Felsefe 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

İnsanın pratik ihtiyaçlarını en kestirme yoldan karşılamayı amaçlayan, deneme-yanılma yoluyla elde edilen, düzensiz, yöntemsiz bir bilgi türüdür.Yukarıda hangi bilgi türünün tanı mı verilmiştir?

 • Dini bilgi
 • Teknik bilgi
 • Sanat bilgisi
 • Gündelik bilgi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi insan bilimlerindendir?

 • Fizik
 • Mantık
 • Psikoloji
 • Matematik
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi felsefe ile bilimin ortak özellikleri arasında yer almaz?

 • Sistemli ve tutarlı olma
 • Evreni ve insanı açıklamaya çalışma
 • Akıl ve mantık ilkelerine dayalı olma
 • Olgular arasındaki neden-sonuç ilişkisiyle ilgilenme
Soru 4

Felsefenin ruh, öteki dünya, Tanrı, ölümsüzlük gibi sorunlarla uğraşan alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mantık
 • Ontoloji
 • Metafizik
 • Epistemoloji
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının temel kavramlarından biri değildir?

 • Süje
 • Obje
 • Arkhe
 • Temellendirme
REKLAM
Soru 6

I. Bilginin değeri nedir?
II. Doğru bilgiye nasıl ulaşılır?
III. Evren sonlu mudur, sonsuz mudur?
Yukarıdakilerden hangileri bilgi kuramının temel soruları arasında yer alır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 7

Aşağıdaki felsefi akımlardan hangisinin sözcük anlamı doğru olarak verilmiştir?

 • Emprizm = Olguculuk
 • Pozitivizm = Deneycilik
 • Pragmatizm = Faydacılık
 • Rasyonalizm = Eleştiricilik
Soru 8

Aşağıdaki görüşlerden hangisi Sokrates’e ait değildir?

 • Düşünüyorum, öyleyse varım.
 • Sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez.
 • Erdem bilgidir, ancak her bilgi erdem değildir.
 • Bildiğim bir şey var, o da hiçbir şey bilmediğim.
Soru 9

Varlıkların özüne ulaşmak için bir yöntem öne süren, öze ulaşmak için verilmiş tüm bilgilerin önce parantez içine alınması gerektiğini savunan felsefe akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kritisizm
 • Pozitivizm
 • Rasyonalizm
 • Fenomenoloji
Soru 10

Aşağıdaki filozoflardan hangisi kritisizm akımının temsilcisidir?

 • I. Kant
 • J. Locke
 • A. Comte
 • E. Husserl
Soru 11

İnsan her şeyin ölçüsüdür. Herkesin üzerinde uzlaşabileceği bir doğru yoktur, bu yüzden yargıdan kaçınmalıyız.Protagoras’ ın bu sözünden aşağı dakilerin hangisine ulaşabiliriz?

 • Duyum ve algılar nesneldir.
 • Doğrular kişiden kişiye değişir.
 • Herkesin üzerinde uzlaşabileceği tek bir doğru vardır.
 • Herhangi bir konuda genel geçer bir yargıda bulunabiliriz.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin sorularından biri değildir?

 • Bilim nedir?
 • Bilimin değeri nedir?
 • Bilimsel yöntem nedir?
 • Evrende özgürlük var mıdır?
Soru 13

Aşağıdakilerin hangisinde bilimsel yöntemin aşamaları doğru olarak sıralanmıştır?

 • Gözlem - Hipotez - Deney - Kuram
 • Kuram - Hipotez - Deney - Gözlem
 • Hipotez - Deney - Kuram - Gözlem
 • Deney - Kuram - Gözlem - Hipotez
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki görüşlerden hangisi bilimi etkinlik olarak ele alan yaklaşıma ters düşer?

 • Bilim, bilim adamları topluluğunun bir etkinliğidir.
 • Bilim, dönemin değer ve inançlarından bağımsız değildir.
 • Bilim, düz bir çizgi şeklinde hep mükemmele doğru ilerler.
 • Paradigmaların doğruluğundan ve yanlışlığından söz edilemez.
Soru 15

Bilimsel bilgi, kişiden kişiye ya da toplumdan topluma değişmez. Yukarıda bilimsel bilginin hangi özelliğinden söz edilmiştir?

 • Eleştiricilik
 • Objektiflik
 • Mantıksallık
 • Genellenebilirlik
Soru 16

• Barut kayaları parçalayarak, tüneller açmak ve geçitler yapmak için kullanılabileceği gibi, kentleri yıkmak ve insanları öldürmek için de kullanılabilir.
• Atom enerji üretiminde kullanılabildiği gibi, atom bombası yapımında da kullanılabilir. Bu örneklerde vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bilimsel araştırmalara son verilmesi gerekir.
 • Bilim insanlar tarafından hep kötü ye kullanılmıştır.
 • Bilimsel gelişmeler insanlığa sadece fayda getirir.
 • Bilim insanlığın yararına olduğu gibi, zararına da kullanılabilir.
Soru 17

Hiçbir şeyin var olmadığını savunan felsefi görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Realizm
 • Nihilizm
 • İdealizm
 • Rasyonalizm
Soru 18

Dış dünyada somut olarak var olan varlıklara felsefede “gerçek varlık” denir. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi gerçek varlık değildir?

 • Peri
 • Kalem
 • Karpuz
 • Çam ağacı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi varlığı madde olarak kabul eden filozoflar arasında yer alır?

 • Platon
 • Demokritos
 • Descartes
 • Aristoteles
Soru 20

Herakleitos’a göre, evren ve her şey sürekli değişim ve akış halindedir. Bu durumu “iki kez yıkanamazsınız aynı ırmakta” sözüyle ifade eder. Aşağıdaki yargılardan hangisi Heraklietos’ un bu görüşünü destekler?

 • Varlık yoktur.
 • Her şey her zaman aynı kalır.
 • Varlık durağan bir yapıya sahiptir.
 • Evrende değişmeyen hiçbir şey yoktur.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCDCCACADABDACBDBABD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?