GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Mantık 2 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Mantık unsurlarını sembollerle ifade eden ve bu sembollerle işlemleryaparak geçerli çıkarımlara ulaş mayı amaçlayan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Aristoteles mantığı
 • B) Modern mantık
 • C) Klasik mantık
 • D) Felsefe
SORU 2

~[( p => q) v (~p ∧ r) ] önermesinin ana eklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) ~
 • B) =>
 • C) ∨
 • D) ∧
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi birli yüklemli bir önermedir?

 • A) 4<5
 • B) Ahmet öğrencidir.
 • C) Ayşe ve Zehra çalışkandır.
 • D) İstanbul, Asya ile Avrupa arasındadır.
SORU 4

Basit önermeleri bileşik hâle getiren mantık değişmezleri aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • A) Önerme eklemleri
 • B) Sonuç önermesi
 • C) Doğruluk değeri
 • D) Öncül önerme
SORU 5

“Hasan yaramaz değildir.” önermesinin önermeler mantığında sembolleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) p ∨ q
 • B) p ∧ q
 • C) p => q
 • D) ∼p
SORU 6

İki değerli mantığa göre (p) önermesi doğru ise, (∼p) önermesinin doğruluk değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Zorunlu
 • B) Doğru
 • C) Yanlış
 • D) Belirsiz
SORU 7

Yukarıda doğruluk değerleri verilen numaralandırılmış önermelerden hangisi tutarsızdır?

 • A) I numaralı önerme
 • B) II numaralı önerme
 • C) III numaralı önerme
 • D) IV numaralı önerme
SORU 8

De Morgan Kurallarına göre, (p => q) önermesinin eş değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) ∼p ∨ q
 • B) p ∧ q
 • C) ∼p ∧ ∼q
 • D) ∼p ∨ ∼q
SORU 9

Aşağıdaki önermelerden hangisi geçerlidir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 10

Niceleme mantığındaki tümel ve tikel niceleyicilerin sembolleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) 6 7,
 • B) 6,&
 • C) 7,4
 • D) 7,o
SORU 11

“Ahmet çalışkan ve zekidir.” önermesinin niceleme mantığındaki sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fa
 • B) ~Fa
 • C) Ga
 • D) Fa ∧ Ga
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi açık önermedir?

 • A) 5 + 7 > 9
 • B) X + 4 = 9
 • C) 18:2 = 9
 • D) 3 < 5
SORU 13

“∀x (x hayvandır).” önermesi aşa ğıdaki evrenlerin hangisinde yanlıştır?

 • A) E = {arı, kelebek, tavşan}
 • B) E = {kuş, kedi, balık}
 • C) Harf inkılabının yapılması
 • D) E = {kelebek, köpek, kedi}
SORU 14

Aşağıdakilerin hangisinde kiplik değişmezleri sembolleri ile birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

 • A) Zorunlu (▢) − mümkün (◇)
 • B) Zorunlu (▢) − belirsiz (B)
 • C) Mümkün (▢) − belirsiz (B)
 • D) Zorunlu (◇) − mümkün (▢)
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi önermelerin “doğru’’ ya da “yanlış’’ dışındaüçüncü bir değere sahip olabilece ğini gösteren mantık sistemidir?

 • A) Klasik mantık
 • B) Kiplik mantığı
 • C) Çok değerli mantık
 • D) İki değerli mantık
SORU 16

“Kaf dağı vardır.’’ önermesinin varlık mantığındaki sembolleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fa
 • B) E!a
 • C) p ∨ q
 • D) Fa => Fb
SORU 17

I. Bilgisayar kullanımı
II. Matematikteki ispat işlemleri
III. Eleştirel düşünme ve akılcı tartışma
Yukarıdakilerden hangileri mantığın uygulandığı alanlar arasında yer alır?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi aklın özelden genele doğru izlediği yol biçiminde tanımlanır?

 • A) Varsayımlı Dedüktif Yöntem
 • B) p⇒q⇒r
 • C) p^q⇒r
 • D) Analoji
SORU 19

İki ya da daha çok kişinin belli bir konuda farklı görüşler ileri sürerek birbirlerini eleştirmeleri aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?

 • A) Mantık
 • B) Teorem
 • C) Aksiyom
 • D) Tartışma
SORU 20

Bilim felsefesinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mantık
 • B) Bilim
 • C) Bilgi
 • D) Doğa
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BABADCDABADBCACBDCDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?