GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Kimya 3 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

I. O2
II. H2O
III. OH
Yukarıda verilenlerin hangilerinde oksijen (-2) yükseltgenme basamağında bulunur?
( 1H, 8O)

 • A) Yalnız II
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi redoks tepkimesi değildir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 3

Bazik ortamda gerçekleşen yukarıdaki tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde tepkimeye girenlerin katsayıları toplamı kaç olur?

 • A) 12
 • B) 10
 • C) 8
 • D) 6
SORU 4

Al3+ + 3e- → Al(k) E0= -1,662V
Pb2+ + 2e- → Pb(k) E0= -0,126V
Ca2+ + 2e- → Ca(k) E0= -2,866V
Buna göre; AI, Pb, Ca metallerinin aktifliklerine göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) Pb > Al > Ca
 • B) Ca > Al > Pb
 • C) Al > Ca > Pb
 • D) Ca > Pb > Al
SORU 5

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 6


Yukarıda verilen yarı reaksiyonlar ve standart indirgenme potansiyellerine göre bir galvanik hücre oluşturduğunuzda hücre gerilimi (E0Hücre) kaç V olur?

 • A) -1,166 V
 • B) -0,360 V
 • C) +0,360 V
 • D) +1,166 V
SORU 7


Verilen hücre diyagramına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Tuz köprüsü ile iki yarı hücre arasındaki yük dengesi sağlanır.
 • B) Anotta Mg metali Mg2+ iyonuna yükseltgenir.
 • C) Katotta Ag+ iyonları Ag metaline indirgenir.
 • D) Mg metali yükseltgen maddedir.
SORU 8

Farklı derişimlerde anot ve katot çözeltileri bulunan şekildeki derişim hücresinin hücre gerilimi (Ehücre ) kaç V olur?

 • A) 0,0592
 • B) 0,0296
 • C) –0,0296
 • D) –0,0592
SORU 9

Ag+ + e- → Ah(k) E0 = +0,799V
Ni2+ + 2e- → Ni(k) E0 = -0,250V
Yukarıda şematik olarak gösterilen elektrokimyasal hücre için verilen; I. Nikel elektrot anottur.
II. Ag elektrodun kütlesinde azalma olur.
III. Ni elektrodun kütlesinde artma olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
SORU 10

Lityum - iyon pilleri için verilen;
I. Çok kez yükleme (şarj) yapılarak tekrar kullanılabilir.
II. Cep telefonlarında kullanılmaktadır.
III. Birincil hücreden oluşan pillerdir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız III
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 11

Aşağıda verilenlerden hangisi anorganik bileşik olarak bilinir?

 • A) CH3COOH
 • B) CH3NH2
 • C) C6H12O6
 • D) CaCO3
SORU 12

H - C ≡ C - H bileşiğinde bulunan sigma ve pi bağlarının sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
sigma bağı -- > pi bağı

 • A) 3 -- > 2
 • B) 2 -- > 3
 • C) 4 -- > 1
 • D) 1 -- > -
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi karbonun allotroplarından birisi değildir?

 • A) Elmas
 • B) Grafit
 • C) Toluen
 • D) Fulleren
SORU 14

Molekülündeki karbon atomunun hibrit türü aşağıdakilerden hangisidir? ( 1H, 6C)

 • A) sp
 • B) sp2
 • C) sp3
 • D) sp4
SORU 15

I. Anorganik yapılı bileşiktir.
II. Ortaklanmamış 6 elektron çifti vardır.
III. Molekülde hibritleşen atom yoktur.
ifadelerinden hangileri doğrudur? ( 1H, 9F)

 • A) Yalnız I
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 16

Aşağıda verilenlerden hangisinin molekül geometrisi diğerlerinden farklıdır? ( 1H, 6C, 7N, 8O, 17CI)

 • A) HCI
 • B) CO2
 • C) HCN
 • D) H2O
SORU 17

NH3 molekülünün VSEPR gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? ( 1H, 7N)

 • A) AX3
 • B) AX4
 • C) AX3E
 • D) AX2E2
SORU 18

–NH2 fonksiyonel grubunu bulunduran bileşik sınıfının genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nitro alkan
 • B) Nitril
 • C) Ester
 • D) Amin
SORU 19

I. CH4
II. CH3 − CH2 − CH3
III. CH3 − CH2 − CH2 − CH3
Yukarıda verilen hidrokarbonlardan hangilerinin izomeri yoktur?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
SORU 20

bileşiğinin fonksiyonel grup izomerisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDABDCDAABDACCBDCDCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler