Din Kültürü 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

• Selçuklu döneminde resmî kurum niteliği kazanmıştır.
• En büyüğü 1067’de Nizamülmülk tarafından kurulmuştur.
• “Ders okunan yer” anlamına gelir.
Hakkında bilgi verilen eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Küttap
 • Medrese
 • Suffe
 • Cami
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tüm hak ve özgürlüklerin temelini oluşturur?

 • İbadet etme hakkı
 • Özel yaşamın gizliliği hakkı
 • Seçme ve seçilme hakkı
 • Yaşama ve sağlık hakkı
Soru 3

I. İlim ve hikmet, Müslümanın yitiğidir. Nerede bulursa onu alır.
II. İzin almadan bir kimsenin evinin içine bakmak hiç kimseye helal değildir.
III. Kişi, elinin emeğiyle kazandığından daha temiz bir kazanç elde etmemiştir.
Bu hadislerde konu edinilen temel hak ve hürriyetlerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ekonomik, İnanç, İbadet
 • Düşünce, İbadet, İnanç
 • Eğitim, Özel yaşamın gizliliği, Ekonomik
 • Düşünce, Özel yaşamın gizliliği, Eğitim
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kötü alış kanlıkların, hak ve özgürlüklerin kullanımına etkisi ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • Temel hak ve hürriyetlerden uzaklaştırır.
 • Bazı hakların kullanımı tehlikeye girer.
 • Kumar ekonomik haklara darbe vurur.
 • Hürriyetlerin önündeki tehditleri ortadan kaldırır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının temel amacıdır?

 • İnsanlar arasında adalet ve eşitliği sağlamak
 • İnsanları zararlı alışkanlıklardan korumak
 • Din ve vicdan hürriyetini devam ettirmek
 • İbadethaneleri serbestçe kullanı ma açmak
REKLAM
Soru 6

Topluma ya da kişiye zarar vermek İslam dininde aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • Kul hakkı ihlali
 • İftira etme
 • Gıybet etme
 • Kamu hakkı ihlali
Soru 7

Aşağıdaki Türk-İslam âlimlerinden hangisi tıp ilmi alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır?

 • Piri Reis
 • İbn-i Sina
 • İbni Rüşd
 • Harezmî
Soru 8

Gökyüzünü izlemeye yarayan, gezegenlerin yerini tespit etmede kullanılan Usturlabı (Teleskop) icat eden İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • El Biruni
 • Farabî
 • İbrahim el-Fezari
 • Ömer Hayyam
Soru 9

• Taberi
• Zemahşeri
• Ebussuud Efendi
Bu isimler aşağıdaki bilim dallarından hangisi ile ilişkilidir?

 • Astronomi
 • Tefsir
 • Hadis
 • Matematik
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün İslam dini hakkındaki görüşlerinden biri değildir?

 • Temeli sağlamdır.
 • Akla yatkındır.
 • Mükemmeldir.
 • Vazgeçilebilir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi taassupla ilgili yanlış bir bilgidir?

 • Bir düşünceye körü körüne bağ lanmaktır.
 • Farklılıklara karşı çıkmaya neden olur.
 • Saygı ve hoşgörü ortamında gelişir.
 • Düşmanı ilim, dostu cahilliktir.
Soru 12

Din–bilim ilişkisi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Din de bilim de akla önem verir.
 • Din ve bilim birbiriyle çelişmektedir.
 • Din de bilim de insanın mutluluğunu amaçlar.
 • Dinin kaynağı vahiy, bilimin ise deney ve gözlemlerdir.
Soru 13

“İki nimet vardır ki, insanlardan çoğu,bunları güzel kullanmakta aldanmış tır: Sıhhat ve boş vakit.”
Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılamaz?

 • Sağlıklı kişiler vakitlerini iyi değerlendirirler.
 • Vakti kullanmak da sağlığımız kadar önemlidir.
 • Vakit ve sağlık Allah’ın verdiği nimetlerdendir.
 • Sağlık konusunda ihmalkâr davranılmamalıdır.
REKLAM
Soru 14

“Herkesin görüş ve anlatım özgürlüğü hakkı vardır.”
İnsan hakları evrensel beyannamesindeki bu madde temel hak ve özgürlüklerden hangisine dayanak oluşturur?

 • Yaşama ve sağlık
 • Düşünce ve ifade
 • Eğitim ve öğretim
 • İnanç ve ibadet
Soru 15

“Gökleri yedi kat üzerine yaratan odur. Rahman’ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü çevir de bir bak, bir çatlak görebilir misin?”
(Mülk suresi, 3. ayet)
Bu ayete göre İslam dini bilgi kaynaklarından hangisinin kullanılmasını teşvik etmektedir?

 • Vahiy
 • Duyular
 • Akıl
 • Rüya
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetindeki eğitim ve eğitim kurumlarıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • Saraylarda devlet adamlarının çocuklarına müeddipler ders verirdi.
 • İslam eğitim kurumlarından en etkili olanı medreselerdir.
 • Medresenin temelleri Osmanlı döneminde atılmıştır.
 • Camiler, küttaplar ilim faaliyetleri için kullanılmıştır.
Soru 17

“Gerçek ancak Rabb’indendir. Artık, sakın şüpheye düşenlerden olmayasın.”
(Bakara suresi, 147. ayet)
Bu ayete göre şüpheye düşülmeyecek olan bilgi kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vahiy
 • Akıl
 • Duyular
 • Sezgi
Soru 18

Kul hakkının kişiyi ilgilendiren yönü olduğu gibi toplumu ilgilendiren yönü de vardır.
Aşağıdakilerden hangisi toplumu ilgilendiren kul haklarından biri değildir?

 • Vergi vermek
 • Seçimlere katılmak
 • Askere gitmek
 • Zengin olmak
Soru 19

Hukuk kurallarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Herkes için geçerlidir.
 • Sosyal hayatı düzenler.
 • Sözlü geleneklere dayanır.
 • İnsanların haklarını korur.
Soru 20

“Düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde insan;___________”
Bu cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse yanlış olur?

 • Görüşlerini toplu olarak açıklayabilir.
 • Düşünce ve kanaatlerini tek başı na açıklayabilir.
 • Düşüncelerini savunabilir, başkalarına iletebilir.
 • Başkalarının düşünce ve ifadelerini gözardı edebilir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCDAABCBDCBABBCADCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?