Seçmeli Biyoloji 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilenlerden hangisi DNA ve RNA yapısında ortak kullanılan bir moleküldür?

 • Fosforik asit
 • Deoksiriboz
 • Timin
 • Riboz
Soru 2

I. Guanin ile sitozin nükleotitleri arasında üçlü zayıf hidrojen bağı vardır.
II. Nükleotitleri oluşturan organik baz ile deoksiriboz arasında glikozit bağı vardır.
III. DNA zincirlerinin oluşması nükleotitler arasındaki fosfodiester bağları tarafından sağlanır.
Yukarıda verilenlerden hangileri DNA molekülündeki bağlarla ilgili doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 3

Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi DNA için geçerli değildir?

 • Adenin sayısı = Timin sayısı
 • Guanin sayısı = Sitozin sayısı
 • Adenin + Timin sayısı = Guanin + Sitozin sayısı
 • Adenin + Guanin sayısı = Timin + Sitozin sayısı
Soru 4

Protein sentezi için gerekli bilgiyi çekirdekten ribozomlara getiren molekül aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mesajcı RNA
 • Taşıyıcı RNA
 • Ribozomal RNA
 • Deoksiribonükleikasit
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi DNA ve RNA’nın farklarından biri değildir?

 • Zincir sayısı
 • Kendini eşleyebilme özelliği
 • Protein sentezinde görevlerinin olması
 • Ökaryot hücrelerin sitoplazmasında bulunması
REKLAM
Soru 6

Normal azotlu (14N) DNA molekülü ağır azotlu (15N) ortamda iki kez kendini eşlediğinde normal azot içeren iplik sayısının ağır azot içeren iplik sayısına oranı ne olur?

 • 1/2
 • 1/3
 • 1/4
 • 1/8
Soru 7

I. Her amino asit bir kodon tarafından belirlenir.
II. Belirli bir aminoasit çeşidi birden fazla kodon çeşidi tarafından belirlenebilir.
III. mRNA’da başlatma ve durdurma kodonları vardır.
Yukarıda verilenlerden hangileri mRNA’daki üç nükleotitten oluşan kodonlarla ilgili doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 8

Biyolojik moleküllerin üç boyutlu yapılarını, dizilimlerinin tasarlanmasını, analiz edilmesini, depolanmasını ve bu bilgilerin paylaşılması için bilişim araçları ve teknolojinin kullanılması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • Biyoinformatik
 • Transgenik
 • Genomik
 • Proteomik
Soru 9

şeklindeki DNA ipliğinden sentezlenen mRNA aşağıdakilerden hangisidir?

 • UAC – GGC – UUU - AUC
 • AUG – CCG – TTT – UAC
 • UAC – GGC – AAA – AUG
 • TAC – GGC – AAA – ATC
Soru 10

I. Koruma alanlarının belirlenmesi ve kurulması
II. Halkın biyolojik çeşitliliğin önemi konusunda eğitilmesi
III. Biyolojik çeşitlilik alanında yapılan çalışma ve bulguların ülkeler arasında paylaşılması
Yukarıda verilenlerden hangileri Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin kapsamı içerisinde yer alır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 11

Bitkilerin yaprak ve otsu gövde kısımlarında bulunan kloroplastlı palizat ve sünger parankiması hücrelerinden oluşan parankima çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • İletim
 • Depo
 • Özümleme
 • Havalandırma
Soru 12

I. Canlı bir doku olup büyümekte olan kısımlara direnç verir.
II. Hücre çeperinin kalınlaşması selüloz ve pektin birikimi ile olur.
III. Çiçek sapı, yaprak sapı, yaprağın orta damarı ve genç gövdelerde bulunur.
Yukarıda verilenlerden hangileri kollenkima (pek doku)’nın özelliklerindendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 13

• Kök ucu meristemini koruyan, canlı, parankimatik hücrelerden oluşur.
• Hücre çeperleri jelatinimsi bir madde olan müsilaj içerir.
• Müsilaj maddesi toprak içerisinde kaymayı sağlar.
Özellikleri verilen kök kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kaliptra
 • Uzama bölgesi
 • Olgunlaşma bölgesi
 • Hücre bölünme bölgesi
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kazık kök tipine sahip bir bitkidir?

 • Soğan
 • Havuç
 • Pırasa
 • Buğday
Soru 15

Aşağıda verilenlerden hangisi bitki büyüme ve gelişmesini engelleyen hormonlardan birisidir?

 • Oksin
 • Sitokinin
 • Giberelin
 • Absisik asit
Soru 16

• Genellikle köklerde görülür.
• Yaralanmaya bağlı olarak gerçekleşir.
• Hormon etkisiyle kök yaradan uzaklaşacak şekilde yönelim gösterir.
Özellikleri verilen tropizma hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Geotropizma
 • Travmatropizma
 • Kemotropizma
 • Hidrotropizma
Soru 17

Çiçekli bir bitkide döllenme sonucu oluşan aşağıdaki yapılardan hangisi 3n (triploid) kromozomludur?

 • Endosperm
 • Embriyo
 • Sperm
 • Polar hücre
Soru 18

Hidrojen bağları sayesinde su moleküllerinin bir arada tutulması aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 • Kök basıncı
 • Adezyon
 • Kohezyon
 • Kılcallık
Soru 19

Çiçeğe ait aşağıda verilen yapılardan hangisi erkek organa aittir?

 • Ovaryum
 • Tepecik
 • Dişicik borusu
 • Filament
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tohumun çimlenmesine etki eden faktörlerden biri değildir?

 • Su
 • Işık
 • Oksijen
 • Sıcaklık
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCACBDACDCDABDBACDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?