Sağlık Bilgisi 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde kişilere sağlık hizmeti sunulurken uyulması gereken ilkelerden biri değildir?

 • Sağlık hizmetlerinin herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde planlanıp düzenlenmesi
 • Kişinin, rızası ve Sağlık Bakanlığının izni olmaksızın tıbbi araştırmalara tabi tutulması
 • Kanun ile müsaade edilen durumlar ile tıbbi zorunluluklar dışında, hastanın özel ve aile hayatının gizliliğine önem verilmesi
 • Bedenî, ruhi ve sosyal yönden tam iyilik hâli içinde yaşama hakkının en temel insan hakkı olduğunun hizmetin her safhasında daima göz önünde bulundurulması
Soru 2

Fizik tedaviyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Tek seansta uygulanması
 • Sadece ağrı tedavisinde kullanılması
 • Rehabilitasyondan daha kısa bir süreç olması
 • Bozulan kas mekanizmasının dü zeltilmesinde kullanılmaması
Soru 3

I. Hasta, hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.
II. Hastanın uygulanacak tedaviyi reddetmesinden dolayı doğacak sonuçlardan sağlık çalışanları sorumludur.
Yukarıda hasta hak ve sorumluluklarıyla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

 • I. doğru, II. yanlış
 • I. yanlış, II. doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
Soru 4

Doğurgan çağdaki kadınların yaş aralığı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • 30 - 64
 • 25 - 59
 • 20 - 54
 • 15 - 49
Soru 5

• Öğrenmeyi ve anlamayı içeren zihinsel etkinliklerin gelişimini içerir.
• Bilgiyi, belleği, akıl yürütmeyi, sorun çözmeyi, kavramları düşünmeyi kapsar.
Yukarıda özellikleri verilen gelişim çeşidi hangisidir?

 • Bilişsel gelişim
 • Sosyal gelişim
 • Duygusal gelişim
 • Ekonomik gelişim
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, okul çağı döneminin özelliklerindendir?

 • Ebeveynlerini eleştirmeye başlaması
 • Büyük ve küçük kaslarını kullanmayı öğrenmesi
 • Evdeki kuralların çokluğundan ve sıklığından yakınması
 • Kendi davranışlarının sorumlulu ğunu yüklenmekten kaçınması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, yaşlılık döneminde dolaşım sistemine ait ortaya çıkan değişikliklerdendir?

 • Havadan alınan oksijenin geçişinin yavaşlaması
 • Bronşlarda bozulmanın ortaya çıkması
 • Kemiklerde minerallerin azalması
 • Kalp kaslarının zayıflaması
Soru 8

“Canlıların özelliklerini ve kalıtsal karakterlerini inceleyen, bu karakterlerin nesillere geçişini belli kalıtım kanunlarına bağlayan veraset ilmidir.”
Yukarıdaki açıklama, büyüme ve gelişmede rol oynayan faktörlerden hangisine aittir?

 • Genetik
 • Beslenme
 • Hormonal
 • Fiziki çevre
Soru 9

I. Kan basıncını azaltması
II. Koroner kalp hastalığı ve inme riskini artırması
III. İnsülin aktivitesinin kontrolüne ve kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olması
Yukarıdakilerden hangileri, düzenli fiziksel aktivitenin sağlık üzerine etkilerindendir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 10

Saç temizliği ve bakımıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Saç diplerinde kepek varsa saçları sık sık yıkamaktan kaçınılması
 • Şampuan seçiminde, niteliği bilinmeyen maddelerden uzak durulması
 • Kişisel olarak kullanılan fırça ve tarakların, sık aralıklarla sıcak sabunlu suyla yıkanması ve durulanması
 • Saçların kurulanmasında yumu şak bir havlu kullanılması
Soru 11

Diş özü bölgesinde ve çene kemiği içerisinde cerahat oluşarak birikmesine ___________ denir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • diş plağı
 • diş kökü
 • Diş apsesi
 • Diş minesi
Soru 12

Diş fırçalarıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Yılda bir defa değiştirilmesi
 • Başkalarıyla da paylaşılabilmesi
 • Özellikle sert fırçaların tercih edilmesi
 • Gerektiğinde ara yüz fırçalarının kullanılması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, ruh sağ lığı yerinde olan kişilerde bulunması gereken özelliklerdendir?

 • Kaygı, kuruntu ve kuşkularının olması
 • Kendisini eleştirememesi ve başarısızlıklarının bedelini başkalarına ödetmesi
 • Yeteneklerini geliştirerek edindiği başarılar ve ürünlerle topluma yararlı olması
 • Düşünce, duygu ve davranışlarında geçici ya da sürekli olarak uyumsuzluk göstermesi
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi stres sınıflamasında yer almaz?

 • Anlık stres
 • Akut kontrol edilebilen stres
 • Kronik kontrol edilebilen stres
 • Kronik kontrol edilemeyen stres
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin ögelerindendir?

 • Akıcılık
 • Kılık kıyafet
 • Duygu tonu
 • Konuşma hızı
Soru 16

Aile içi şiddete maruz kalanlar, “Alo ___________ Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı” nı arayarak yardım alabilirler.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • 183
 • 171
 • 155
 • 112
Soru 17

I. Huzursuzluk
II. Davranış bozuklukları
III. Sara nöbetine benzer nöbetler
Yukarıdakilerden hangileri, yoksunluk sendromu sonucunda ortaya çıkan rahatsızlıklardandır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I, II ve III
Soru 18

Tütün ve tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgiliolarak verilenlerden hangisi doğ rudur?

 • Tütünde esas bağımlılık yapan madde arseniktir.
 • Sigara içilen çevreden uzak duruldukça sigara içimi azalmaktadır.
 • Aile yapısı ve sosyal desteğin, sigara kullanımında herhangi bir etkisi yoktur.
 • Sigara içilen ortamda bulunma sonucu pasif olarak soluyan insanlarda hastalık görülmez.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi alkolün ruh sağlığına etkilerindendir?

 • Siroz
 • Gastrit
 • Karamsarlık
 • Sindirim bozukluğu
Soru 20

Bu evrede iş, aile ve sosyal yaşamda sorunlar başlar. Bırakabilenler ve azaltabilenler yıllarca büyük sorunlar çıkmadan yaşayabilirler. Ancak, böyle orta derecede içenlerin yaklaşık % 25’i zamanla kendilerini bir sonraki evrede bulurlar.
Yukarıdaki özellikler alkolizmin kaçıncı evresine aittir?

 • Birinci
 • İkinci
 • Üçüncü
 • Dördüncü
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCADABDABACDCCBADBCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

9 kişi oy kullandı
Online Testler