Seçmeli Demokrasi ve insan Hakları 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklar arasında yer alır?

 • Dilekçe hakkı
 • Seçme ve seçilme hakkı
 • Kişi dokunulmazlığı hakkı
 • Kamu hizmetlerine girme hakkı
Soru 2

• Herkesin yasalar karşısında eşit sayılması
• Benzer suçlara benzer cezalar verilmesi
• Vatandaşların “nimette ve külfette” eşit olmaları
Bu özellikler aşağıdaki kavramların hangisiyle doğrudan ilgilidir?

 • Yetki
 • Adalet
 • Laiklik
 • Özgürlük
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özellikleri arasında yer almaz?

 • Cezalar ve yaptırımlar içerirler.
 • Toplumsal düzeni sağlama amacı taşırlar.
 • Bütün hukuk kuralları emredici nitelik taşır.
 • Kamu gücü tarafından desteklenirler.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet anlayışının gerekleri arasında yer almaz?

 • Yargının bağımsız olması
 • İşsizlikle mücadele edilmesi
 • Sosyal denge ve barışın sağlanması
 • Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi
Soru 5

Devletin sınırsız ve koşulsuz bir bağımsızlığa sahip olması, ülke içinde kendine rakip başka bir gücün bulunmaması ve uluslararası alanda diğer devletlerle eşit iradeye sahip olmasıdır.
Yukarıda hangi kavram tanımlanmıştır?

 • Hak
 • Ülke
 • Anayasa
 • Egemenlik
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığınca oluşturulan kurul ve komisyonlardan değildir?

 • Türk Demokrasi Vakfı
 • İnsan Hakları Üst Kurulu
 • İnsan Hakları Danışma Kurulu
 • İnsan Hakları İl ve İlçe Kurulları
Soru 7

Ülkemizde seçimlerle ilgili uyuş mazlıkları çözüme kavuşturmakla görevli organ aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anayasa mahkemesi
 • Yüksek Seçim Kurulu
 • Devlet Denetleme Kurulu
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi
Soru 8

I. Askerî öğrenciler
II. Silah altında bulunan er ve erbaşlar
III. Ceza infaz kurumlarında hükümlü bulunanlar
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre yukarıdakilerden hangileri seçimlerde oy kullanma hakkına sahip değildir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin işlevlerinden biri değildir?

 • Beklentileri gerçekleşmeyen çevrelerin huzursuzluğunu artırırlar.
 • Halk ile iktidar arasında aracılık yaparlar.
 • Ülke sorunlarını halkın gündemine getiririler.
 • Ülkeyi yönetecek lider kadroları eğitirler.
Soru 10

Aşağıdaki kavramlardan hangisi “halk egemenliği” anlamına gelir?

 • Teokrasi
 • Demokrasi
 • Yönetim
 • Aristokrasi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası döneminde çıkartılan kanunlardan değildir?

 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu
 • Hilafetin kaldırılmasıyla ilgili kanun
 • Anayasa Mahkemesi’nin kurulmasıyla ilgili kanun
 • Milletvekilliliği ve askerliğin aynı kişide birleşmeyeceğine dair kanun
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi ve elverişli çalışma ortamlarının sağlanmasını gerçekleştirmek amacıyla oluşturulmuştur?

 • Avrupa Konseyi
 • Milletler Cemiyeti
 • Apartheid’a Karşı Grup
 • Uluslararası Çalışma Örgütü
Soru 13

1961’de Londra’da kurulan, düşünce suçluları ile siyasi suçluların serbest kalması amacıyla faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uluslararası Af Örgütü
 • Uluslararası Kızılhaç Komitesi
 • Uluslararası Hukuk Komisyonu
 • Green Peace Örgütü
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi insan haklarının korunmasına engel oluşturur?

 • Teknolojik gelişmelerin kontrollü kullanılması
 • Bölgeler arası kalkınmışlık farklarının artırılması
 • Terörle uluslararası düzeyde mücadele edilmesi
 • Hızlı toplumsal değişmenin olumsuz etkilerinin önlenmesi
Soru 15

• 1839 yılında, Padişah Abdülmecit döneminde hazırlanmıştır.
• Padişah yetkilerini tek taraflı olarak kısıtlayacağına söz vermiştir.
• Osmanlı topraklarında yaşayan Müslüman ve gayrimüslimlere eşit haklar tanımıştır.
Özellikleri verilen bu belge aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kanun-i Esasi
 • Islahat Fermanı
 • Sened-i İttifak
 • Gülhane Hatt-ı Hümayunu
Soru 16

Bireylerin ya da toplumların günlük yaşamı düzenleyen kuralları, devletin işleyişine ilişkin yapıları akla, özgür düşünceye, eleştiri ve sorgulamaya dayanarak oluşturmalarıdır.
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

 • Devlet
 • Devrim
 • Aydınlanma
 • İnsan hakları
Soru 17

Bir toplumda toplumsal yapının bütününe dokunmaksızın eskiyen, toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurum ve kuralların düzeltilmesine ve iyileştirilmesine ne ad verilir?

 • Reform
 • İnkılap
 • Bilimsellik
 • Gelenekçilik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İnkîlabının amaçları arasında yer almaz?

 • Dünya barışına katkıda bulunmak
 • Kadınları siyasi hayatın dışında tutmak
 • Halkın egemenliğine dayalı bir devlet sistemi kurmak
 • Vatanın bağımsızlığını ve milletin özgürlüğünü sağlamak
Soru 19

I. Laiklik
II. Milliyetçilik
III. Cumhuriyetçilik
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk ilkeleri arasında yer alır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin anlamları arasında yer almaz?

 • Ekonomik ve sosyal eşitliğin sağ lanması
 • Halk arasında sosyal dayanışmanın olması
 • Toplumda farklı ekonomik ve sosyal sınıfların bulunması
 • Halkın egemenliğine dayalı bir yönetim sistemi oluşturulması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBCADABDABCDABDCABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?