Din Kültürü 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

‘’Bir toplumda genel kabul gören veya benimsenen her türlü duygu, düşünce ve davranışa ___________ denir.’’
Cümlede boş bırakılan yere aşağı daki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

 • Hukuk
 • Alışkanlık
 • Değer
 • Sanat
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi değerlerin oluşmunda etkili değildir?

 • Ahlâk
 • Din
 • Kültür
 • Soy
Soru 3

I Ahlakî Değerler -- A Helal, haram
II Dini Değerler -- B İyi, kötü
III Sanatsal Değerler -- C Güzel, çirkin
Tabloda verilenler eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

 • I - A
 • I - B
 • II - C
 • III - B
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi toplumu birleştiren ortak değerlerden biri değildir?

 • Vatan
 • Spor
 • Hürriyet
 • Bağımsızlık
Soru 5

Mehmet Âkif Ersoy bir sözünde “Allah, bir daha bu millete İstiklâl Marşı yazdırmasın!” demiştir. Mehmet Âkif’in bu sözü söylemesindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vatanın hürriyet ve bağımsızlığı nın kaybedilmesi endişesi
 • İstiklâl Marşı’nı yeniden yazacak kadar ömrünün olmaması
 • Herkesin milli duygularını açıkça ifade edecek güce sahip olamayacağı
 • TBMM tarafından İstiklal Marşı’nı yazacak şaire ödül verilmesine karşı olması
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin korunmasını istediği temel ilkelerden biri değildir?

 • Akıl
 • Din
 • Örf
 • Can
Soru 7

İslam dini; dil, din, ırk, cinsiyet, milliyet, sosyal statü ve renk gözetmeksizin insana, insan olduğu için bir takım haklar tanımış, hem teoride hem de pratikte bunu ortaya koymuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez?

 • Veda Hutbesi
 • Medine Sözleşmesi
 • Kan davası ve köleliğin yasaklanması
 • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Soru 8

Din, her zaman bireyi esas almış ve insanın davranışlarından sorumlu olacağını bildirmiştir.
Aşağıda verilen ayetlerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez?

 • “Hiç kimse başkasının günah yü künü yüklenmez...” (Zümer suresi, 7. ayet)
 • “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.” (Zilzâl suresi, 7 ve 8. ayetler)
 • “Ve de ki: Gerçek, rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin...” (Kehf suresi, 29. âyet)
 • “Mü’minler o kimselerdir ki, Allah’ın adı anıldığında yürekleri titrer, kendilerine Allah’ın âyetleri okunduğunda bu onların imanını arttırır.” (Enfâl suresi, 2. âyet)
Soru 9

Aşağıda laiklik hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Devletin tüm inançlara eşit mesafede olmasıdır.
 • Belli bir inancı empoze etmek için ortaya çıkmıştır.
 • 1789 Fransız İhtilali ile laiklik önemini yitirmiştir.
 • Rönesans ve Reform hareketleri laikliği olumsuz etkilemiştir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi laikliğin temel amaçlarından biri değildir?

 • Din ve vicdan hürriyetini güvence altına almak.
 • Dinde ruhbanlık anlayışını yaygınlaştırmak
 • Dinin istismarını ortadan kaldırmak
 • Bilimsel çalışmaların önünü açmak
Soru 11

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına Laiklik ilkesi kaç yılında girmiştir?

 • 1919
 • 1924
 • 1937
 • 1960
Soru 12

Atatürk’ün laiklik anlayışında aşa ğıdakilerden hangisi yoktur?

 • Tutuculuk
 • Çağdaşlık
 • Dindarlık
 • Hoşgörü
Soru 13

Laiklik ilkesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • İfade özgürlüğü
 • Hukukun üstünlüğü
 • Din ve mezhep taassubu
 • İnançlara saygı
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi TürklerinMüslüman olma sürecini kolaylaş tıran durumlardan biri değildir?

 • Emevilerin tutumları
 • Ehl-i beytle tanışmaları
 • Abbasilerle kurulan ilişkiler
 • Tek tanrı ve ahiret inancı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslüman Türk devletlerinden biri değildir?

 • Karahanlılar
 • Gazneliler
 • Hazarlar
 • İtil Volga Bulgar Devleti
Soru 16

• 699 yılında Kûfe’de doğdu, 767 yılında Bağdat’ta vefat etti.
• Türklerin İslam anlayışının oluşmasında etkili olmuş bir fıkıh âlimidir.
• Eserleri; Fıkh-ı Ekber ve el-Âlim ve’l-Müteallim’dir.
Hakkında bilgi verilen İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • İmam Eş’ari
 • İmam Şafii
 • Ahmet Yesevî
 • Ebu Hanife
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Gök Tanrı inancının temel özelliklerinden biri değildir?

 • Tanrı bir ve tektir.
 • İyilik ve kötülüğün karşılığı sadece dünyadadır.
 • Dünya hayatından sonra sonsuz bir hayat vardır.
 • Yaratan, yaşatan ve koruyandır.
Soru 18

• Kitabü’t-Tevhit
• Kitabü’l-Makâlât
• Te’vilatu’l-Kur’ân Bu eserler aşağıdaki alimlerden hangisine aittir?

 • İmam Şafii
 • Ahmet Yesevî
 • Ahî Evran
 • İmam Maturidi
Soru 19

Anadolu’da esnaf ve sanatkârlar arasında dayanışmayı sağlayan, dinî ve ahlakî kurallarla iktisadî kuralları birleştirip, sosyal bir yapıya kavuşturan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahilik
 • Yesevilik
 • Mevlevîlik
 • Bektaşilik
Soru 20

İslam dünyasına Türkler vasıtasıyla yayılmıştır. Suluboya veya altın yaldız kullanılarak kâğıt ya da deri üzerine resim yapma sanatıdır. Öndeki objelerle arkadakiler aynı büyüklükte çizilir. Nakşî, Levnî ve Nigarî bu sanatın ustalarındandır.
Hakkında bilgi verilen sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ebru
 • Tezhip
 • Hüsnü Hat
 • Minyatür
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBBACDDABCACACDBDAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?