Din Kültürü 8 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Barışın hâkim olduğu toplumlarda aşağıdakilerden hangisi görülmez?

 • Sağlıklı ve güzel ilişkiler kurulur.
 • Kültürel değerler korunup, geliş tirilir.
 • Mutlu ve huzurlu bir ortam oluş turulur.
 • Farklı düşünceler kin ve nefrete yol açar.
Soru 2

Giderdim gönülden kini, kin tutanın yoktur dini.
Düşmanımız kindir bizim, biz kimseye kin tutmayız.

Bu dizede aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • Şeytan insana vesvese verir.
 • Kin tutmak kötü bir davranıştır.
 • İslam evrensel bir dindir.
 • Kin tutanlar düşman edinilmelidir.
Soru 3

İlkel toplumlarda önemli kabul edilen bitki, hayvan gibi varlıklarda ve kabile reisi, sihirbaz gibi kişilerde bulunduğuna inanılan doğaüstü güçtür.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mana
 • Efsane
 • Yüce tanrı
 • Büyü
Soru 4

“Din duygusu insanın yaratılışından gelen bir olgudur. İnsan yaratılış itibari ile her zaman sığınacağı, dua edip yalvaracağı yüce bir varlığa inanma ihtiyacı hissetmiştir.”
(Max Müller)
Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • İnanma insan doğasında var olan bir ihtiyaçtır.
 • Dinin kaynağı Allah’tır.
 • Dinin mesajları evrenseldir.
 • Dinde ahlaki ilkeler vardır.
Soru 5

Yahudiler ibadetlerini ___________ denilen yerlerde yaparlar ve din adamlarına ___________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?

 • sinagog - rahip
 • kilise - haham
 • havra - haham
 • Havra - rahip
REKLAM
Soru 6

Yahudiliğin inanç esaslarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Kutsal günleri pazardır.
 • İbadetlerde Kudüs’e dönülür.
 • Kutsal kitapları Ahdi Atik’tir.
 • Tanrı Yehova birdir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlığa ait bir bilgi değildir?

 • Bütün insanlar günahkâr olarak doğarlar.
 • İnanç esaslarının temelini teslis oluşturur.
 • Din adamlarına haham denir.
 • Haç dini sembolleridir.
Soru 8

İslam dininin temel özellikleri hakkında hangisi söylenemez?

 • İbadetler sadece Allah için yapılır.
 • Herkes Allah katında eşittir.
 • Ahiret inancı vardır.
 • Ruhban sınıfı vardır.
Soru 9

Hinduizm’deki kast sisteminin en alt sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sudralar
 • Vaisyalar
 • Kşatriyalar
 • Brahmanlar
Soru 10

Hinduizm inancında kutsal kabul edilen, günahlardan arınmak için yıkanılan ve ölenlerin küllerinin savrulduğu nehir aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ren
 • Ganj
 • Nil
 • Amazon
Soru 11

Budizm’in kutsal metinlerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mişna
 • Bodhi
 • Tipitaka
 • Nirvana
Soru 12

İlahi olmayan dinlerin inanç ve ibadetleri hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Çok tanrı inancı hâkimdir.
 • Tüm peygamberlere inanılır.
 • Ahirete dair detaylı bilgi yoktur.
 • İbadetler tanrılaştırılan objelere yapılır.
Soru 13

Bütün dinlerin ortak yönleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • İbadet dua ve ayinler aynı şekilde yapılır.
 • Ahlaki ilkelerde ortak noktalar vardır.
 • Yol gösterici kutsal kitapları vardır.
 • Tek tanrı inancına sahiptirler.
REKLAM
Soru 14

• Şavuot bayramı
• Paskalya bayramı
Bu bayramlar aşağıdaki dinlerden hangilerine aittir?

 • Yahudilik - Hristiyanlık
 • Budizm - Hinduizm
 • Hinduizm - Hristiyanlık
 • Yahudilik - Budizm
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yalnızca İslam dinine özgüdür?

 • Tanrı için kurban kesilmesi
 • Kutsal bir mekânda dua edilmesi
 • İbadete davetin ezanla yapılması
 • Hac için kutsal yerlerin ziyaret edilmesi
Soru 16

Yolları ve gölgelikleri, insanların oturup dinlendikleri yerleri kirletmekten sakının.
Bu hadis aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

 • Varlıklara merhametle yaklaşmak
 • Başa gelen musibetlere sabretmek
 • Haksızlıklara karşı çıkmak
 • Çevreyi temiz tutmak
Soru 17

Geleneksel ilkel dinlerin inanç sisteminde, ruhlarla bağlantı kurduğuna inanılan, dini ayin ve törenleri yöneten din adamlarına ne denir?

 • Mana
 • Totem
 • Şaman
 • Tabu
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde yaşamış din bilginlerinden biri değildir?

 • Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
 • Babanzade Ahmet Naim Efendi
 • Mehmet Rıfat Börekçi
 • Ebussuud
Soru 19

“Milletimiz, din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete sahiptir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet, milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz.”
(Atatürk)
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Millet dinine daima sahip çıkmıştır.
 • Din ve dil birleştirici unsurlardır.
 • Din milli kültürün bir parçasıdır.
 • Din Allah ile kul arasındadır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi din âlimlerinde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

 • Kültürlü olması
 • Zengin ve soylu olması
 • Liyakat sahibi olması
 • Güzel ahlaklı olması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBAACACDABCBBACDCDDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?