GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Kimya 1 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

“Hidrojen atomunda yer alan elektronüst enerji seviyelerinden n = 2 yö rüngesine inerse görünür bölgedeışık yayınlar. Bu ışıma serisine denir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan (___________) yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Lyman serisi
 • B) Balmer serisi
 • C) Brackett serisi
 • D) Paschen serisi
SORU 2

Aşağıda verilen orbitallerden hangisinin enerjisi daha fazladır?

 • A) 3p
 • B) 4f
 • C) 5s
 • D) 6s
SORU 3

I. 10Ne II. 12Mg2+ III. 19K+
Yukarıda verilen atom ve iyonlardan hangilerinin elektron dizilimleri aynıdır?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 4

9F elementi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Halojendir.
 • B) p bloğu elementidir.
 • C) Bir tane dolu orbitali vardır.
 • D) Yedi tane değerlik elektronu vardır.
SORU 5

Aşağıdaki iyonlardan hangisinin yarıçapı en küçüktür?

 • A) 7N3
 • B) 8O2
 • C) 11Na+
 • D) 13Al3+
SORU 6

Aşağıda periyodik sistemde bulunan bazı grupların özel adları verilmiştir.
Buna göre verilenlerden hangisi yanlıştır? Grup numarası -- > Özel adı

 • A) 1A -- > Alkali metaller
 • B) 2A -- > Toprak metalleri
 • C) 7A -- > Halojenler
 • D) 8A -- > Asal gazlar (soygazlar)
SORU 7


Yukarıda X elementinin ilk dört iyonlaşma enerjisi (İ.E) kj/mol olarak verilmiştir.
Buna göre X elementinin grup numarası aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 1A
 • B) 2A
 • C) 3A
 • D) 4A
SORU 8

Bakır (II) oksit bileşiği aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) CuO
 • B) Cu2O
 • C) Cu2O2
 • D) CuO2
SORU 9

0,2 mol SO3 bileşiği kaç gramdır?
(S: 32 g/mol, O: 16 g/mol)

 • A) 16
 • B) 48
 • C) 64
 • D) 80
SORU 10

Bir bileşiğin en basit formülü CH2O olarak biliniyor.
Kütle spektrometresi yöntemi ile bileşiğin mol kütlesi 180 gram olarak ölçüldüğüne göre bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?
(C: 12 g/mol, H: 1 g/mol, O: 16 g/mol)

 • A) C2H6O
 • B) C3H8O
 • C) C3H6O3
 • D) C6H12O6
SORU 11

H3PO4+Ba(OH)2→ Ba3(PO4)2 + H2O
Tepkimesi en küçük tamsayılarla denkleştirildiğinde ürünlerdeki maddelerin katsayıları toplamı kaç olur?

 • A) 3
 • B) 5
 • C) 7
 • D) 9
SORU 12

Aşağıdaki tepkimelerden hangisi asit-baz tepkimesidir?

 • A) C(k)+O2(g)→CO2(g)
 • B) HBr(suda)+KOH(suda)→KBr(suda)+H2O(s)
 • C) Fe2O3(k)+3CO(g)→2Fe(k)+3CO2(g)
 • D) 6HCI(suda)+2Al(k)→2AlCI3(suda)+3H2(g)
SORU 13

228 mm Hg’lık basınç kaç atm basınca eşittir?

 • A) 30
 • B) 3
 • C) 0,3
 • D) 0,03
SORU 14

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A) Uluslararası birim sistemine (SI) göre basınç birimi Newton’dur.
 • B) 0°C sıcaklık ve 1 atm basınç ko şulları normal koşullardır.
 • C) Normal koşullarda 1 mol gaz 11,2 L hacim kaplar.
 • D) 273,15 °C mutlak sıfır olarak tanımlanmıştır.
SORU 15

Kapalı bir kapta sabit basınç ve sı caklıkta 0,5 mol CH4 gazı 2 L hacim kaplamaktadır. Aynı koşullarda 10 L hacim kaplayan CH4 gazı kaç mol’dür?

 • A) 0,1
 • B) 1
 • C) 1,5
 • D) 2,5
SORU 16

0°C’ta 2 litrelik bir kapta bulunan 0,2 mol NH3 gazının basıncı kaç atm olur?

 • A) 22,4
 • B) 11,2
 • C) 2,24
 • D) 1,12
SORU 17

Normal koşullarda 0,3 mol CO2 gazı kaç litre hacim kaplar?

 • A) 11,2
 • B) 6,72
 • C) 5,6
 • D) 4,48
SORU 18

Aynı koşullarda X gazının yayılma hızı,Y gazının yayılma hızının 2 katıdır.
X gazının mol kütlesi 16 g/mol olduğuna göre Y gazının mol kütlesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 4
 • B) 8
 • C) 32
 • D) 64
SORU 19

Aşağıda verilenlerden hangisi bir gaz karışımı değildir?

 • A) Metan gazı
 • B) Doğal gaz
 • C) Dünya atmosferi
 • D) LPG(Sıvılaştırılmış petrol gazı)
SORU 20

Sabit hacimli bir kapta, 1 mol H2 gazı ile 3 mol He gazının yaptığı toplam basınç 2 atm’dir.
Buna göre He gazının kısmi basıncı kaç atm’dir?

 • A) 0,5
 • B) 1,2
 • C) 1,5
 • D) 3,2
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BBACDBCAADCBCBDCBDAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler