Seçmeli Demokrasi ve insan Hakları 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

• Bir hukuk düzeni tarafından düzenlenen geniş bir serbestlik alanıdır.
• Belli bir hukuk düzeni içerisinde, hukuk kurallarının kişilere belli yönde davranmaya izin vermesi, belli şeyleri istemeye yetkili kılmasıdır.
Tanımlanan bu kavramlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

 • Hak-ödev
 • Özgürlük-hak
 • Eşitlik-özgürlük
 • Özgürlük-eşitlik
Soru 2

I. Hümanizm düşüncesi
II. Doğal haklar anlayışı
III. Kuvvetler ayrılığı prensibi
İnsan hakları düşüncesinin gelişmesinde yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi siyasi haklar arasında yer alır?

 • Kamu hizmetlerine girme hakkı
 • Kişi dokunulmazlığı hakkı
 • Sendika kurma hakkı
 • Dinlenme hakkı
Soru 4

I. Ülke
II. Eşitlik
III. Egemenlik
Yukarıdakilerden hangileri devletin varlığı için zorunlu olan ögelerdendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 5

Adalet; şerefli yaşamak, herkese payına düşeni vermek ve kimseye zarar vermemektir.
Bu adalet tanımı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

 • Kant
 • Grotius
 • Hobbes
 • Aristoteles
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilke ve kurumlarından değildir?

 • Siyasi partiler
 • Seçimler ve temsil
 • Çoğulculuk ve katılım
 • Özgürlüklerin sınırsızlığı
Soru 7

Ülkemizde kanunların Anayasa’ya uygunluğunu denetleyen yüksek yargı organı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sayıştay
 • Danıştay
 • Yargıtay
 • Anayasa mahkemesi
Soru 8

Seçimlerle ilgili aşağıda verilen uygulamalardan hangisi demokratik toplum düzeninin kurulmasını zorlaştırır?

 • Gizli oy
 • Genel oy
 • Kısıtlı oy
 • Açık sayım döküm
Soru 9

I. Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun çı karılması.
II. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi.
III. Mevcut Anayasa’ya “Türkiye Devleti’nin yönetim biçimi cumhuriyettir.” ibaresinin eklenmesi.
Yukarıdakilerden hangileri 1924 Anayasası döneminde gerçekleşmiştir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 10

Üyelerinin düşünce ve menfaatlerini gerçekleştirmek için, iktidarı kısmen ya da tamamen elde etmek amacıyla siyasi hayata katılan teşkilatlanmış bir gruptur.
Yukarıda hangi kavramın tanımı verilmiştir?

 • Siyasi parti
 • Çoğulculuk
 • Sivil toplum
 • Seçim sistemi
Soru 11

Ülkemizde ilk çok partili seçim hangi yıl yapılmıştır?

 • 1938
 • 1942
 • 1946
 • 1960
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi demokrasiyi yaşam tarzı haline getirmiş bireylerden beklenen davranışlardan değildir?

 • Düşüncelerini söylemekten ka çınmak
 • Sivil toplum örgütleri içinde yer almak
 • Farklı düşüncelere hoşgörüyle yaklaşmak
 • Haklarını koruma bilincine sahip olmak
Soru 13

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi aşağıdaki uluslararası kuruluşların hangisi tarafından kabul edilmiştir?

 • Avrupa Birliği
 • Avrupa Konseyi
 • Birleşmiş Milletler Örgütü
 • Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sivil toplum kuruluşlarının faaliyet gösterdiği alanlardan biri değildir?

 • Az gelişmişliğin desteklenmesi
 • Gelir adaletsizliğinin önlenmesi
 • İnsan hakları ihlallerinin önlenmesi
 • İşkence ve soykırımla mücadele edilmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütü bünyesinde yer almaz?

 • İşkenceye Karşı Komite
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
 • Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi
 • Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi
Soru 16

Dünyanın bazı ülkelerinde insanlar açlıktan ölmekte ya da yetersiz beslenme sonucu sağlıklarını kaybederek, en temel insan hakkı olan yaşama ve sağlık hakkından mahrum kalmaktadır. Bazı ülkelerde yaşayan insanlar ise şişmanlıktan şikâyet etmektedir.
Yukarıda insan haklarının korunmasıkonusunda demokrasilerde karşıla şılan hangi sorundan söz edilmiştir?

 • Savaşlar
 • Uluslararası terör
 • Hızlı toplumsal değişme
 • Bölgelerarası kalkınmışlık farkları
Soru 17

Kelime anlamı “yeniden doğuş’’ olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teokrasi
 • Kamuoyu
 • Rönesans
 • Çağdaşlaşma
Soru 18

Kant’a göre aydınlanma, insanın kendi aklını kullanmaya başlamasıdır.
Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu tanıma ters düşer?

 • İnsanların akıllarını otoritelerin etkisinden kurtarmaları
 • Toplumun kabul ettiği doğruların hiç düşünmeden benimsenmesi
 • İnsanların dogmalara değil, kendi akıllarına güvenmeleri
 • İnsanların toplumda hazır buldukları yerleşik inançları sorgulamaları
Soru 19

Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi amacıyla aşağıdaki ilkelerden hangisi benimsenmiştir?

 • Laiklik
 • Halkçılık
 • Devletçilik
 • Milliyetçilik
Soru 20

Aşağıdaki Atatürk İnkılaplarından hangisi doğrudan siyasal alanda yapılmıştır?

 • Harf inkılabı
 • Saltanatın kaldırılması
 • Medeni Kanun’un kabulü
 • Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDACADDCBACACABDCBCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?