Fıkıh 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Fıkıh ilmi ile uğraşan, Kur’an vesünnet gibi delillerden dini hü kümler ortaya koyabilme bilgi ve becerisine sahip olan kimseye ne ad verilir?

 • Mütefekkir
 • Müfessir
 • Muhaddis
 • Müçtehit
Soru 2

Fıkhın aşağıdaki tanımlarından hangisi Ebu Hanife’ye aittir?

 • Kişinin lehinde ve aleyhinde olanı bilmesidir.
 • Din ve Kur’an konularında bilgi sahibi olmaktır.
 • Bir şeyin tamamına vakıf olmak, deliliyle bilmektir.
 • Müçtehitlerin tafsili şer’î delillerden istinbat ettiği hükümlerdir.
Soru 3

Bir mazerete binaen, özel ve geçici olmak üzere konulmuş hükümlere ne denir?

 • Vaz’i hükümler
 • Azimet
 • Teklifi hükümler
 • Ruhsat
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi içtihadın aşamalarından biri değildir?

 • Zorlaştırıcı olmak
 • Sorunu tespit etmek
 • Kaynaklara başvurmak
 • Hüküm vermek
Soru 5

Miras ve vasiyet ile ilgili hükümler hangi başlık altında toplanmıştır?

 • Münâkehât
 • Muâmelât
 • Ukûbat
 • Ferâiz
REKLAM
Soru 6

Fıkıh usulü alanında yazılmış ilk eser “er-Risale” kim tarafından yazılmıştır?

 • Ebu Hanife
 • İmam Şafii
 • Serahsi
 • Gazali
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi fıkhın temel ilkelerinden değildir?

 • Kamu yararının gözetilmesi
 • Mükellefiyette kolaylık
 • Haramlarda genişlik
 • Hükümlerde tedricilik
Soru 8

Aşağıdakilerin hangisi fıkhın ilk örnekleri olarak kabul edilmektedir?

 • Mezhepler dönemi
 • Hz. Peygamber dönemi
 • Tabiin dönemi
 • Sahabe dönemi
Soru 9

Aşağıdakilerin hangisinde sahabe döneminde ortaya çıkan fıkıh ekolleri bir arada verilmiştir?

 • Eser-Şura
 • Rey- Şura
 • Rey- Eser
 • Kufe-Irak
Soru 10

Fıkhi görüşlerini “el-Muvatta” isimli eserinde toplayan mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Malik b. Enes
 • İdris eş-Şafii
 • Ahmet b. Hanbel
 • Ebu Hanife
Soru 11

• Şia’nın en büyük koludur.
• İmamiyye ve İsnaaşeriyye olarak da anılmaktadır.
• Fıkhi görüş bakımından Hanefiliğe yakındır.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hanbelilik
 • Malikilik
 • Şafiilik
 • Caferilik
Soru 12

Osmanlının son dönemlerinde fıkhi kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan kanun kitabı hangisidir?

 • Mecelle
 • El- Umm
 • Risale
 • Muvatta
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi müktesep arızalar arasında yer almaz?

 • Sarhoşluk
 • Cahillik
 • Bunaklık
 • Zorlama
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi farz-ı kifayedir?

 • Vitir namazı
 • Cenaze namazı
 • Sabah namazı
 • Bayram namazı
Soru 15

İslam dininde Şari’ ile kim kastedilir?

 • Allah
 • Âlimler
 • Sahabeler
 • Evliyalar
Soru 16

Hanefiler, kesin olmayan bir delille emredilen fiilleri, kesin delillerle emredilenlerden ayırmak amacı ile aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanmışlardır?

 • Sünnet
 • Mekruh
 • Farz
 • Vacip
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunda “Edille-i Erbea” (Dört temel delil) olarak adlandırılan kaynaklardan biri değildir?

 • Kitap
 • Sünnet
 • Örf- Adet
 • İcma
Soru 18

Aşağıdaki ayetlerden hangisi sünnetin gerek hüküm koymada gerekse uyulması konusunda bağlayıcı bir kaynak olduğuna delildir?

 • “Allah’ın haram kıldığı cana kıymayın.”
  (Enam suresi, 151. ayet)
 • “Allah’a ve Resul’e itaat edin ve (kötülüklerden) sakının.”
  ( Maide suresi, 92. ayet)
 • “…O kavme ne oluyor ki (kendilerine söylenen) hiçbir sözü anlamaya (fıkhetmeye) yanaşmıyorlar?”
  (Nisa suresi, 78. ayet)
 • “…Artık kim inkâr ederse inkârı kendi aleyhinedir. İnkârcılarıninkârı, Rableri katında ancak uğ rayacakları gazabı artırır...”
  ( Fâtır suresi, 39. ayet)
Soru 19

Terim olarak “Hz. Peygamber’in vefatından sonra herhangi bir dönemde müçtehid âlimlerin şer’i bir hükümhakkında görüş birliğine varmaları dır.” şeklinde tarif edilen kavram hangisidir?

 • Kıyas
 • İcma
 • Sünnet
 • Sedd-i zeraî
Soru 20

Terim anlamı “Fakihin, dini anlamak ve onu günlük hayata uygulayabilmek için ortaya koyduğu her türlü çaba” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İçtihat
 • Taassub
 • Mezhep
 • Azimet
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DADADBCBCADACBADCBBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?