Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

• Hiçbir ortağı ya da benzeri olmayan tek Tanrı inancı
• Baba oğul ve kutsal ruhtan oluşan tek Tanrı inancı
• Hiçbir yaratılmışa benzemeyen tek ve milli bir
Tanrı inancı Tanrı anlayışları verilen dinlerin sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

 • İslamiyet - Hristiyanlık - Yahudilik
 • Yahudilik - Hristiyanlık - İslamiyet
 • Hristiyanlık - Yahudilik - İslamiyet
 • İslamiyet - Yahudilik - Hristiyanlık
Soru 2

“Tanrısal varlıklar, güçlerine göre göklerin çeşitli tabakalarında otururlar. Bazı Tanrılar uzun ömürlü olmakla birlikte ölümsüz değildir.Gökler âleminin üstünde bir yer daha vardır ki burada kurtulmuşlar oturur.Bu makam tekrar dünyaya gelmekten kurtulanlar içindir.”
Tanrı inancı hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hinduizm
 • Caynizm
 • Budizm
 • Taoizm
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi tüm ilahi dinlerde peygamber olarak kabul edilmektedir?

 • Buda
 • Hz. İsa
 • Hz. Musa
 • Hz. Muhammed
Soru 4

Kilisede pazar günleri yapılan bir ibadettir. Şükretmek anlamına gelir. Çarmıha gerilmeden önce Hz. İsa’nın havarilerle yediği son akşam yemeğinin hatırasıdır.
Açıklanan sakrament aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tövbe
 • Evharistiya
 • Kuvvetlendirme
 • Günah itirafı
Soru 5

Aşağıdaki dinler ve kurucularının eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Caynizm - Mahavira
 • Sihizm - Guru Nanak
 • Taoizm - Lao Tzu
 • Budizm - Vardhamana
REKLAM
Soru 6

Yahudilik ve Hristiyanlık ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Yahudiliğin kutsal kitabı yazılı ve sözlü kısımlara ayrılır.
 • Hristiyanlar Yahudilerin kitabı Ahdi Atik’i de kutsal kabul ederler.
 • Hristiyanlara göre İnciller arasında birbirini tutmayan bölümler vardır.
 • Yahudiliğin yazılı kutsal kitabı Kitab-ı Mukaddes’tir.
Soru 7

Hristiyanlıkta “ibadet” kelimesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yoga
 • Avodah
 • Sakrament
 • Evharistiya
Soru 8

Bütün dinlerde insanın bütün benliğiyle kutsala yönelerek maddi ve manevi isteklerini ona arz etmesi ve kul ile kutsal arasında bir diyalog kurulmasına ___________ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Dua
 • Sadaka
 • Namaz
 • tören
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikte ibadet anlayışını doğru yansıtmaz?

 • İbadet dili İbranice ve Aramicedir.
 • Günlük, haftalık ve yıllık ibadetler vardır.
 • İbadetler sinagogda toplu şekilde yapılır, ferdi olarak yapılmaz.
 • Sinagogda kadınlar erkeklerden ayrı bir yerde başları örtülü olarak ibadeti izlerler.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Tevrat’ta emredilen dini bayramlardan biridir?

 • Noel
 • Şavuot
 • Paskalya
 • Matcuri
Soru 11

I. Şintoizm’de kurban ve takdimler; tanrılara ve ölülere, onların öfkesini yatıştırıp lütuf ve yardımlarını sağlamak veya günahlara kefaret düşüncesiyle sunulur.
II. Hinduizm’de tanrıların ikamet mahalli olan mabetler aynı zamanda insanların tanrılarla bir araya geldiği onlara çeşitli takdimler sunduğu yerdir.
III. Vaftiz, Hint geleneklerinde bir meditasyon tekniği ve bir temizlenme şeklidir.
IV. Tavaf Kâbe’nin etrafında sola doğru bir defa dönmek suretiyle yapılan bir ibadettir.
Dinler hakkında verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • II ve IV.
Soru 12

Dinlere ait aşağıdaki sözlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?

 • “İnsanların sana nasıl davranmasını istiyorsan sen de onlara öyle davran.” (Hristiyanlık)
 • “Sana kötü gelen şeyleri arkadaşına yapma. İşte bu Tevrat’ın özüdür.” ( Yahudilik )
 • “Hayat herkes için azizdir. Diğerlerini kendinle mukayese ederek ne onlarla çekiş ne de çekişmeye neden ol.” ( Budizm)
 • “Mü’min olarak, erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.” (İslamiyet)
Soru 13

“Rabb’in nefret ettiği altı şey, iğrendiği yedi şey vardır: Gururlu sözler, yalancı dil, suçsuz kanı döken eller, düzenbaz yürek, kötülüğe seğirten ayaklar, yalan soluyan yalancı tanık ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi.” ( Kitab-ı Mukaddes)
Bu metinde dinlerin ortak ahlaki ilkelerinden hangisine değinilmemiştir?

 • Doğruluk
 • Öldürmemek
 • Zina yapmamak
 • Yalancı şahitlik yapmamak
REKLAM
Soru 14

Nirvana’ya ulaşmak aşağıdaki dinlerin hangisine ait bir kurtuluş inancıdır?

 • Budizm
 • Şintoizm
 • Sihizm
 • Taoizm
Soru 15

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hırsızlık yapmamak dinlerin ortak ahlaki ilkelerindendir.
 • Yahudilikte cumartesi günü çalışma zorunluluğu vardır.
 • Hristiyanlıkta maddi temizlikten ziyade manevi temizliğe vurgu yapılmıştır.
 • İslam dini insana hem zinayı hem de zinaya götürecek söz ve davranışları yasaklamıştır.
Soru 16

Dini çoğulculuk (Plüralizm) için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Dinlerin insanları kurtuluşa ulaştırma konusunda eş değerde olduğu fikrine dayanır.
 • Arnold Toynbee, John Hick ve W. Cantwel Smith gibi düşünürlerin savunduğu bir fikirdir.
 • Bu fikre göre her insan mensubu olduğu dinin en doğru ve mükemmel din olduğunu diğerine anlatmalıdır.
 • Dini çoğulculuk ortamında kimse kimseye inancı, yaşayışı ve kültürü nedeniyle baskı yapmaz, eleştirmez.
Soru 17

Misyonerlik faaliyetlerini dünya genelinde sistemli bir şekilde ve kurumsal düzeyde yürüten din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hristiyanlık
 • Hinduizm
 • Yahudilik
 • Budizm
Soru 18

• 1831 de Amerika’da kurulan Protestan ve Mesihçi bir harekettir.
• Ruhun ölümsüzlüğüne inanırlar, öldükten sonra sadece doğruların dirileceğini kabul ederler.
• Et yemez, kahve, çay, sigara ve içki içmezler.
• Cumartesi gününü kutsal dinlenme günü kabul ederler.
Verilen bilgiler aşağıdaki misyoner Hristiyan gruplarından hangisine aittir?

 • Babtistler
 • Adventistler
 • Mesih inanlıları
 • Yahova şahitleri
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi misyonerlerin kullandıkları yöntemlerden biri değildir?

 • Yurt dışı eğitim turları düzenlemek
 • Kimsesiz ve yoksullara yardım etmek
 • Kutsal kitap dağıtmak
 • Kendilerine inanmayan toplumlarla savaşmak
Soru 20

Devlet ile din işlerinin birbirinden ayrı olması, devletin, din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakımından tarafsız olmasına denir.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sekülerizm
 • Liberalizm
 • Halkçılık
 • Laiklik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCBDDCACBADCABCABDD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?