildir?

 • A) Karahanlılar
 • B) Gazneliler
 • C) Hazarlar
 • D) İtil Volga Bulgar Devleti
SORU 16

• 699 yılında Kûfe’de doğdu, 767 yılında Bağdat’ta vefat etti.
• Türklerin İslam anlayışının oluşmasında etkili olmuş bir fıkıh âlimidir.
• Eserleri; Fıkh-ı Ekber ve el-Âlim ve’l-Müteallim’dir.
Hakkında bilgi verilen İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İmam Eş’ari
 • B) İmam Şafii
 • C) Ahmet Yesevî
 • D) Ebu Hanife
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Gök Tanrı inancının temel özelliklerinden biri değildir?

 • A) Tanrı bir ve tek olandır.
 • B) Her şeyi yaratan, yaşatan ve koruyan Tanrıdır.
 • C) Dünya hayatından sonra sonsuz bir hayat vardır.
 • D) Tanrı bazı insanların bedenlerinde şekillenmiştir.
SORU 18

• Kitabü’t-Tevhit
• Kitabü’l-Makâlât
• Te’vilatu’l-Kur’ân Bu eserler aşağıdaki alimlerden hangisine aittir?

 • A) İmam Şafii
 • B) Ahmet Yesevî
 • C) Ahî Evran
 • D) İmam Maturidi
SORU 19

Anadolu’da esnaf ve sanatkârlar arasında dayanışmayı sağlayan, dinî ve ahlakî kurallarla iktisadî kuralları birleştirip, sosyal bir yapıya kavuşturan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ahilik
 • B) Yesevilik
 • C) Mevlevilik
 • D) Bektaşilik
SORU 20

İslam dünyasına Türkler vasıtasıyla yayılmıştır. Suluboya veya altın yaldız kullanılarak kâğıt ya da deri üzerine resim yapma sanatıdır. Öndeki objelerle arkadakiler aynı büyüklükte çizilir. Nakşî, Levnî ve Nigarî bu sanatın ustalarındandır.
Hakkında bilgi verilen sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ebru
 • B) Tezhip
 • C) Hüsnü Hat
 • D) Minyatür
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBBABDDACCACACDDDAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?