GİRİŞ/KAYIT

Kimya 2 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Mg2+, OH- SO24- ,P3-
Yukarıda verilen kimyasal türlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Element
 • B) Molekül
 • C) İyon
 • D) Atom
SORU 2

Atomlar arasında elektron alışverişi sonucu oluşan güçlü etkileşim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İyonik bağ
 • B) Metalik bağ
 • C) Hidrojen bağı
 • D) Kovalent bağ
SORU 3

Aşağıda bazı atom / iyonların Lewis sembolleri verilmiştir. ( 9F, 11Na, 15P )
Buna göre yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
SORU 4

Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangisi polar kovalent bağ oluşturur?

 • A) 9F – 9F
 • B) 3Li – 8O
 • C) 1H – 8O
 • D) 11Na – 17Cl
SORU 5

Aşağıdaki elementlerden hangisi metalik bağ oluşturmaz?

 • A) 12Mg
 • B) 15P
 • C) 19K
 • D) 20Ca
SORU 6

Aşağıda bazı kimyasal türler ve bu türler arasında oluşan en baskın etkileşimler verilmiştir.
Buna göre hangisi yanlıştır?
( 1H, 2He, 7N, 8O, 11Na )
Kimyasal Türler -- > Etkileşim Türü

 • A) He – He -- > London
 • B) NH3 – NH3 -- > Hidrojen bağı
 • C) H2O – H2O -- > Dipol - dipol
 • D) Na+ – H2O -- > İyon - dipol
SORU 7

Aşağıda verilen 7A grubu elementlerinin bileşiklerinden hangisinin kaynama noktası daha yüksektir?

 • A) HF
 • B) HCL
 • C) HBr
 • D) HI
SORU 8

Aşağıda verilen olaylardan hangisi fiziksel değişime örnektir?

 • A) Elmanın çürümesi
 • B) Gümüşün kararması
 • C) Ekmeğin küflenmesi
 • D) Şekerin suda çözünmesi
SORU 9

H3PO4(suda)+3KOH(suda)→K3PO4(suda)+3H2O(s)
Verilen tepkime denklemi aşağıdaki tepkime tiplerinden hangisine örnek gösterilebilir?

 • A) Yanma tepkimesi
 • B) Asit-baz tepkimesi
 • C) Çözünme tepkimesi
 • D) Çökelme tepkimesi
SORU 10

Al2S3(k)+H2O(s)→AI(OH)3(k)+H2S(g) tepkimesi en küçük tamsayılarla denkleştirildiğinde su bileşiğinin katsayısı kaç olur?

 • A) 2
 • B) 4
 • C) 6
 • D) 8
SORU 11

I. Su yüzeyden donmaya başlar.
II. Atmosferdeki su buharı uygun koşullarda sıvı veya katı halde yeryüzüne döner.
III. Suyun katı hali,sıvı halinden daha az yoğundur.
Verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız II
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 12

1520 mmHg = ___________ atm
Verilen birim dönüşümünde boş bırakılan yere (___________) aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) 5
 • B) 2
 • C) 0,5
 • D) 0,2
SORU 13

4,6 gram NO2 gazının mol sayısı aşağıdakilerden hangisidir? (N:14 g/mol , O: 16 g/mol )

 • A) 10
 • B) 1
 • C) 0,1
 • D) 0,01
SORU 14

0,2 mol oksijen gazındaki molekül sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 1,204.1023
 • B) 1,506.1023
 • C) 3,01.1023
 • D) 6,02.1023
SORU 15

25°C’ta 40 litrelik kapalı bir kapta bulunan azot gazının basıncı 8 atm’dir.
Aynı sıcaklıkta kabın hacmi 80 litreye çıkarılırsa kaptaki basınç kaç atm olur?

 • A) 2
 • B) 4
 • C) 8
 • D) 16
SORU 16

Sabit hacimli kapalı bir kapta 127°C’ta bir miktar gazın basıncı 6 atm’dir.
Bu gazın basıncı 9 atm’e çıkarıldı ğında sıcaklığı kaç °C olur?

 • A) 600
 • B) 400
 • C) 327
 • D) 190
SORU 17

“Ağaçlar kökleri ile aldıkları suyu en uçtaki yaprağa kadar etkin ___________ kuvvetleri sayesinde iletir.”
Verilen ifadede boş bırakılan yere (___________) aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Viskozite
 • B) Kohezyon
 • C) Akıcılık
 • D) Adezyon
SORU 18

Bazı sıvıların viskoziteleri arasındaki ilişki;
“Bal > gliserin > zeytinyağı > su”
şeklindedir.
Buna göre aynı şartlar altındaki bu sıvılardan hangisinin akmaya karşı gösterdiği direnç en fazladır?

 • A) Bal
 • B) Su
 • C) Gliserin
 • D) Atalara olan bağlılık
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi amorf maddedir?

 • A) Yemek tuzu
 • B) Demir
 • C) Glikoz
 • D) Çam
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi maddenin farklı fiziksel halleri arasındaki geçişlerden değildir?

 • A) Erime
 • B) Çözünme
 • C) Yoğuşma
 • D) Buharlaşma
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADCBCADBCDBCABCDADB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?