Felsefe 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Erdem” kavramının tanımı aşağı dakilerin hangisinde verilmiştir?

 • Ahlak yasasına uygun olarak verilmiş karardır.
 • Ahlakın övdüğü, bireylerden beklenen davranışlardır.
 • Kişinin eylemlerinin doğuracağı sonuçları üstlenmesidir.
 • Bireyin baskı ve zorlama olmadan isteklerini gerçekleştirmesidir.
Soru 2

I. Yaptırım güçleri yoktur.
II. Toplumdan topluma değişirler.
III. Eylem alanıyla ilgili yargılardır.
Yukarıdakilerden hangileri ahlak yargılarının özellikleri arasında yer alır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 3

Yaşamda ilk önce gelen şeyin bireyin kendi mutluluğu ve başarısı olduğunu savunan felsefi görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hazcılık
 • Egoizm
 • Anarşizm
 • Madenlerin kullanılması
Soru 4

O, insanın varlığı ile öteki nesnelerin varlığı arasındaki farklılığı inceleyerek işe başlar. Ona göre, insanın önceden belirlenmiş bir özü yoktur. İnsan önce var olur, sonra özünü kendisi oluşturur.
Bu düşünce aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?

 • Sartre
 • Platon
 • Bergson
 • Farabî
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Platon’un ahlak görüşünü yansıtan bir ifadedir?

 • Evrensel ahlak yasasından söz edilemez.
 • İyi ideası, iyilik dediğimiz şeyin özünü oluşturur.
 • Yaratılmış her varlığı sevmek iyi, sevmemek kötüdür.
 • Ahlaki eylem ödev duygusundan kaynaklanan eylemdir.
REKLAM
Soru 6

Spinoza’ya göre insan doğanın bir parçasıdır. İnsan kendisini doğaya bırakarak doğanın düzenini anlamalı, bu şekilde güçlü, özgür ve erdemli yaşamalıdır. İnsan doğaya uyum sağlayarak olumsuz ve yıkıcı tutkularını yenebilir. Böylece ahlaklı yaşamış olur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Spinoza’nın görüşlerine ters düşer?

 • İnsan tutkularının peşinden gitmelidir.
 • İnsan doğada güç ve özgürlük kazanır.
 • İnsan doğanın düzenini anlayarak erdemli yaşayabilir.
 • Ahlaki bir yaşam sürmek doğaya uyum sağlamakla mümkündür.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin temel sorularındandır?

 • İnsan eylemde bulunurken özgür müdür?
 • Evrensel ahlak yasası var mıdır?
 • Ortak estetik yargılar var mıdır?
 • Bürokrasiden vazgeçilebilir mi?
Soru 8

Aşağıdaki kavramlardan hangisi, bireylerin başka bireylerden ya da kurumlardan isteyebileceği, talepte bulunabileceği şeyler olarak tanımlanır?

 • Hak
 • Yasa
 • Hukuk
 • Bürokrasi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplumu oluşturan ögelerden biri değildir?

 • Hoşgörü
 • Karmaşa
 • Çoğulculuk
 • Düşünce özgürlüğü
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi nihilist düşünürlerin ideal düzenle ilgili görüşleri arasında yer almaz?

 • Otoriteler insanın özgürlüğünü kısıtlar.
 • Bireysellik otorite altındayken korunamaz.
 • İdeal sistemler insanların yaratıcı lığını yok eder.
 • İnsanlar üzerinde anlaşacakları ideal bir düzen oluşturabilirler.
Soru 11

I. Otoritenin kaynağı yazılı hukuk kurallarıdır.
II. Otoritenin kaynağı, o toplumdaki gelenek ve yerleşik inançlardır.
Yukarıdaki açıklamalar sırasıyla hangi otorite türlerine aittir?

 • Demokratik - Karizmatik
 • Karizmatik - Demokratik
 • Demokratik - Geleneksel
 • Geleneksel - Karizmatik
Soru 12

I. Eşitlik
II. Adalet
III. Özgürlük
Yukarıdakilerden hangileri ideal düzeni belirleyen ölçütler arasında yer alır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 13

Aşağıdakilerin hangisinde istenmeyen ütopyalar birlikte verilmiştir?

 • Yeni Dünya – 1984
 • 1984 - Erdemli Toplum
 • İdeal Devlet – Güneş ülkesi
 • Erdemli Toplum – Yeni Dünya
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sanatı oyun olarak kabul eden yaklaşımın temel görüşleri arasında yer alır?

 • Gerçek sanatçı Tanrı’dır.
 • Oyun ile sanat arasında benzerlikler vardır.
 • Sanatı ortaya çıkaran, sanatçının yaratıcı gücüdür.
 • Sanat, sanatçının nesneleri taklit etmesiyle oluşur.
Soru 15

Öznenin, estetik nesne ile kurduğu ilişki sonucu, ulaştığı anlamlardan dolayı elde ettiği hoşlanma duygusudur.
Yukarıda estetiğin temel kavramlarından hangisi tanımlanmıştır?

 • Estetik haz
 • Estetik tavır
 • Estetik özne
 • Estetik nesne
Soru 16

Estetik yargılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Öznel yargılardır.
 • Zamanla değişebilirler.
 • Kültürden etkilenirler.
 • “Doğru” ya da “yanlış” şeklinde yapılan değerlendirmelerdir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ortak estetik yargıların varlığını reddeden düşünürlerdendir?

 • Kant
 • Croce
 • Platon
 • Hegel
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin cevap aradığı sorular arasında yer almaz?

 • Tanrı var mıdır?
 • Ölüm bir son mudur?
 • Meşruiyetin ölçütü nedir?
 • Tanrı içkin midir, yoksa aşkın mıdır?
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel kavramlarından değildir?

 • İnanç
 • Kutsal
 • İbadet
 • Hukuk
Soru 20

Tanrı’nın varlığını yine Tanrı kavramından yola çıkarak kanıtlamaya çalışmaktadır. Orta Çağ’da Anselmus, Yeni Çağ’da Descartes tarafından savunulmuştur.
Yukarıda Tanrı’nın varlığına inanan düşünürlerin ileri sürdükleri hangi kanıt açıklanmıştır?

 • Ahlaki kanıt
 • Ereklilik kanıtı
 • Ontolojik kanıt
 • Kozmolojik kanıt
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCBABADABDCDABADBCDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?