GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 7 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Mevlana öldüğü günü, çok sevdiği yüce Allah’a kavuşma günü olarak görmüş ve bu güne şeb-i arûs demiştir. Şeb-i arûs; âşığın maşukuna kavuştuğu gece, vuslat gecesi, sevgiliye kavuşma anlamına gelir.
Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Ölüm vaktini yalnızca Allah bilir.
 • Ölüm, gerçek sevgiliye kavuş maktır.
 • Ölüm bir son değil yeni bir do ğuştur.
 • Şeb-i arûs, âşık ile maşukun buluşmasıdır.
SORU 2

Rükû ve secdesi olmayan, dua niyetiyle kılınan namaz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cuma
 • Cenaze
 • Teravih
 • Bayram
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi ölen bir kimsenin arkasından yapılması gereken dini görevlerden değildir?

 • Dua etmek
 • Cenazesine katılmak
 • Kur’an-ı Kerim okumak
 • Cenaze evinde yemek vermek
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi kişinin ölümünden sonra amel defterinin açık kalmasını sağlayan amellerden biri değildir?

 • Oruç tutmak
 • İyi evlat yetiştirmek
 • Faydalanılan bir ilim bırakmak
 • Okul, hastane, cami vb. yaptırmak
SORU 5

Kıyametin kopması ile başlayacak ve ebedi olarak devam edecek olan hayattır.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Berzah
 • Mahşer
 • Ahiret
 • Sırat
SORU 6

Cenaze namazının hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sünnet-i müekkede
 • Farz-ı Kifaye
 • Müstehap
 • Vacip
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi ibadet değeri taşımayan davranışlardandır?

 • Dua etmek
 • Fal bakmak
 • Tövbe etmek
 • Namaz kılmak
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi tövbenin şartlarından biri değildir?

 • Günahı terk etmek
 • Yaptığına pişman olmak
 • Bir daha yapmamaya karar vermek
 • Günahtan dolayı ümitsizliğe düşmek
SORU 9

Aşağıdaki kavramlardan hangisi nitelik bakımından diğerlerinden farklıdır?

 • Mağfiret
 • İstiğfar
 • Adalet
 • Tövbe
SORU 10

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hatanın neresinden dönülürse kârdır.
 • Dua her zaman ve her yerde yapılabilir.
 • İnsan her zaman hata yapabilen bir varlıktır.
 • Günahlardan arınmak için tövbe bir kez yapılabilir.
SORU 11

Hz. Muhammed (sav.)’in şahit olduğu olaya veya kendisine arz edilen bir meseleye karşı çıkmaması, onu tasdik etmesidir.
Tanımlanan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sözlü sünnet
 • Fiili sünnet
 • Takriri sünnet
 • Nebevi sünnet
SORU 12

“Size iki şey bırakıyorum. Onlara sıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız: Allah’ın kitabı ve Resulü’nün sünneti.”
Bu hadise göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Kur’an evrensel, sünnet ise yereldir.
 • Sünnet Kur’an’dan sonra ikinci kaynaktır.
 • Hz. Peygamber Kur’an’ın ilk açıklayıcısıdır.
 • Kur’an ve sünnet Müslümanın yolunu belirler.
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Kütübü sittede yer alan hadis kaynaklarından biri değildir?

 • Sahih-i Buhari
 • Sünen-i Darimi
 • Sünen-i Tirmizi
 • Sünen-i İbni Mace
SORU 14

Kur’an’ın herhangi bir hüküm getirmediği konuda sünnetin Kur’an’ın bütününe uygun bir hüküm ortaya koymasıdır.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tashih
 • Teşrî
 • Te’kid
 • Takyid
SORU 15

Musahiplik kavramı aşağıdaki tasavvufi geleneklerin hangisinde yer alır?

 • Mevlevîlik
 • Kâdirîlik
 • Nakşibendîlik
 • Alevilik- Bektaşilik
SORU 16

İslam’ın temel ilkelerine dayanarak nefsi arındırma, ahlakı güzelleştirme ve bu şekilde dini yaşayarak Allah’a ulaşma yoludur.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mezhep
 • Fırka
 • Tasavvuf
 • Sırat
SORU 17

Tasavvufi düşüncede Allah-varlık ilişkisi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz?

 • Allah tüm varlığın sahibi ve yaratıcısıdır.
 • Allah kâinatı bir düzen ve ölçü içinde yaratmıştır.
 • Bütün âlem, Allah’ın varlığına ve birliğine birer delildir.
 • Allah tüm varlıkları yaratmış ve kendi hâline bırakmıştır.
SORU 18

• 1281 yılında Horasan’ın Nişabur şehrinde doğmuştur.
• Hoca Ahmet Yesevi’nin, Allah sevgisi ve güzel ahlak öğretisini Anadolu’ya taşımıştır.
• Makâlât ve Velâyetname adlı iki önemli eseri vardır.
Hakkında bilgi verilen mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hacı Bektaş Velî
 • Ahî Evran
 • Yunus Emre
 • Mevlana Celaleddin Rumi
SORU 19

Birlikte yaşama ve hoşgörü kültü rü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • İslam barış, huzur ve esenlik dinidir.
 • Kutuplaşma ve çatışmadan uzak durulmalıdır.
 • Barış ve hoşgörü toplumsal uzlaş mayı doğurur.
 • Farklı düşüncelerin olduğu yerde çatışma olur.
SORU 20

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Nakşibendilik: Bahaeddin Nakşibend
 • Nusayrilik: Muhammed bin Nusayr
 • Mevlevilik: Abdülkadir Geylani
 • Yesevilik: Hoca Ahmet Yesevi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABDACBBDCDCABBDCDADC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler