Felsefe 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi felsefi bilginin özelliklerinden değildir?

 • Evrenseldir.
 • Düzenli ve sistemlidir.
 • Yöntemi deney ve gözlemdir.
 • Yığılan (kümülatif) bir bilgidir.
Soru 2

Doğayı konu edinen bilimler aşa ğıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • Jeoloji - Kimya
 • Psikoloji - Biyoloji
 • Kimya - Matematik
 • Sosyoloji - Matematik
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi metafiziğin ele aldığı temel problemler arasında yer almaz?

 • Varlıkla ilgili problemler
 • Tanrı ve ruhla ilgili problemler
 • Bilginin değeri ile ilgili problemler
 • Evrenin yapısı ve ne olduğuyla ilgili problemler
Soru 4

I. Din
II. Varlık
III. Siyaset
Yukarıdakilerden hangileri felsefenin ele aldığı konulardandır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 5

Bilgiyi konu edinen felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mantık
 • Ontoloji
 • Epistemoloji
 • Fenomenoloji
REKLAM
Soru 6

• Bilginin nesnesine tam olarak uymasıdır.
• Ortaya konulan bilginin gerekçelendirilmesidir.
• Belirli bir zamanda ve mekânda var olan her şeydir.
Yukarıdaki tanımlar sırasıyla hangi kavramlara aittir?

 • Temellendirme - gerçeklik - doğruluk
 • Gerçeklik - doğruluk - temellendirme
 • Gerçeklik - temellendirme - doğruluk
 • Doğruluk - temellendirme - gerçeklik
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi genel geçer doğru bilginin insan içinolanaksız olduğunu savunan gö rüştür?

 • Pozitivizm
 • Septisizm
 • Pragmatizm
 • Rasyonalizm
Soru 8

Felsefe varlık, değer ve Tanrı üstüne doğruluğu test edilemeyen görüşler öne sürmek yerine, dildeki kavramları çözümlemelidir.
Bu görüşü savunan felsefe akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Emprizm
 • Kritisizm
 • Pragmatizm
 • Analitik felsefe
Soru 9

Aşağıdaki hangisi empirizmin savunduğu görüşler arasında yer almaz?

 • Faydalı olan bilgi doğru bilgidir.
 • Bilginin kaynağında tecrübe ve deney vardır.
 • İnsan zihni dünyaya geldiğinde boş bir levha gibidir.
 • İnsan aklında doğuştan gelen hiç bir bilgi yoktur.
Soru 10

Sokrates maiotik yöntemi kullanarak, hiçbir şey bilmediğini söyleyen kişilere, aslında birçok şey bildiğini gösterirdi. Ona göre, öğretmen öğrencisine yeni bir şey öğretmez; ancak onun aklında var olan bilgileri ortaya çıkarır.
Sokrates’in bu görüşleri aşağıdakilerden hangisine ters düşer?

 • Bilginin kaynağı akıldır.
 • Bilgiye ulaşmak mümkündür.
 • Tüm bilgiler aklımızda doğuştan vardır.
 • İnsan bilgiyi öğrenme yoluyla sonradan kazanır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bilginin kaynağının duyu, akıl ve nazar olduğunu savunan Türk-İslam filozofudur?

 • Farabî
 • Bîrûni
 • Harezmî
 • Harun Reşit
Soru 12

Bilimin konusunu, ulaştığı sonuç ları ve yöntemini sorgulayan felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bilgi felsefesi
 • Varlık felsefesi
 • Ahlak felsefesi
 • Bilim felsefesi
Soru 13

Bilimin tarih içindeki gelişimi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İlk bilimsel çalışmalar Çin ve Hint’te başlamıştır.
 • Bilim Eski Yunan’da büyük bir gelişme göstermiştir.
 • Orta Çağ, İslam dünyasında bilimsel çalışmaların yasaklandığı dönemdir.
 • Rönesans’la birlikte Avrupa’da önemli bilimsel gelişmeler yaşanmıştır.
REKLAM
Soru 14

Bilimin ulaştığı sonuçların, aynı türden bütün olaylar için geçerli olması, bilimsel bilginin hangi özelliği ile ilgilidir?

 • Eleştirici olmasıyla
 • Genellenebilir olmasıyla
 • Kendi içinde tutarlı olmasıyla
 • Birikimli olarak ilerlemesiyle
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi felsefe ve bilimin ortak yönleri arasında yer alır?

 • Olgusal olma
 • Akla dayanma
 • Deneye dayanma
 • Kesin sonuçlara ulaşma
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi klasikbilim anlayışının dayandığı görüş lerden değildir?

 • Bilimler birbirine indirgenemez.
 • Bilim nesnel gerçekliği konu edinir.
 • Bilim sürekli gelişen bir hazine gibidir.
 • Bilim toplumun değerlerinden ba ğımsızdır.
Soru 17

I. Varlığı parçalara ayırarak ele alır.
II. Varlığın var olup olmadığını sorgular.
III. Varlığı akıl yoluyla açıklamaya çalışır.
Felsefenin varlığa yaklaşımı ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 18

“Hiçbir şey var değildir, var olsa bile bilinemez; bilinse bile başkalarına aktarılamaz.”
Gorgias’ın bu görüşü varlık felsefesinin öncelikle hangi sorusuna cevap niteliğindedir?

 • Varlık nedir?
 • Varlık var mıdır?
 • Varlık nasıl oluşmuştur?
 • Varlık bir midir, çok mudur?
Soru 19

Aşağıdaki filozoflardan hangisi varlığın düşünceden oluştuğunu savunmuştur?

 • Platon
 • Hobbes
 • K.Marks
 • La Mettrie
Soru 20

Descartes’a göre, madde ve ruh olmak üzere iki töz vardır. Madde yer kaplar ama düşünemez, ruh ise düşünür ama yer kaplayamaz. Varlık bu iki tözün ürünüdür.
Aşağıdakilerden hangisi Descartes’in bu görüşünden çıkarılabilecek bir sonuç değildir?

 • Varlık gerçekten vardır.
 • Varlık ruh ve maddeden oluşmuştur.
 • Varlık sürekli değişme hâlindedir.
 • Madde ve ruhun fonksiyonları birbirinden farklıdır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CACDCDBDADADCBBACBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?