Din Kültürü 5 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

• Allah’ın başlangıçtan sonsuza kadar olmuş ve olacak olan tüm olayların yerini ve zamanını bilip takdir etmesidir.
• Allah’ın önceden takdir edip belirlediğiolayların yeri ve zamanı geldi ğinde gerçekleşmesidir.
Bu bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangilerine aittir?

 • Hayır ve şer
 • İrade ve rızık
 • Kader ve kaza
 • Tevekkül ve irade
Soru 2

Yüce Allah’ın dilediği her şeyi yapabilme gücüne külli irade, insanın bir şeyi yapıp yapmama gücünün sınırlı olmasına ise cüzi irade denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi cüzi iradeye örnek oluşturur?

 • Yoktan var etmek
 • Evrende bir düzen oluşturmak
 • Gece gündüz süresini belirlemek
 • Güneşi enerji kaynağı olarak kullanmak
Soru 3

Örf ve âdetleri de fıkıhta ikincil delil olarak kabul eden mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hanefilik
 • Şafiilik
 • Malikilik
 • Caferilik
Soru 4

“… Kararını verdiğin zaman artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever.”
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
Bu ayet aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilidir?

 • Rızık
 • Tevekkül
 • Kaza
 • Kader
Soru 5

“Hiçbir başarı tesadüf olmadığı gibi, başarısızlık da kaderin bir sonucu değildir.”
Bu sözle anlatılmak istenen dü şünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnsan cüzi iradesiyle sınırlı bir varlıktır.
 • İnsan kaderini yaşar.
 • Başarı ya da başarısızlık kaderimizdir.
 • İnsan için ancak çalışmasının kar şılığı vardır.
REKLAM
Soru 6

“Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir…”
(Şûrâ suresi, 30. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Musibetler kaçınılmazdır.
 • Musibetlerin sorumlusu insanlardır.
 • Musibetlerin sebebi davranışlardır.
 • İnsanın başına gelenler sebepsiz değildir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi İslam Dinindeki ibadetlerde bulunması gereken ilkelerden biri değildir?

 • İsteklilik
 • Kolaylık
 • Gizlilik
 • Gösterişten uzak olmak
Soru 8

• Suyun bulunmadığı ortamlarda teyemmüm ile abdest almak
• Hasta veya yolcuların Ramazan orucunu erteleyebilmesi
• Soğuk havalarda mest giyilmesi
Aşağıdaki hadis ve ayetlerden hangisi verilen örneklerle ilişkili değildir?

 • “Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez…” (Bakara suresi, 185. ayet)
 • “Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez…” (Mâide suresi, 6. ayet)
 • “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.” (Hadis-i Şerif)
 • “Bilesiniz ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Ra’d suresi, 28. ayet)
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin bireysel faydalarındandır?

 • Yardımlaşmayı artırır.
 • Sorumluluk bilincini geliştirir.
 • Diğerkâmlığı yerleştirir.
 • Birlik ve beraberliği sağlar.
Soru 10

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İbadetler, insanı Allah’a yaklaştırır.
 • İbadetler maneviden çok maddi menfaat sağlar.
 • Diğerkâmlık, başkası için fedakârlıkta bulunmaktır.
 • Allah’ın rızasına uygun olan her davranış ibadettir.
Soru 11

Hz. Muhammed’in adı anıldığında söylenen ve kısaca (sav.) olarak yazılan dua cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Allah’ım! Muhammed’e ve onun ümmetine hayır ve bereket ver.
 • Bütün güzellikler Peygamber’in ve ehl-i beytinin üzerine olsun.
 • Allah’ın rahmeti ve selamı O’nun (Peygamber’in)üzerine olsun.
 • Allah’tan başka ilah yoktur ve Hz. Muhammed O’nun resulüdür.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muham­med’in (sav.) sahip olduğu özelliklerden biri değildir?

 • Merhamet
 • Doğruluk
 • Kararlı olmak
 • Hırslı olmak
Soru 13

Müşriklerin işkenceleri sonucu bütün mallarını Mekke’de bırakıp Medine’ye göç eden muhacirlere, Medineli Müslümanlar (ensar), evlerini açmış ve her şeylerini onlarla paylaşmışlardır.
Medineli Müslümanların bu davranışı aşağıdaki özelliklerden hangisine örnek oluşturur?

 • Diğerkamlık
 • Dürüstlük
 • Hoşgörü
 • Sabır
REKLAM
Soru 14

Sözlükte görüş, akım, gidilen ve takip edilen yol anlamlarına gelir. Dini terim olarak kendi içinde tutarlı bir metot ve düşünce sistemine sahip olma,belli fikirler ve şahıslar etrafında olu şan itikadi ve fıkhi oluşumlardır.
Açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tasavvuf
 • Mezhep
 • Din
 • Sünnet
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi İslam dü şüncesinde yorumları birleştiren temel unsurlardan biri değildir?

 • Tevhit
 • Ahiret
 • Kader
 • Kur’an-ı Kerim
Soru 16

Muhkem ayetler: Açık, kesin, manası herkes tarafından aynı şekilde anlaşılan ayetlerdir.
Müteşabih ayetler: Birden fazla anlama gelebilen, manası herkes tarafından kolayca anlaşılamayan, açıklanması için başka delillere ihtiyaç duyulan ayetlerdir.
Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi müteşabih ayetlere örnektir?

 • “De ki: O Allah’tır, tektir.” (İhlâs suresi, 1. ayet)
 • “Sana buyrulduğu gibi dosdoğru ol!...” (Hûd suresi, 112. ayet)
 • “…Allah’ın eli onların elleri üzerindedir.” (Fetih suresi, 10. ayet)
 • “Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın aleyhine de olsa adaletten asla ayrılmayın…” (Nisâ suresi, 135. ayet)
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi İslamdüşüncesinde ortaya çıkan amelî fıkhî yorumlardan biri değildir?

 • Maturidilik
 • Hanefilik
 • Caferilik
 • Şafiilik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi İslam dü şüncesinde yorum farklılıklarının sonuçlarından biri değildir?

 • Dini yaşamada kolaylık sağlamış tır.
 • İslam düşünce ve kültürüne zenginlik katmıştır.
 • Farklı ilim dallarının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.
 • Teknik ilerlemelere zemin hazırlamıştır.
Soru 19

• Hz. Muhammed’den (sav.) sonra ilk halife Hz. Ali’dir.
• Açık veya gizli bir tehlike karşısında inancını gizlemek esastır.
• Hz. Ali ve onun soyundan gelenler Allah’ın emri ile seçilmiş, günahsız ve masum imamlardır.
Bu bilgiler aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir?

 • Mu’tezile
 • Şia
 • Eş’arilik
 • Haricîlik
Soru 20

Mu’tezile mezhebinin temel gö rüşlerinden olan “El menzile beynel menzileteyn’’ kavramı neyi ifade etmektedir?

 • İnsanın eylemlerinde özgür olmasını
 • Allah’ın zatı ve sıfatlarıyla bir olmasını
 • Büyük günah işleyenin iman ile küfür arasında olmasını
 • İnsanların iyilikle emrolunması, kötülükten alıkonmasını
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDABDADDBBCDABCCADBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?