Din Kültürü 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

• Allah’ın isimlerinden biridir. Her şey kendisine muhtaç olduğu halde kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan anlamına gelir.
• Allah’ın subuti sıfatlarından biridir. Yoktan var etmek, var olmayanı örneği ve benzeri olmadığı halde ortaya koymak demektir.
Bu isim ve sıfatlar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Samed - Tekvin
 • Vücut - Kıdem
 • Kudret - İrade
 • İlim - Kelam
Soru 2

Allah’ın her şeyi önceden bilip takdir etmesine ne denir?

 • Kaza
 • Tevekkül
 • İlim
 • Kader
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân-ı Kerim’le ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • Hızlı ve seri bir şekilde okunması gerekir.
 • Dünya ve ahiret mutluluğuna ulaş tırır.
 • Hükümleri kıyamete kadar geçerlidir.
 • Allah ile iletişim kurma yollarından biridir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi temel inanç esaslarından biri değildir?

 • Allah
 • Peygamberler
 • Ahiret
 • Salih ameller
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi “zatî sıfatları” ifade etmektedir?

 • Meleklere ait olan sıfatlar
 • Sadece Allah’a ait olan sıfatlar
 • Sadece insanlara ait olan sıfatlar
 • Allah’ta sınırsız diğer canlılar da sınırlı olan sıfatlar
REKLAM
Soru 6

Peygamberler çok zeki, akıllı ve anlayışlı kimselerdir.
Bu cümlede peygamberlerin sıfatlarından hangisine değinilmiştir?

 • Emanet
 • Tebliğ
 • Fetanet
 • İsmet
Soru 7

• Mucize
• Resul
• Nebi
Aşağıdaki tanımlardan hangisi bu kavramlardan birine ait değildir?

 • Kendisine kutsal kitap gönderilen peygamberlerdir.
 • Kişinin dünyada yaptığı amellerden sorgulanmasıdır.
 • Kutsal kitap verilmeyip önceki kitaplara uyan peygamberlerdir.
 • Allah’ın emri ile yalnız peygamberlerin gösterdiği olağanüstü işlerdir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kadere inanan kişinin davranışları arasında yer almaz?

 • Sıkıntıların sebebini kadere yükler.
 • Yanlış tutum ve davranışlardan vazgeçer.
 • İnsanlara karşı adaletli ve merhametlidir.
 • Allah’ın emir ve yasaklarına uymaya özen gösterir.
Soru 9

Allah’a saygı ile boyun eğmek, emirlerine itaat etmek, vermiş olduğu sayısız nimetlere karşı şükran borcunu yerine getirmektir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dua
 • İnanç
 • İbadet
 • Nübüvvet
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi inanç ile ibadet arasındaki ilişki hakkında doğrudur?

 • İnanmak için ibadet etmek şarttır.
 • Her ikisi de eşit derecede önemlidir.
 • İnanmak ile ibadet etmek aynı şeydir.
 • İbadet inancı korur ve kuvvetlendirir.
Soru 11

Namazın kılınışı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Secdeden sonra rükuya varılır.
 • Niyetten sonra başlama tekbiri alınır.
 • Son oturuşta Ettehiyyatü duası okunur.
 • İki rekâtta toplam dört defa secde yapılır.
Soru 12

“Her kim yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi bırakmazsa, Allah onun yemesini, içmesini bırakmasına değer vermez.”
Bu hadiste aşağıdaki ibadetlerden hangisi hakkında bir uyarı vardır?

 • Zekât
 • Hac
 • Oruç
 • Namaz
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi zekât verilecek kimseler arasında yer almaz?

 • Yolculuk esnasında mağdur düşen yolcular
 • Bakmakla yükümlü olunan kimseler
 • Özgürlüğü elinden alınmış kimseler
 • Geliri olmayan ihtiyaç sahipleri
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi haccın şartlarından biri değildir?

 • İhrama girmek
 • Kabe’yi tavaf etmek
 • Arafat’ta vakfe yapmak
 • Sa’y yapmak
Soru 15

“Ey Muhammed! De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahy olunuyor. Kim Rabb’ine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabb’ine ibadette kimseyi ortak koşmasın.”
(Kehf suresi, 110. ayet)
Bu ayetten Hz. Peygamber’le ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Hz. Peygamber’e itaat, Allah’a itaattir.
 • İnsanlardan farkı Allah’tan vahiy almasıdır.
 • Diğer insanlarda var olan özelliklere sahiptir.
 • İnsanlara salih amel işlemelerini öğütlemiştir.
Soru 16

“O, nefsi arzusu ile konuşmaz. Size okuduğu Kur’an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.”
(Necm suresi, 3-4 ayetler)
“De ki: ”Eğer Allah dileseydi, ben size onu okumazdım. Allah da size onu bildirmezdi.”
(Yunus suresi, 16. ayet)
Bu ayetler peygamberlerin ortak özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Tebliğ
 • Emanet
 • Fetanet
 • İsmet
Soru 17

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde tevhit konusuna vurgu yapılmamıştır?

 • “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...” (Enbiya suresi, 22. ayet)
 • “De ki: ‘Eğer onların iddia ettiği gibi, Allah’la beraber (başka) ilâhlar olsaydı, o zaman o ilâhlar da Arş’ın sahibine ulaşmak için elbette bir yol ararlardı.” (İsra suresi, 42. ayet)
 • “De ki: ‘O, Allah’tır, bir tektir. AllahSamed’dir. (Her şey O’na muhtaç tır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)” (İhlas suresi, 1-2. ayetler)
 • “Yeryüzü kendine has bir sarsıntı ya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, ‘Ona ne oluyor?’ dediği zaman, işte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır.” (Zilzal suresi, 1-4. ayetler)
Soru 18

Kur’an’ın doğru bilgi, doğru inanç ve doğru davranışlarla gösterdiği İslam yoluna ___________ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

 • Tevhit inancı
 • Salih amel
 • sırat-ı müstakim
 • Temel ibadetler
Soru 19

Kur’an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kur’an anlaşılmak için indirilmiştir.
 • 6000 ayet - 124 sureden oluşur.
 • Tüm insanlara gönderilmiştir.
 • Arapça olarak nazil olmuştur.
Soru 20

Hz. Muhammed (sav.)’in söz, fiil ve takrirlerine ne denir?

 • Farz
 • Vacip
 • Sünnet
 • Nafile
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADADBCBACDACBDAADCBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?