Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Sizden önce nice (milletler hakkında) ilahi kanunlar gelip geçmiştir. Onun için yeryüzünde gezin dolaşın da (Allah’ın ayetlerini) yalan sayanların akıbeti ne olmuş, görün.”
(Âl-i İmrân suresi, 137. ayet)
Bu ayet aşağıdaki İslam bilimlerinden hangisinin öğrenilmesine sevk etmektedir?

 • Din felsefesi
 • Dinler Tarihi
 • İslam Tarihi
 • Siyer
Soru 2

“İslam atmosferinde yetişip cahiliye adetlerini tanımayan kimse yavaş yavaş İslam’la çelişkiye düşer…”
(Hz. Ömer)
Bu sözde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • İslam diğer dinlerin hükümlerini kaldırmıştır.
 • Cahiliye dönemi insanları çok günahkârdırlar.
 • Batıl inanç ve hurafeler toplumu geriye götürür.
 • İslam’ı iyi anlamak için farklı dinleri bilmek önemlidir.
Soru 3

Dinin kaynağı ile ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisi yanlıştır?

 • İslam dini, vahiy temellidir.
 • Edward Tylor’a göre dinin başlangıcı animizdir.
 • Monoteistler evrim teorisini savunanların yanında yer almışlardır.
 • Vahye dayalı bazı dinlerin bozulmasıyla muharref dinler oluşmuştur.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi din ve mitoloji arasındaki benzerliklerden biridir?

 • Kutsallık atfedilmiş olması
 • Birden çok tanrının olması
 • Hukuki yönlerinin olması
 • Tanrının mücerret olması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi insanın bir dine inanmasının sebeplerinden biri değildir?

 • Sorunlarla başa çıkamayıp, acziyete düşmesi
 • Tüm dinlerde aynı ritüellerin bulunması
 • Maddi âlemin ruhu tatmin etmemesi
 • Dua, niyaz ve ilticanın insanı ulvileştirmesi
REKLAM
Soru 6

Yahudi tarihinde I. Mabet dönemi ___________ zamanında,II. Mabet dönemi ise ___________ zamanında başlamıştır.
Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Ezra - Yeşu
 • Hz. Musa - Talut
 • Hz. Davut - Yeşu
 • Hz. Süleyman - Ezra
Soru 7

“Kim İslam’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.”
(Al-i İmrân suresi, 8
5. ayet)
Bu ayete göre İslam dini hakkında hangisi söylenemez?

 • Cennet ve cehennem inancı vardır.
 • Allah’ın insanlar için seçtiği din İslam’dır.
 • Batıl dinler Allah tarafından kabul edilmeyecektir.
 • İnsanlar günahkâr olarak doğarlar.
Soru 8

• Hristiyanlığa girenlerin eski Yahudi âdetlerine uymalarının zorunlu olmadığını belirtmiştir.
• Onun etkisiyle Hristiyanlık Roma Devleti’nde hızla yayılmaya başlamıştır.
• Yabancıların havarisi diye adlandı rılmıştır.Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Martin Luther
 • Konstantin
 • Pavlus
 • Barnaba
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlığın Katolik yorumunun özelliklerinden biri değildir?

 • Boşanmak serbesttir.
 • Rahiplerin bekârlığı zaruridir.
 • Roma Katolikliğin merkezidir.
 • Papa, yanılmaz otoritedir.
Soru 10

İslamiyet hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hz. Muhammed (sav.)’e yirmi üç yılda gelen vahiyle tamamlanmıştır.
 • Yedinci yüzyılın başında Arabistan’da doğmuş evrensel bir dindir.
 • İnsanla Allah arasında iletişimi sağlamak için din adamları sınıfı bulunur.
 • Diğer dinlerden ayrılan en önemli özelliği tevhit inancını vurgulamasıdır.
Soru 11

“O, sana kitabı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat’ı ve İncil’i insanlar için birer hidayet olarak indirmiştir.”
(Âl-i İmrân suresi, 3. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Tevrat da İncil de vahye dayalıdır.
 • İslam’dan önce de ilahi dinler vardır.
 • Kur’an kendinden önceki kitapları tasdik eder.
 • Kur’an insanlığa tamamen yeni bir öğreti sunar.
Soru 12

Hinduizm’e ait “kast” kavramının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Görev ve gelenekleriyle birbirine sımsıkı sarılan insanların oluşturduğu birliktir.
 • Cesetleri yakarak küllerini kutsal kabul edilen Ganj Nehri’ne dökmektir.
 • İnsanın beden, zihin ve manevi gücünü bir araya getirme egzersizidir.
 • Her türlü acı ve kederden mutlak aydınlanmaya kavuşmaktır.
Soru 13

• Himalayaların eteğinde küçük bir bölge hükümdarının oğlu olarak dünyaya geldi.
• Asıl adı Siddharta Gautama’dır.
• İlk vaazını “kanun tekerleğini döndürmek” şeklinde açıklamıştır.
Hakkında bilgi verilen din kurucusu hangisidir?

 • Zerdüşt
 • Buda
 • Guru Nanak
 • Konfüçyüs
REKLAM
Soru 14

Günümüzde yaşayan kabile dinleri hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Bir din kurucusu bulunmaz.
 • Yazılı kaynakları yoktur.
 • Yüce tanrı anlayışı vardır.
 • Din seçimi serbesttir.
Soru 15

Ülkemizde Dinler Tarihi çalışmaları ne zaman başlamıştır?

 • Osmanlı Devleti‘nin son dönemleri
 • Cumhuriyetin ilk yılları
 • 1950’li yıllardan sonra
 • 1980’li yıllardan itibaren
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • Temel ilkeleri “On emir” üzerine kuruludur.
 • Günümüzde tek mezhep altında toplanmışlardır.
 • İbrani, İsrail ve Yahudi gibi isimlerle anılmışlardır.
 • Yaklaşık iki bin yıllık sürgün hayatı yaşamışlardır.
Soru 17

• İran dinleri üzerinde önemli bir etki bırakmıştır.
• Yüce tanrı “Ahura Mazdah”tır.
• Mecusilik olarak da bilinir. Bazı özellikleri verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zerdüştlük
 • Budizm
 • Şintoizm
 • Caynizm
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyüs ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • Hayatın her safhasında orta yolun tutulmasını öğütler.
 • Ahlaki ilkeleri “mükemmel erdem” olarak bilinir.
 • Kurduğu din hiçbir değişikliğe uğ ramamıştır.
 • Diğer ismi Kung Fu -Tzu’dur.
Soru 19

Evrimci görüşü savunanlar aşağı daki kavramlardan hangisini dinin kaynağı olarak ileri sürmemişlerdir?

 • Mana
 • Büyü
 • Totemizm
 • Vahiy
Soru 20

“Doğru bilgi, doğru düşünce, doğru konuşma, doğru davranış, doğru meslek, doğru çaba, doğru gözetim, doğru konsantrasyon” olarak bilinen Buda öğretisini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Üç cevher
 • Sekiz dilimli yol
 • Tenasüh
 • Nirvana
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCABDDCACDABDABACDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?