Seçmeli Coğrafya 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi 1985 yılından sonra Türkiye’de nüfus artış hızını yavaşlatan sebeplerden biri değildir?

 • Kentleşmenin artması
 • Bebek ölümlerinin azalması
 • Eğitim düzeyinin yükselmesi
 • Kadınların çalışma hayatına katılması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 1923 1963 yılları arasında uygulanan nüfusu artırıcı politikanın dayanak noktalarından biri değildir?

 • Hızlı nüfus artışı ile ülkedeki iş bölümünün sağlanması
 • Fazla nüfusun ülke için siyasi ve askeri güç olarak görülmesi
 • Ölüm oranlarının yüksekliğindendolayı nüfustaki azalmanın do ğumlarla önlenmeye çalışılması
 • Aile planlaması ile anne-çocuksağlığı hizmetlerinin birlikte yürü tülmesi
Soru 3

Türkiye’de ilk nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır?

 • 1923
 • 1927
 • 1935
 • 1965
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde uygulanmakta olan projelerden biridir?

 • GAP
 • KOP
 • ZBKP
 • DAP
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de taş kömürü işletmelerinin varlığını sürdürebilmesi için planlanan projelerden biridir?

 • KOP
 • YHGP
 • ZBKP
 • DAP
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sosyoekonomik açıdan az gelişmiş olan Doğu Karadeniz’i kalkındırmayı planlayan DOKAP kapsamındaki illerden biridir?

 • Samsun
 • Gümüşhane
 • Zonguldak
 • Amasya
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi jeopolitikte etkili olan, değişen unsurlardan biridir?

 • İklim
 • Politik değerler
 • Coğrafi konum
 • Jeolojik özellikler
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin üye olduğu küresel veya bölgesel örgütlerden biri değildir?

 • AB
 • NATO
 • İKO
 • KEİ
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran unsurlardan değildir?

 • Uluslararası enerji koridorunda yer alması
 • İstanbul ve Çanakkale Boğazı’na sahip olması
 • Zengin petrol kaynakları olan ülkelere komşu olması
 • Akdeniz ve Karadeniz’de dağların denize paralel uzanması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’yi dolaylı olarak ilgilendiren sorunlardan biridir?

 • Kıbrıs sorunu
 • Batı Trakya sorunu
 • Kafkasya’daki sorunlar
 • Ege’deki kıta sahanlığı sorunu
Soru 11

I. Doktor başına düşen hasta sayısı azdır.
II. Enerji tüketimi azdır.
III. Değeri yüksek ürünler ithal ederler.
IV. Doğal nüfus artışı düşüktür.
Yukarıda verilenlerden hangileri gelişmiş ülkelere ait özelliklerdendir?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I ve IV.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi İnsani Gelişmişlik Endeksi sıralamasında üst sıralarda yer alır?

 • Türkiye
 • Pakistan
 • Norveç
 • Mali
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakları sayesinde gelişmiş ülkelerden biridir?

 • Arjantin
 • Kolombiya
 • Türkmenistan
 • Güney Afrika Cumhuriyeti
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi HazarBölgesi petrol ve doğalgaz taşı macılığı için yapılması planlanan projelerdendir?

 • Aytrau – Şamara Boru Hattı
 • Bakü – Tiflis – Ceyhan Boru Hattı
 • Tengiz – Novorossiysk Petrol Boru Hattı
 • Bakü – Tiflis – Erzurum – Ankara Doğalgaz Boru Hattı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sıcak çatışmaya neden olan doğal unsurlardan biridir?

 • Sınır sorunu
 • Bağımsızlık isteği
 • Su kaynaklarının paylaşımı
 • Önemli ulaşım yollarının kontrolü
Soru 16

Türkiye’de erozyon ve çölleşme tehlikesine karşı mücadele için kurulmuş örgüt hangisidir?

 • TEMA Vakfı
 • ÇEKÜL Vakfı
 • DHK Derneği
 • Türkiye Çevre Vakfı
Soru 17

Japonya’da 169 ülkenin katılımı ile imzalanan iklim değişikliği riskleri ve alınacak önlemler konulu sözleşme hangisidir?

 • Kyoto Sözleşmesi
 • CITES Sözleşmesi
 • RAMSAR Sözleşmesi
 • Barcelona Sözleşmesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi doğal mirasların korunması için yapılabilecek faaliyetlerden biri değildir?

 • Çevre bilinci yerleştirilmesi
 • Turistik tesis sayısının artırılması
 • Avcılığın kontrol altına alınması
 • Doğal ortamın kirlenmesinin önlenmesi
Soru 19

Doğal mirasları hangi kuruluş belirler?

 • UNESCO
 • UNICEF
 • ICU
 • WWF
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sınırlı doğal kaynaklardan değildir?

 • Kömür
 • Bor
 • Petrol
 • Rüzgâr
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDBACBBADCDCDDCAABAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?