GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 7 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Mevlana öldüğü günü, çok sevdiği yüce Allah’a kavuşma günü olarak görmüş ve bu güne şeb-i arûs demiştir. Şeb-i arûs; âşığın maşukuna kavuştuğu gece, vuslat gecesi, sevgiliye kavuşma anlamına gelir.
Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • A) Ölüm vaktini yalnızca Allah bilir.
 • B) Ölüm, gerçek sevgiliye kavuş maktır.
 • C) Ölüm bir son değil yeni bir do ğuştur.
 • D) Şeb-i arûs, âşık ile maşukun buluşmasıdır.
SORU 2

Rükû ve secdesi olmayan, dua niyetiyle kılınan namaz aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Cuma
 • B) Cenaze
 • C) Teravih
 • D) Bayram
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi ölen bir kimsenin arkasından yapılması gereken dini görevlerden değildir?

 • A) Dua etmek
 • B) Cenazesine katılmak
 • C) Kur’an-ı Kerim okumak
 • D) Cenaze evinde yemek vermek
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi kişinin ölümünden sonra amel defterinin açık kalmasını sağlayan amellerden biri değildir?

 • A) Oruç tutmak
 • B) İyi evlat yetiştirmek
 • C) Faydalanılan bir ilim bırakmak
 • D) Okul, hastane, cami vb. yaptırmak
SORU 5

Kıyametin kopması ile başlayacak ve ebedi olarak devam edecek olan hayattır.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Berzah
 • B) Mahşer
 • C) Ahiret
 • D) Sırat
SORU 6

Cenaze namazının hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sünnet-i müekkede
 • B) Farz-ı Kifaye
 • C) Müstehap
 • D) Vacip
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi ibadet değeri taşımayan davranışlardandır?

 • A) Dua etmek
 • B) Fal bakmak
 • C) Tövbe etmek
 • D) Namaz kılmak
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi tövbenin şartlarından biri değildir?

 • A) Günahı terk etmek
 • B) Yaptığına pişman olmak
 • C) Bir daha yapmamaya karar vermek
 • D) Günahtan dolayı ümitsizliğe düşmek
SORU 9

Aşağıdaki kavramlardan hangisi nitelik bakımından diğerlerinden farklıdır?

 • A) Mağfiret
 • B) İstiğfar
 • C) Adalet
 • D) Tövbe
SORU 10

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Hatanın neresinden dönülürse kârdır.
 • B) Dua her zaman ve her yerde yapılabilir.
 • C) İnsan her zaman hata yapabilen bir varlıktır.
 • D) Günahlardan arınmak için tövbe bir kez yapılabilir.
SORU 11

Hz. Muhammed (sav.)’in şahit olduğu olaya veya kendisine arz edilen bir meseleye karşı çıkmaması, onu tasdik etmesidir.
Tanımlanan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sözlü sünnet
 • B) Fiili sünnet
 • C) Takriri sünnet
 • D) Nebevi sünnet
SORU 12

“Size iki şey bırakıyorum. Onlara sıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız: Allah’ın kitabı ve Resulü’nün sünneti.”
Bu hadise göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kur’an evrensel, sünnet ise yereldir.
 • B) Sünnet Kur’an’dan sonra ikinci kaynaktır.
 • C) Hz. Peygamber Kur’an’ın ilk açıklayıcısıdır.
 • D) Kur’an ve sünnet Müslümanın yolunu belirler.
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Kütübü sittede yer alan hadis kaynaklarından biri değildir?

 • A) Sahih-i Buhari
 • B) Sünen-i Darimi
 • C) Sünen-i Tirmizi
 • D) Sünen-i İbni Mace
SORU 14

Kur’an’ın herhangi bir hüküm getirmediği konuda sünnetin Kur’an’ın bütününe uygun bir hüküm ortaya koymasıdır.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tashih
 • B) Teşrî
 • C) Te’kid
 • D) Takyid
SORU 15

Musahiplik kavramı aşağıdaki tasavvufi geleneklerin hangisinde yer alır?

 • A) Mevlevîlik
 • B) Kâdirîlik
 • C) Nakşibendîlik
 • D) Alevilik- Bektaşilik
SORU 16

İslam’ın temel ilkelerine dayanarak nefsi arındırma, ahlakı güzelleştirme ve bu şekilde dini yaşayarak Allah’a ulaşma yoludur.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mezhep
 • B) Fırka
 • C) Tasavvuf
 • D) Sırat
SORU 17

Tasavvufi düşüncede Allah-varlık ilişkisi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz?

 • A) Allah tüm varlığın sahibi ve yaratıcısıdır.
 • B) Allah kâinatı bir düzen ve ölçü içinde yaratmıştır.
 • C) Bütün âlem, Allah’ın varlığına ve birliğine birer delildir.
 • D) Allah tüm varlıkları yaratmış ve kendi hâline bırakmıştır.
SORU 18

• 1281 yılında Horasan’ın Nişabur şehrinde doğmuştur.
• Hoca Ahmet Yesevi’nin, Allah sevgisi ve güzel ahlak öğretisini Anadolu’ya taşımıştır.
• Makâlât ve Velâyetname adlı iki önemli eseri vardır.
Hakkında bilgi verilen mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hacı Bektaş Velî
 • B) Ahî Evran
 • C) Yunus Emre
 • D) Mevlana Celaleddin Rumi
SORU 19

Birlikte yaşama ve hoşgörü kültü rü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) İslam barış, huzur ve esenlik dinidir.
 • B) Kutuplaşma ve çatışmadan uzak durulmalıdır.
 • C) Barış ve hoşgörü toplumsal uzlaş mayı doğurur.
 • D) Farklı düşüncelerin olduğu yerde çatışma olur.
SORU 20

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • A) Nakşibendilik: Bahaeddin Nakşibend
 • B) Nusayrilik: Muhammed bin Nusayr
 • C) Mevlevilik: Abdülkadir Geylani
 • D) Yesevilik: Hoca Ahmet Yesevi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABDACBBDCDCABBDCDADC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?