Fıkıh 1 – Test 11 2017-2. Dönem

SORU 1

Fıkıh ilmi ile uğraşan, Kur’an vesünnet gibi delillerden dini hü kümler ortaya koyabilme bilgi ve becerisine sahip olan kimseye ne ad verilir?

 • Mütefekkir
 • Müfessir
 • Muhaddis
 • Müçtehit
SORU 2

Fıkhın aşağıdaki tanımlarından hangisi Ebu Hanife’ye aittir?

 • Kişinin lehinde ve aleyhinde olanı bilmesidir.
 • Din ve Kur’an konularında bilgi sahibi olmaktır.
 • Bir şeyin tamamına vakıf olmak, deliliyle bilmektir.
 • Müçtehitlerin tafsili şer’î delillerden istinbat ettiği hükümlerdir.
SORU 3

Bir mazerete binaen, özel ve geçici olmak üzere konulmuş hükümlere ne denir?

 • Vaz’i hükümler
 • Azimet
 • Teklifi hükümler
 • Ruhsat
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi içtihadın aşamalarından biri değildir?

 • Zorlaştırıcı olmak
 • Sorunu tespit etmek
 • Kaynaklara başvurmak
 • Hüküm vermek
SORU 5

Miras ve vasiyet ile ilgili hükümler hangi başlık altında toplanmıştır?

 • Münâkehât
 • Muâmelât
 • Ukûbat
 • Ferâiz
SORU R
SORU 6

Fıkıh usulü alanında yazılmış ilk eser “er-Risale” kim tarafından yazılmıştır?

 • Ebu Hanife
 • İmam Şafii
 • Serahsi
 • Gazali
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi fıkhın temel ilkelerinden değildir?

 • Kamu yararının gözetilmesi
 • Mükellefiyette kolaylık
 • Haramlarda genişlik
 • Hükümlerde tedricilik
SORU 8

Aşağıdakilerin hangisi fıkhın ilk örnekleri olarak kabul edilmektedir?

 • Mezhepler dönemi
 • Hz. Peygamber dönemi
 • Tabiin dönemi
 • Sahabe dönemi
SORU 9

Aşağıdakilerin hangisinde sahabe döneminde ortaya çıkan fıkıh ekolleri bir arada verilmiştir?

 • Eser-Şura
 • Rey- Şura
 • Rey- Eser
 • Kufe-Irak
SORU 10

Fıkhi görüşlerini “el-Muvatta” isimli eserinde toplayan mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Malik b. Enes
 • İdris eş-Şafii
 • Ahmet b. Hanbel
 • Ebu Hanife
SORU 11

• Şia’nın en büyük koludur.
• İmamiyye ve İsnaaşeriyye olarak da anılmaktadır.
• Fıkhi görüş bakımından Hanefiliğe yakındır.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hanbelilik
 • Malikilik
 • Şafiilik
 • Caferilik
SORU 12

Osmanlının son dönemlerinde fıkhi kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan kanun kitabı hangisidir?

 • Mecelle
 • El- Umm
 • Risale
 • Muvatta
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi müktesep arızalar arasında yer almaz?

 • Sarhoşluk
 • Cahillik
 • Bunaklık
 • Zorlama
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi farz-ı kifayedir?

 • Vitir namazı
 • Cenaze namazı
 • Sabah namazı
 • Bayram namazı
SORU 15

İslam dininde Şari’ ile kim kastedilir?

 • Allah
 • Âlimler
 • Sahabeler
 • Evliyalar
SORU 16

Hanefiler, kesin olmayan bir delille emredilen fiilleri, kesin delillerle emredilenlerden ayırmak amacı ile aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanmışlardır?

 • Sünnet
 • Mekruh
 • Farz
 • Vacip
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunda “Edille-i Erbea” (Dört temel delil) olarak adlandırılan kaynaklardan biri değildir?

 • Kitap
 • Sünnet
 • Örf- Adet
 • İcma
SORU R
SORU 18

Aşağıdaki ayetlerden hangisi sünnetin gerek hüküm koymada gerekse uyulması konusunda bağlayıcı bir kaynak olduğuna delildir?

 • “Allah’ın haram kıldığı cana kıymayın.”
  (Enam suresi, 151. ayet)
 • “Allah’a ve Resul’e itaat edin ve (kötülüklerden) sakının.”
  ( Maide suresi, 92. ayet)
 • “…O kavme ne oluyor ki (kendilerine söylenen) hiçbir sözü anlamaya (fıkhetmeye) yanaşmıyorlar?”
  (Nisa suresi, 78. ayet)
 • “…Artık kim inkâr ederse inkârı kendi aleyhinedir. İnkârcılarıninkârı, Rableri katında ancak uğ rayacakları gazabı artırır...”
  ( Fâtır suresi, 39. ayet)
SORU 19

Terim olarak “Hz. Peygamber’in vefatından sonra herhangi bir dönemde müçtehid âlimlerin şer’i bir hükümhakkında görüş birliğine varmaları dır.” şeklinde tarif edilen kavram hangisidir?

 • Kıyas
 • İcma
 • Sünnet
 • Sedd-i zeraî
SORU 20

Terim anlamı “Fakihin, dini anlamak ve onu günlük hayata uygulayabilmek için ortaya koyduğu her türlü çaba” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İçtihat
 • Taassub
 • Mezhep
 • Azimet
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DADADBCBCADACBADCBBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Fıkıh 1 Online Test 11

Açık lise Test çöz 2017 Fıkıh 1 testimiz 18 - 19 mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Fıkıh 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Fıkıh 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Fıkıh 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 18 - 19 mart 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Fıkıh 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Fıkıh 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Fıkıh 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fıkıh 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fıkıh 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fıkıh 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Fıkıh 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 18 - 19 mart 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Fıkıh 1 dersi için geçme notu nedir ?

Fıkıh 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fıkıh 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Fıkıh 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Fıkıh 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Fıkıh 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 16 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Fıkıh 1 2017 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Fıkıh 1 soruları toplamda 21 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Fıkıh 1 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Fıkıh 1 testinin başarı yüzdesi %74. Sınava katılan 21 öğrenci arasından sadece 16 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 6.5 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Fıkıh 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Fıkıh 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?