GİRİŞ/KAYIT

İslam Tarihi 1 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Tarihî mekânları, antik şehirleri, bedestenleri ve bimarhaneleri, aşağıdaki hangi tarihî kaynaklar sınıfında değerlendirebiliriz?

 • A) Arşivler
 • B) Müzelik malzemeler
 • C) Açık hava kaynakları
 • D) Sözlü ve yazılı kaynaklar
SORU 2

İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • A) Siyasi birlik
 • B) Ataerkil sistem
 • C) Kâbe’nin kutsallığı
 • D) Anlaşmazlıkların çözümünde kâhinlere ve hakemlere başvurma
SORU 3

Arap Yarımadası’nın Kızıldeniz’e kıyısı olan sahil kesimine verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Necid
 • B) Habeşistan
 • C) Tihame
 • D) Güneş pilleri
SORU 4

Tarihte hangi savaşlar “Ficâr Savaşı” olarak isimlendirilir?

 • A) İki Müslüman ülkenin birbirleriyle yaptığı savaşlar
 • B) Haram aylarında yapılan savaşlar
 • C) Ramazan ayında yapılan savaşlar
 • D) Yahudilerle yapılan savaşlar
SORU 5

Aşağıdaki görevlerden hangisinin görev alanı “Kâbe’nin perdedarlığı, bakımı ve anahtarını korumak”tır?

 • A) Livâ
 • B) nedve
 • C) Rifade
 • D) Hicabe
SORU 6

Peygamberimizin doğduğu evin yerine inşa edilen yapı, bugün hangi amaçla kullanılmaktadır?

 • A) Mekke Doğumevi
 • B) Mekke Postanesi
 • C) Mekke Kütüphanesi
 • D) Mekke Camisi
SORU 7

• Arap Yarımadası’nın en eski uluslararası panayırıdır.
• Edebi bir kongre özelliği taşır.
• Panayırda dereceye giren şiirler Kâbe’nin duvarına asılır.
Hakkında kısa bilgi verilen panayır, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ukaz
 • B) Debâ
 • C) Mina
 • D) Aden
SORU 8

Hz. Muhammed’in “Kardeşiniz Necaşi vefat etmiştir. Kalkın cenaze namazını kılalım.” diyerek gıyabında onun cenaze namazını kıldırıp onurlandırdığı Necaşi, aşağıdaki hangi ülkenin hükümdarıdır?

 • A) İran
 • B) Mısır
 • C) Hindistan
 • D) Habeşistan
SORU 9

Aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda ganimetlerin paylaşımı, esirlere muamele gibi konularla İslam savaş hukukunun temelleri atılmıştır?

 • A) Mute
 • B) Bedir
 • C) Hendek
 • D) Huneyn
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçlarından biri değildir?

 • A) Yahudilerle Medine Sözleşmesi’nin imzalanması
 • B) Takvim başlangıcı olarak kabul edilmesi
 • C) İlk İslam şehir devletinin kurulması
 • D) Kur’an’ın kitap hâline getirilmesi
SORU 11

İslam ordusu, aşağıdaki savaşların hangisinde, askerlerin kendisine verilen emirlere uymayarak görev yerlerini terk etmeleri nedeniyle başarı kazanamamıştır?

 • A) Uhut
 • B) Hendek
 • C) Huneyn
 • D) Pasinler
SORU 12

Hz. Muhammed, aşağıdakilerin hangisinin kolları arasında “ma’r’refiki’l a’la” (en yüce dosta) diyerek vefat etmiştir?

 • A) Hz. Ebu Bekir
 • B) Hz. Hatice
 • C) Hz. Aişe
 • D) Hz. Ali
SORU 13

Müslümanlığı bırakıp başka bir dine geçmiş olan kimseye ne isim verilir?

 • A) Mürteci
 • B) Mürted
 • C) Mürsel
 • D) Mürid
SORU 14

“Her bir halifenin göreve gelmesi,İslam’ın koyduğu ölçüler içinde ger çekleşmiş, .....I..... ve .....II..... seçim sisteminin temel ilkeleri olmuştur.”
Verilen bilgi cümlesinin anlamca doğru olabilmesi için numaralandırılarak boş bırakılan yerlere, aşağıdaki seçeneklerden hangisi yazılmalıdır? I -- > II

 • A) şura -- > biat
 • B) dâi *-- > cihat
 • C) gaza -- > gazve
 • D) Muhacir -- > Ensar
SORU 15

Aşağıdaki olaylardan hangisi, Müslümanlar arasında ayrılık çıkmasına neden olmuştur?

 • A) Hz. Muhammed’in vefatı
 • B) Abbasi Devleti’nin kurulması
 • C) Hz. Ebu Bekir’in halifeliğe seçilmesi
 • D) Sıffin Savaşı ve Hakem Olayı’nın yaşanması
SORU 16

İspanya’da kurulan ilk İslam devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Eyyubi Devleti
 • B) Abbasi Devleti
 • C) Samanoğulları Devleti
 • D) Endülüs Emevi Devleti
SORU 17

Müslüman olmaları hâlinde kendilerinden haraç alınmayacağını belirtmesi üzerine, Kuzey Afrika’daki Berberiler ile Maveraünnehir Bölgesi’ndeki kavimlerin Müslüman olmasına vesile olan Emevi halifesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ömer b. Abdülaziz
 • B) Mervan b. Hakem
 • C) Abdülmelik b. Mervan
 • D) Süleyman b. Abdülmelik
SORU 18

Emevilerin yıkılış nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • A) Arap milliyetçiliği yapmaları
 • B) Hz. Ali taraftarlarının çalışmaları
 • C) Atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri
 • D) Hilafet makamını elde etmek için yapılan mücadeleler
SORU 19

İbn Rüşt’ün öğrencisi olan Yahudi İbn Meymun’un yetkin olduğu bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Astronomi
 • B) Felsefe
 • C) Kimya
 • D) Fizik
SORU 20

Maliki mezhebini Endülüs’ün resmî mezhebi ilan eden Endülüs Emevi emiri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) I. Abdurrahman
 • B) II. Abdurrahman
 • C) I. Hakem
 • D) I. Hişam
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CACBDCADBDACBADDACBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?