GİRİŞ/KAYIT

Sağlık Bilgisi 1 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde kişilere sağlık hizmeti sunulurken uyulması gereken ilkelerden biri değildir?

 • A) Sağlık hizmetlerinin herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde planlanıp düzenlenmesi
 • B) Kişinin, rızası ve Sağlık Bakanlığının izni olmaksızın tıbbi araştırmalara tabi tutulması
 • C) Kanun ile müsaade edilen durumlar ile tıbbi zorunluluklar dışında, hastanın özel ve aile hayatının gizliliğine önem verilmesi
 • D) Bedenî, ruhi ve sosyal yönden tam iyilik hâli içinde yaşama hakkının en temel insan hakkı olduğunun hizmetin her safhasında daima göz önünde bulundurulması
SORU 2

Fizik tedaviyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • A) Tek seansta uygulanması
 • B) Sadece ağrı tedavisinde kullanılması
 • C) Rehabilitasyondan daha kısa bir süreç olması
 • D) Bozulan kas mekanizmasının dü zeltilmesinde kullanılmaması
SORU 3

I. Hasta, hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.
II. Hastanın uygulanacak tedaviyi reddetmesinden dolayı doğacak sonuçlardan sağlık çalışanları sorumludur.
Yukarıda hasta hak ve sorumluluklarıyla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

 • A) I. doğru, II. yanlış
 • B) I. yanlış, II. doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Her ikisi de yanlış
SORU 4

Doğurgan çağdaki kadınların yaş aralığı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A) 30 - 64
 • B) 25 - 59
 • C) 20 - 54
 • D) 15 - 49
SORU 5

• Öğrenmeyi ve anlamayı içeren zihinsel etkinliklerin gelişimini içerir.
• Bilgiyi, belleği, akıl yürütmeyi, sorun çözmeyi, kavramları düşünmeyi kapsar.
Yukarıda özellikleri verilen gelişim çeşidi hangisidir?

 • A) Bilişsel gelişim
 • B) Sosyal gelişim
 • C) Duygusal gelişim
 • D) Ekonomik gelişim
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi, okul çağı döneminin özelliklerindendir?

 • A) Ebeveynlerini eleştirmeye başlaması
 • B) Büyük ve küçük kaslarını kullanmayı öğrenmesi
 • C) Evdeki kuralların çokluğundan ve sıklığından yakınması
 • D) Kendi davranışlarının sorumlulu ğunu yüklenmekten kaçınması
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi, yaşlılık döneminde dolaşım sistemine ait ortaya çıkan değişikliklerdendir?

 • A) Havadan alınan oksijenin geçişinin yavaşlaması
 • B) Bronşlarda bozulmanın ortaya çıkması
 • C) Kemiklerde minerallerin azalması
 • D) Kalp kaslarının zayıflaması
SORU 8

“Canlıların özelliklerini ve kalıtsal karakterlerini inceleyen, bu karakterlerin nesillere geçişini belli kalıtım kanunlarına bağlayan veraset ilmidir.”
Yukarıdaki açıklama, büyüme ve gelişmede rol oynayan faktörlerden hangisine aittir?

 • A) Genetik
 • B) Beslenme
 • C) Hormonal
 • D) Fiziki çevre
SORU 9

I. Kan basıncını azaltması
II. Koroner kalp hastalığı ve inme riskini artırması
III. İnsülin aktivitesinin kontrolüne ve kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olması
Yukarıdakilerden hangileri, düzenli fiziksel aktivitenin sağlık üzerine etkilerindendir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 10

Saç temizliği ve bakımıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A) Saç diplerinde kepek varsa saçları sık sık yıkamaktan kaçınılması
 • B) Şampuan seçiminde, niteliği bilinmeyen maddelerden uzak durulması
 • C) Kişisel olarak kullanılan fırça ve tarakların, sık aralıklarla sıcak sabunlu suyla yıkanması ve durulanması
 • D) Saçların kurulanmasında yumu şak bir havlu kullanılması
SORU 11

Diş özü bölgesinde ve çene kemiği içerisinde cerahat oluşarak birikmesine ___________ denir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) diş plağı
 • B) diş kökü
 • C) Diş apsesi
 • D) Diş minesi
SORU 12

Diş fırçalarıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

 • A) Yılda bir defa değiştirilmesi
 • B) Başkalarıyla da paylaşılabilmesi
 • C) Özellikle sert fırçaların tercih edilmesi
 • D) Gerektiğinde ara yüz fırçalarının kullanılması
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi, ruh sağ lığı yerinde olan kişilerde bulunması gereken özelliklerdendir?

 • A) Kaygı, kuruntu ve kuşkularının olması
 • B) Kendisini eleştirememesi ve başarısızlıklarının bedelini başkalarına ödetmesi
 • C) Yeteneklerini geliştirerek edindiği başarılar ve ürünlerle topluma yararlı olması
 • D) Düşünce, duygu ve davranışlarında geçici ya da sürekli olarak uyumsuzluk göstermesi
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi stres sınıflamasında yer almaz?

 • A) Anlık stres
 • B) Akut kontrol edilebilen stres
 • C) Kronik kontrol edilebilen stres
 • D) Kronik kontrol edilemeyen stres
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin ögelerindendir?

 • A) Akıcılık
 • B) Kılık kıyafet
 • C) Duygu tonu
 • D) Konuşma hızı
SORU 16

Aile içi şiddete maruz kalanlar, “Alo ___________ Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı” nı arayarak yardım alabilirler.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) 183
 • B) 171
 • C) 155
 • D) 112
SORU 17

I. Huzursuzluk
II. Davranış bozuklukları
III. Sara nöbetine benzer nöbetler
Yukarıdakilerden hangileri, yoksunluk sendromu sonucunda ortaya çıkan rahatsızlıklardandır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I, II ve III
SORU 18

Tütün ve tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgiliolarak verilenlerden hangisi doğ rudur?

 • A) Tütünde esas bağımlılık yapan madde arseniktir.
 • B) Sigara içilen çevreden uzak duruldukça sigara içimi azalmaktadır.
 • C) Aile yapısı ve sosyal desteğin, sigara kullanımında herhangi bir etkisi yoktur.
 • D) Sigara içilen ortamda bulunma sonucu pasif olarak soluyan insanlarda hastalık görülmez.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi alkolün ruh sağlığına etkilerindendir?

 • A) Siroz
 • B) Gastrit
 • C) Karamsarlık
 • D) Sindirim bozukluğu
SORU 20

Bu evrede iş, aile ve sosyal yaşamda sorunlar başlar. Bırakabilenler ve azaltabilenler yıllarca büyük sorunlar çıkmadan yaşayabilirler. Ancak, böyle orta derecede içenlerin yaklaşık % 25’i zamanla kendilerini bir sonraki evrede bulurlar.
Yukarıdaki özellikler alkolizmin kaçıncı evresine aittir?

 • A) Birinci
 • B) İkinci
 • C) Üçüncü
 • D) Dördüncü
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCADABDABACDCCBADBCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler