Felsefe 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel kavramları arasında yer alır?

 • Tanrı
 • Kutsal
 • Egemenlik
 • Sorumluluk
Soru 2

• Ahlak yasasına uygun olarak verilmiş kararlardır.
• Ahlaki karara uygun olarak gerçekleştirilen eylemlerdir.
Tanımlanan bu kavramlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

 • Ahlaki karar – Özgürlük
 • Sorumluluk – Ahlaki eylem
 • Ahlaki karar – Ahlaki eylem
 • Ahlaki karar – Ahlak yasası
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi “ahlaki eylemin amacı nedir?” sorusuna verilmiş cevaplardan biri değildir?

 • Ödev
 • Fayda
 • Kötülük
 • Mutluluk
Soru 4

Yaşamın amacının en yüksek hazza ulaşmak olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Egoizm
 • Hedonizm
 • Anarşizm
 • Utilitarizm
Soru 5

Birey karar verirken tamamen özgürdür. İyi, kötü, değerli, değersiz arasındaki seçimi kendi özgür iradesiyle yapar.
Yukarıda özgürlük ile ilgili yaklaşımlardan hangisi açıklanmıştır?

 • Fatalizm
 • Yazgıcılık
 • Determinizm
 • İndeterminizm
REKLAM
Soru 6

I. Egoizm
II. Anarşizm
III. Sezgicilik
Yukarıdaki görüşlerden hangileri evrensel ahlak yasasının varlığını reddeder?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 7

Kant’a göre, muhtaç birine insanların gözüne iyi görünmek için ya da dini bir çıkar duygusuyla yardım edersek davranışımız ahlaki olmaz.
Kant’ın bu düşüncesinden çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Evrensel bir ahlak yasasından söz edilemez.
 • Bir eylemin ahlaki olup olmadığı kişiden kişiye değişir.
 • Evrensel ahlak yasasının temelinde Tanrı inancı bulunur.
 • Ahlaki eylem hiçbir çıkar gözetmeden yapılan eylemdir
Soru 8

Sözcük anlamı, yasallık ve yasaya uygunluktur. Siyasal anlamda ise yapılan eylemin yasaya ya da hukuka uygun olmasıdır.
Tanımı verilen siyaset felsefesi kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hukuk
 • Meşruiyet
 • Egemenlik
 • Sivil toplum
Soru 9

Siyaset felsefesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Olanı olduğu gibi inceler.
 • Kural koyucu ve çözümleyicidir.
 • Din ve devlet ilişkileri ele aldığı konulardan biridir.
 • Siyaset felsefecileri toplumsal otoritenin temelini araştırır.
Soru 10

Hobbes’e göre, insanlar doğa durumunda birbirlerine zarar verirler. Bunu engellemek ve varlıklarını sürdürebilmek için, ortak bir kararla devleti var etmişlerdir.
Buna göre Hobbes’un aşağıdaki görüşlerden hangisini savunduğu söylenebilir?

 • Devlet gerekli bir kurum değildir.
 • Devleti ortaya çıkaran şey geleneklerdir.
 • İnsanlar doğa durumunda barış ve güvenlik içinde yaşayabilirler.
 • İnsanlar varlıklarını sürdürebilmek için devleti oluşturmuşlardır.
Soru 11

Sosyalizme göre ideal düzeni belirleyen temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eşitlik
 • Özgürlük
 • Ütopya
 • Karmaşa
Soru 12

Sofistlerin ideal düzen konusundaki temel görüşleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • İdeal düzen adaletin sağlanmasıyla kurulabilir.
 • İdeal bir toplum düzeninin kurulması mümkün değildir.
 • İdeal düzen insanlar arasında tam bir eşitliğin sağlandığı düzendir.
 • İdeal toplum düzeninin kurulması özgürlüğün sağlanmasıyla mümkündür.
Soru 13

I. Yeni Dünya
II. İdeal Devlet
III. Erdemli Toplum
Yukarıdakilerden hangileri istenilen ütopyalar arasında yer alır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi estetiğin sorduğu temel sorulardan biridir?

 • Yönetim ne demektir?
 • Bireyin temel hakları nelerdir?
 • Ahlaki eylemin bir amacı var mıdır?
 • Ortak bir güzellik anlayışı var mıdır?
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sanatı taklit olarak gören yaklaşımın görüşleri arasında yer alır?

 • Sanatçı açısından yaratma, her zaman biriciktir.
 • Sanat, insanı gündelik kaygılardan uzaklaştırır.
 • Sanat eseri, sanatçının doğayı taklit etmesiyle oluşur.
 • Sanat, sanatçının yetenek ve hayal gücünü dışa vurmasıdır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sanat eserinin özelliklerinden değildir?

 • Alımlayıcısında estetik bir duygu oluşturur.
 • Sevgi, adalet gibi kavramları tanımlama amacı taşır.
 • Her sanat eserinde biçim ile içerik arasında sıkı bir ilişki vardır.
 • Her sanat eseri kendine ait özellikleri olan bir insan yaratımıdır.
Soru 17

Estetik haz, bütün insanlarda olması gereken birey üstü bir hazdır. Bu haz, güzelden dolayı duyulduğu için, bütün insanlarda bulunur.
Bu açıklama estetik yargıların hangi özelliği ile ilgilidir?

 • Zorunlu olmasıyla
 • Sübjektif olmasıyla
 • Zaman içinde değişebilmesiyle
 • Kültürel özelliklerden etkilenmesiyle
Soru 18

• İnancın ifadesi olarak düzenli yapı lan törensel eylemlerdir.
• Tanrı’ya, buyruklarına ve kutsal kitaptaki dogmalara olan inançtır.
• Tanrı tarafından seçilmiş olan ve Tanrı’nın buyruklarını insanlara ileten kişidir.
Yukarıda din felsefesinin temel kavramlarından hangisinin tanımı verilmemiştir?

 • İman
 • İbadet
 • Kutsal
 • Peygamber
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Tanrı’nın varlığına inanan düşünürlerin ileri sürdükleri kanıtlardan değildir?

 • Ahlaki kanıt
 • Ontolojik kanıt
 • Kozmolojik kanıt
 • Kötülük sorunu kanıtı
Soru 20

Panteizm, Tanrı ile evreni bir ve aynı şey olarak gören düşünce biçimidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu görüşü savunan düşünürler arasında yer alır?

 • Spinoza
 • Anselmus
 • İlahiyat Fakültelerinin açılmasına
 • Thomas Huxley
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCCBDADBADABCDCBACDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?