GİRİŞ/KAYIT

Fıkıh 1 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Fıkıh ilmi ile uğraşan, Kur’an vesünnet gibi delillerden dini hü kümler ortaya koyabilme bilgi ve becerisine sahip olan kimseye ne ad verilir?

 • A) Mütefekkir
 • B) Müfessir
 • C) Muhaddis
 • D) Müçtehit
SORU 2

Fıkhın aşağıdaki tanımlarından hangisi Ebu Hanife’ye aittir?

 • A) Kişinin lehinde ve aleyhinde olanı bilmesidir.
 • B) Din ve Kur’an konularında bilgi sahibi olmaktır.
 • C) Bir şeyin tamamına vakıf olmak, deliliyle bilmektir.
 • D) Müçtehitlerin tafsili şer’î delillerden istinbat ettiği hükümlerdir.
SORU 3

Bir mazerete binaen, özel ve geçici olmak üzere konulmuş hükümlere ne denir?

 • A) Vaz’i hükümler
 • B) Azimet
 • C) Teklifi hükümler
 • D) Ruhsat
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi içtihadın aşamalarından biri değildir?

 • A) Zorlaştırıcı olmak
 • B) Sorunu tespit etmek
 • C) Kaynaklara başvurmak
 • D) Hüküm vermek
SORU 5

Miras ve vasiyet ile ilgili hükümler hangi başlık altında toplanmıştır?

 • A) Münakehat
 • B) Muamelat
 • C) Ukubat
 • D) Feraiz
SORU 6

Fıkıh usulü alanında yazılmış ilk eser “er-Risale” kim tarafından yazılmıştır?

 • A) Ebu Hanife
 • B) İmam Şafii
 • C) Serahsi
 • D) Gazali
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi fıkhın temel ilkelerinden değildir?

 • A) Kamu yararının gözetilmesi
 • B) Mükellefiyette kolaylık
 • C) Haramlarda genişlik
 • D) Hükümlerde tedricilik
SORU 8

Aşağıdakilerin hangisi fıkhın ilk örnekleri olarak kabul edilmektedir?

 • A) Mezhepler dönemi
 • B) Hz. Peygamber dönemi
 • C) Tabiin dönemi
 • D) Sahabe dönemi
SORU 9

Aşağıdakilerin hangisinde sahabe döneminde ortaya çıkan fıkıh ekolleri bir arada verilmiştir?

 • A) Eser-Şura
 • B) Rey- Şura
 • C) Rey- Eser
 • D) Kufe-Irak
SORU 10

Fıkhi görüşlerini “el-Muvatta” isimli eserinde toplayan mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Malik b. Enes
 • B) İdris eş-Şafii
 • C) Ahmet b. Hanbel
 • D) Ebu Hanife
SORU 11

• Şia’nın en büyük koludur.
• İmamiyye ve İsnaaşeriyye olarak da anılmaktadır.
• Fıkhi görüş bakımından Hanefiliğe yakındır.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hanbelilik
 • B) Malikilik
 • C) Şafiilik
 • D) Caferilik
SORU 12

Osmanlının son dönemlerinde fıkhi kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan kanun kitabı hangisidir?

 • A) Mecelle
 • B) Işık ve gölge
 • C) Risale
 • D) Muvatta
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi müktesep arızalar arasında yer almaz?

 • A) Sarhoşluk
 • B) Cahillik
 • C) Bunaklık
 • D) Zorlama
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi farz-ı kifayedir?

 • A) Vitir namazı
 • B) Cenaze namazı
 • C) Sabah namazı
 • D) Bayram namazı
SORU 15

İslam dininde Şari’ ile kim kastedilir?

 • A) Allah
 • B) Âlimler
 • C) Sahabeler
 • D) Evliyalar
SORU 16

Hanefiler, kesin olmayan bir delille emredilen fiilleri, kesin delillerle emredilenlerden ayırmak amacı ile aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanmışlardır?

 • A) Sünnet
 • B) Mekruh
 • C) Farz
 • D) Vacip
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunda “Edille-i Erbea” (Dört temel delil) olarak adlandırılan kaynaklardan biri değildir?

 • A) Kitap
 • B) Sünnet
 • C) Örf- Adet
 • D) İcma
SORU 18

Aşağıdaki ayetlerden hangisi sünnetin gerek hüküm koymada gerekse uyulması konusunda bağlayıcı bir kaynak olduğuna delildir?

 • A) “Allah’ın haram kıldığı cana kıymayın.”
  (Enam suresi, 151. ayet)
 • B) “Allah’a ve Resul’e itaat edin ve (kötülüklerden) sakının.”
  ( Maide suresi, 92. ayet)
 • C) “…O kavme ne oluyor ki (kendilerine söylenen) hiçbir sözü anlamaya (fıkhetmeye) yanaşmıyorlar?”
  (Nisa suresi, 78. ayet)
 • D) “…Artık kim inkâr ederse inkârı kendi aleyhinedir. İnkârcılarıninkârı, Rableri katında ancak uğ rayacakları gazabı artırır...”
  ( Fâtır suresi, 39. ayet)
SORU 19

Terim olarak “Hz. Peygamber’in vefatından sonra herhangi bir dönemde müçtehid âlimlerin şer’i bir hükümhakkında görüş birliğine varmaları dır.” şeklinde tarif edilen kavram hangisidir?

 • A) Kıyas
 • B) İcma
 • C) Sünnet
 • D) Sedd-i zeraî
SORU 20

Terim anlamı “Fakihin, dini anlamak ve onu günlük hayata uygulayabilmek için ortaya koyduğu her türlü çaba” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İçtihat
 • B) Taassub
 • C) Mezhep
 • D) Azimet
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DADADBCBCADACBADCBBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?