GİRİŞ/KAYIT

İslam Tarihi 2 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Mekke ve Kudüs’ün İslam dünyası açısından önemi, bu kentlerin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

 • A) Ticaret merkezi olmalarından
 • B) Arap kültürünün izlerini taşımalarından
 • C) Önemli ticaret yollarının kavşağında kurulmalarından
 • D) Önemli kutsal mabetlerin bu yerle şim yerlerinde bulunmalarından
SORU 2

Emevilere muhalefet eden Horasan’daki Şiilerin çoğunluğu, aşağıdakilerden hangisinin halife olmasını desteklemişlerdir?

 • A) Hz. Ali’nin torunu Ebu Haşim’in
 • B) Hz. Hasan’ın torunu İbrahim’in
 • C) Muhammed bin Ali’nin
 • D) Tarık bin Ziyad’ın
SORU 3

Halife olarak 749 yılında Kufe’de çıktığı ilk cuma hutbesinde Kur’an-ı Kerim’in Ahzap Suresi 33. ayeti “Ey Peygamber’in ev halkı! Allah, sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.” ile Şûra Suresi’nin 23. ayetini “De ki: Ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum.” okuyarak adeta kendisini peygamber ailesiyle özleştiren ve insanlara halifeliğini kabul ettirmeye iknaya çalışan Abbasi halifesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ebu Cafer Mansur
 • B) Ebu Abbas Abdullah
 • C) Halife Harun Reşit
 • D) Halife Mütevekkil
SORU 4

Abbasiler “Divanu’z-Zenadıka” adlı teşkilatı, aşağıdakilerden hangisiyle mücadele etmek için kurmuşlardır?

 • A) Mukanna İsyanıyla
 • B) Fatımilerle
 • C) Zındıklarla
 • D) Emevilerle
SORU 5

Halife Mutasım Dönemi’nin önemli siyasi olaylarından olan Muhammed bin Kasım’ın Horasan’da çıkardığı isyanı bastıran Abbasilerin Horasan valisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Abdullah bin Tahir
 • B) Yezit bin Mezyet
 • C) Yahya Bermeki
 • D) Ali bin Halit
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisinin komutasındaki İslam ordusu, 782 yılında Üsküdar sahillerine kadar ulaşarak Bizans kraliçesi İrene ile bir barış antlaşması yapmıştır?

 • A) Yakup b. Leys
 • B) Halife Mehdi
 • C) İsa b. Musa
 • D) Harun Reşit
SORU 7

• Abbasiler Dönemi’nin önde gelen tefsir, hadis ve kelam âlimidir.
• Mutezile okulunun görüşlerini benimsemiştir.
• 1134’te tamamladığı “el-Keşşaf an Hakaikü’t Tenzil” adlı eseri, tefsir alanında yazılmış dönemin en kıymetli eseridir.
Hakkında bilgi verilen İslam bilgini, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Taberî
 • B) Zemahşerî
 • C) Ebu Bekir Razi
 • D) İbrahim en- Nehaî
SORU 8

Maveraünnehir Müslümanları, Oğuzlardan Müslüman olanlara ne ad vermişlerdir?

 • A) Türkmen
 • B) Berberi
 • C) Çelebi
 • D) Ahi
SORU 9

I. Gazneliler
II. Tolunoğulları
III. Karahanlılar
IV. Harzemşahlar
Yukarıdaki Türk – İslam devletlerinin kuruluş sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • A) İlk Müslümanların İslam’ı öğrenmek için Hz. Peygamber’e sorular yöneltmeleri
 • B) Ef’al-i Müctehidin
 • C) III - II - I - IV
 • D) I - II - III - IV
SORU 10

Aşağıdaki Gazne hükümdarlarından hangisinin döneminde Selçuklularla Dandanakan Savaşı yapılmıştır?

 • A) Sultan Mahmut
 • B) Sultan Mesut
 • C) Sebük Tekin
 • D) Alptekin
SORU 11

Türk – İslam devletlerinin ortaya koyduğu aşağıdaki mimari eserlerden hangisi toplumun sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik değildir?

 • A) Kervansaraylar
 • B) İmarethaneler
 • C) Darüşşifalar
 • D) Türbeler
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin Türk – İslam dünyasında meydana getirdiği önemli sonuçlardan biri değildir?

 • A) Türklerin İslam dünyasındaki önemlerinin artması
 • B) Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılması
 • C) Suriye ve Filistin şehirlerinin harap olması
 • D) İstanbul’un fethinin gecikmesi
SORU 13

Türk – İslam devletlerinde Divan-ı Lügat-it Türk, Kutadgu Bilig, Divan-ı Hikmet gibi dönemin en önemli eserleri ortaya konulmuştur.
Bu eserlerin ortaya konulması, Türk dünyasında aşağıdakilerden hangisinin geliştiğine kanıttır?

 • A) Edebiyat
 • B) Ekonomi
 • C) Mimari
 • D) Müzik
SORU 14

“Güzel yazı yazma” sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ebru
 • B) Tezhip
 • C) Minyatür
 • D) Hüsnühat
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisinde Türklerin İslamiyet’e katkısı olduğu söylenemez?

 • A) Haçlı Seferlerine karşı İslam dünyasının korunmasında
 • B) İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesinde
 • C) Bizans’a karşı İslamiyet’in savunulmasında
 • D) Emevilerin halifeliği elde etmesinde
SORU 16

Müslüman Türklerin, aşağıdaki hangi şehri fethetmeleriyle Balkanlarda İslam dininin yayılmaya başladığı kabul edilebilir?

 • A) Bursa
 • B) Bosna
 • C) Edirne
 • D) İstanbul
SORU 17

14 Kasım 1988’de Filistin Devletikurulurken devlet başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Muhammed İkbal
 • B) Yaser Arafat
 • C) Ali Cinnah
 • D) Rıza Pehlevi
SORU 18

Türkiye, aşağıdaki komşu devletlerden hangisiyle en uzun kara sınırına sahiptir?

 • A) Yunanistan
 • B) Bulgaristan
 • C) Suriye
 • D) İran
SORU 19

İslam’ın Hint Yarımadası’na yayılmasında, aşağıdaki ülkelerden hangisi adeta bir üs olmuştur?

 • A) Afganistan
 • B) Bangladeş
 • C) Filipinler
 • D) Malezya
SORU 20

Aşağıdaki Afrika ülkelerinden hangisinde Müslümanlar azınlık değildir?

 • A) Mozambik
 • B) Uganda
 • C) Kenya
 • D) Malı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABCADBACBDBADDCBCAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?