Kimya 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Kral suyu” adındaki maddeyi keş feden İslam bilgini (âlimi) aşağıdakilerden hangisidir?

 • İbn-i Sina
 • İbn-i Rüşd
 • Câbir bin Hayyan
 • Ebu Bekir El-Razi
Soru 2

“Milattan önce yaşamış filozoflardan Democritos (Demokritus); maddenin en küçük ve bölünemeyen taneciklerine ___________ adını vermiştir.”
Verilen cümlede boş bırakılan (___________) yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Element
 • Atom
 • Bileşik
 • proton
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi “Modern Kimya”nın öncülerinden biri değildir?

 • Robert Boyle
 • Lavoisier
 • Priestley
 • Aristo
Soru 4

Canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve yaşamları boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri inceleyen kimyanın alt bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Biyokimya
 • Fizikokimya
 • Analitik kimya
 • Organik Kimya
Soru 5

• N
• Be
• K
Verilen element sembolleri içinde, aşağıdaki elementlerden hangisinin sembolü yoktur?

 • Kalsiyum
 • Potasyum
 • Berilyum
 • Azot
REKLAM
Soru 6

NaOH bileşiğinin geleneksel adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zaç yağı
 • Sud kostik
 • Yemek tuzu
 • Sodyum hidroksit
Soru 7

“Sodyum” elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

 • S
 • Na
 • Si
 • N
Soru 8

• HF
• CaO
• Mg
• NaCl
Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi bileşiktir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 9

Al2O3 bileşiğinin adı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Alüminyum oksit
 • Dialüminyum oksit
 • Alüminyum trioksit
 • Dialüminyum trioksit
Soru 10

Bir maddenin ambalajında yukarıdaki güvenlik sembolü bulunmaktadır.
Bu sembol neyi ifade etmektedir?

 • Yanıcı maddedir.
 • Yakıcı maddedir.
 • Radyoaktif maddedir.
 • Çevreye zararlı maddedir.
Soru 11

40 gram kalsiyum (Ca) ve bir miktaroksijen (O) uygun koşullarda birle şerek 56 gram kalsiyum oksit (CaO) bileşiğini oluşturuyor.
Buna göre 56 gram CaO bileşiğinde bulunan oksijenin kütlesi kaç gramdır?

 • 16
 • 32
 • 40
 • 46
Soru 12

22 gram demir (II) sülfür (FeS) bileşi ğinde, 14 gram demir (Fe) ve 8 gram kükürt (S) bulunmaktadır.
Buna göre Fe / S bileşiğindeki kütlece S Fe oranı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 2
 • 4
 • 4/7
 • 7/4
Soru 13

Hidrojen (H) ve Oksijen (O) elementlerinden oluşan bileşiklerdeki elementlerin kütleleri tabloda verilmiştir.
Buna göre, bu iki bileşikteki oksijen (O) elementleri arasındaki katlı oran aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1/2
 • 2/3
 • 3/2
 • 3/4
REKLAM
Soru 14

Atom altı tanecikler olan; proton,nötron ve elektronun yükleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Proton -- > Nötron -- > Elektron

 • (+) -- > (–) -- > Yüksüz
 • (+) -- > Yüksüz -- > (–)
 • Yüksüz -- > (–) -- > (+)
 • (–) -- > (+) -- > (+)
Soru 15

atomu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kütle numarası 27’dir.
 • Nötron sayısı 14’tür.
 • Proton sayısı 14’tür.
 • Elektron sayısı 13’tür.
Soru 16

Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangileri birbirinin izotopudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
Soru 17

Yukarıda verilen atom modeli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bohr atom modeli
 • Dalton atom modeli
 • Thomson atom modeli
 • Rutherford atom modeli
Soru 18

Periyodik sistemde;
• Yatay sıralara periyot denir.
• Toplam 18 tane grup vardır.
• Toplam 7 tane periyot bulunur.
• Elementler artan atom numaralarına göre dizilmiştir.
Yukarıda periyodik sistem ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 19

19K elementinin periyodik sistemdeki yeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • 3. periyot 2A grubu
 • 3. periyot 5A grubu
 • 4. periyot 1A grubu
 • 4. periyot 6A grubu
Soru 20

Periyodik sistemde ok (→) yönünde aşağıda verilen özelliklerden hangisi azalır?

 • İyonlaşma enerjisi
 • Ametalik özellik
 • Elektron ilgisi
 • Atom yarıçapı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDAABBCADADABCDADCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?