GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli İşletme 1 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

“Rekabet edebilme duygusu” ihtiyaçlar hiyerarşisinin hangi sınıflaması içinde yer alır?

 • A) Statü ve saygınlık ihtiyacı
 • B) Kendini geliştirme ihtiyacı
 • C) Ait olma ihtiyacı
 • D) Güvenlik ihtiyacı
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi, tacir olabilmenin şartlarından birisi değildir?

 • A) Ticari bir işletmenin var olması
 • B) Ticari bir işletmenin kendine ait olması
 • C) Ticari bir işletmenin işletilmesi
 • D) Ticari bir işletmenin kendi adına işletilmesi
SORU 3

Lider ile yöneticiyi birbirinden ayıran özellik, hangi seçenekte verilmiştir?

 • A) Lider, işi doğru yapar, yönetici doğru işi yapar.
 • B) Yönetici koruyucudur, lider geliştiricidir.
 • C) Lider denetime güvenir, yönetici insana güvenir.
 • D) Yönetici yenilik getirir, lider kuralları izler ve uygular.
SORU 4

I. Tüketici
II. Fayda
III. Üretim
IV. Emek
V. Doğa
Mal ve hizmet üretmek için üretim faktörlerini bir araya getirmek isteyen bir girişimci yukarıda verilenlerden hangilerine ihtiyaç duyar?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) I, II ve III
 • D) IV ve V
SORU 5

I. Su içmek
II. Spor yapmak
III. Giyinmek
IV. Kitap okumak
V. Yemek yemek
Yukarıda verilen ihtiyaçlardan birincil olanların tamamı hangi seçenekte verilmiştir?

 • A) I ve II
 • B) II, III ve IV
 • C) I, III ve V
 • D) III, IV ve V
SORU 6

Verimlilik ilkelerinden “analitik ilkesi”ne ait doğru açıklama hangi seçenekte verilmiştir?

 • A) Girdi seçimini doğru yapmak
 • B) Kaynakları en ucuz, en az kullanmak
 • C) Girdilerin fayda-maliyet analizini yapmak
 • D) Kaynakları zamanında ve yerinde kullanmak
SORU 7

Aşağıda verilenlerden hangisi işletmenin özel amaçlarından biridir?

 • A) Kâr elde etmek
 • B) Topluma hizmet etmek
 • C) İşletmenin varlığını devam ettirmek
 • D) Uzun vadeli büyümeyi hedef hâline getirmek
SORU 8

Amacı; teknik engelleri kaldırarak, yeni piyasalara ve ekonomik gelişmelere öncülük etmek ve dünya ticaretini kolaylaştırmak olan uluslararası standart kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uluslararası Elektronik Komisyonu
 • B) Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu
 • C) Uluslararası Telekominikasyon Birliği
 • D) Avrupaya Uygunluk
SORU 9

Mal ve hizmet arasındaki farklara yönelik yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Mallar -- > Hizmetler

 • A) Devredilebilir. -- > Devredilemez.
 • B) Müşteri sürecin bir parçasıdır. -- > Müşteri süreçten ayrıdır.
 • C) Sermaye yoğundur. -- > Emek yoğundur.
 • D) Tekniktir. --- > İnsan odaklıdır.
SORU 10

Üretim faktörlerinin ekonomiden aldıkları paylar hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir?

Üretim faktörleri -- > Aldığı pay

 • A) Emek -- > Kâr
 • B) Girişimci -- > Faiz
 • C) Sermaye -- > Ücret
 • D) Doğa -- > Rant
SORU 11

Aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi, bir işletmenin varlığını devam ettirme sürecinde uzun vadede iflasla karşı karşıya kalabileceğini göstermektedir?

 • A) İşletmenin kârlılığı tercih etmesi
 • B) Topluma hizmet etmeye ağırlık vermesi
 • C) Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına cevap vermesi
 • D) Kaliteli mal ve hizmet üretmesi
SORU 12

Bir iktisadi Devlet Teşekkülü olan Devlet Malzeme Ofisi aşağıda verilen bakanlıklardan hangisine bağlıdır?

 • A) Maliye Bakanlığı
 • B) Millî Savunma Bakanlığı
 • C) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 • D) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
SORU 13

İşletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için, işletme çalışanlarının ortak amaçlar çerçevesinde düzenli çalışmalarının sağlanması işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Muhasebe
 • B) Üretim
 • C) Pazarlama
 • D) Yönetim
SORU 14

Sermaye şirketlerinin üstünlüklerine yönelik verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • A) Yönetim etkindir.
 • B) Büyüme imkânları fazladır.
 • C) Kredi bulma imkânları fazladır.
 • D) Ortaklığın süresi zamanla sınırlandırılmıştır.
SORU 15

Anonim şirketin kuruluşu için en az kaç gerçek veya tüzel kişi gerekir?

 • A) 3
 • B) 5
 • C) 7
 • D) 10
SORU 16

İnşaat alanlarında işe başlatılan sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi ne kadar süre içerisinde yapılmalıdır?

 • A) İşe başlatılmadan önce
 • B) İşe başlatıldığı gün
 • C) 10 gün içinde
 • D) 1 ay içinde
SORU 17

Bir işletmenin kuruluş yeri seçiminde yapılacak iş gücü değerlendirmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi önemsizdir?

 • A) İş gücünün miktarı
 • B) İş gücünün niteliği
 • C) İş gücünün maliyeti
 • D) İş gücünün yönetimi
SORU 18

Bir işletmenin kuruluş işlemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi işletmenin belediyeye karşı sorumluluklarından biri değildir?

 • A) İş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma
 • B) Hafta sonu çalışma ruhsatı alma
 • C) İşe başlama bildirimi verme
 • D) Çevre temizlik vergisi ödeme
SORU 19

Tüzel kişilerin meslek odalarına kayıt olabilmeleri için aşağıdakilerden hangisi gerekli bir evrak değildir?

 • A) Fotoğraf
 • B) İlan gazetesi
 • C) İmza sürküleri
 • D) Ana sözleşme
SORU 20

Şahıs ve sermaye şirketleri arasındaki farklar hangi seçenekte yanlış olarak verilmiştir?

Şahıs Şirketleri -- > Sermaye Şirketleri

 • A) Sözleşme oy birliği ile değiştirilebilir. -- > Sözleşme oy çokluğu ile değiştirilebilir.
 • B) Sermaye paylara bölünebilir. -- > Sermaye paylara bölünemez.
 • C) Ortaklığın devri güçtür. -- > Ortaklığın devri kolaydır.
 • D) Eşit oy hakkı vardır. -- > Oy hakkı sermaye payı ile orantılıdır.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABBDCCDABDBADDBBDCAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?